8
Jun
2020
ขั้นตอนการรับทําเว็บไซต์ที่ถูกต้อง หรือนิยมปฏิบัติ Categories : รับทําเว็บไซต์
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

ขั้นตอนการรับทำเว็บไซต์ที่ถูกต้องหรือนิยมปฏิบัติการมีดังนี้

1. รวบรวมข้อมูลและรูปภาพ  เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมาคือการรวบรวมข้อมูลและ เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมาคือการรวบรวมข้อมูลและรูปภาพตาม เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมาคือการรวบรวมข้อมูลและรูปภาพตามแหล่งเก็บข้อมูลที่สร้างโฟลเดอร์โดยอาจจะได้มาจากแหล่งข้อมูลต่างๆส่วน เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมาคือการรวบรวมข้อมูลและรูปภาพตามแหล่งเก็บข้อมูลที่ ส่วนรูปภาพอาจ  Adobe  Photoshop ในการตกแต่ง เป็นต้น

2. ออกแบบเว็บ เป็นการออกแบบหน้าเว็บไซต์แต่ละหน้าโดยการออกแบบโครงสร้างว่าจะแบ่งส่วนต่างของหน้าอย่างไร แต่ว่าข้อความหรือรูปภาพไว้ตำแหน่งใดเพื่อให้ออกมาสวยงามและน่าสนใจ

3. ลงมือสร้างเว็บ เมื่อดำเนินการต่างๆตามขั้นตอนแล้วจึงเป็นการลงมือสร้างเว็บไซต์ซึ่งผู้ทำและจะต้องเลือกโปรแกรมต่างๆเพื่อนำไปใช้ประกอบในการทำเว็บไซต์
--------------------------------------------------
อ้างอิง
https://www.bigbang.co.th/Web-Design
WebsiteBigbang: https://goo.gl/maps/pvpiqmvhZMtTq92U9
บทความอื่นๆ เพิ่มเติม: https://www.thaihealth.or.th/blog/myblog/1101/WebsiteBigbang/
ภาพประกอบ: Photo by Charles Deluvio on Unsplash
เนื้อหา: หนังสือเรียน การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
--------------------------------------------------
4. การอัพโหลดไฟล์ หมายถึง การนำไฟล์ที่สร้างเสร็จแล้วไปไว้บนพื้นที่อินเทอร์เน็ตเพื่อเผยแพร่ให้คนทั่วโลกได้เข้ามาเว็บสายที่เราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะต้องมีการขอจดชื่อเว็บไซต์และเท่าพื้นที่ใช้งานบนอินเตอร์เน็ต จากนั้นจึงใช้โปรแกรมช่วยในการอัพโหลดไฟล์ซึ่งจะกล่าวไว้ในหน่วยการเรียนรู้ต่อไป

5. พัฒนาทําเว็บไซต์ ผู้ทำเว็บไซต์ที่ดีจะต้องมีการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันและต่อเนื่องเพราะข้อมูลทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อไม่ให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์เบื่อหน่ายจากการเข้าดูเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเก่าและไม่ทันสมัย

6. ประชาสัมพันธ์ ให้คนทั่วโลกเข้ามาชมเว็บไซต์จะต้องมีการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เช่นประชาสัมพันธ์ทางอีเมล  ลงโฆษณาบนเว็บไซต์หรือสื่อต่างๆ

การออกแบบโครงสร้างหรือ layout เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของการทำเว็บไซต์เพราะจะเป็นแนวทางในการทำเว็บไซต์ การศึกษาตามเว็บไซต์ต่างๆ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยสามารถให้การออกแบบเป็นไปได้รวดเร็วขึ้นโดยนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ก็คงสร้าง layout ของแต่ละวันตายก็จะมีส่วนที่คล้ายคลึงกัน แต่แตกต่างกันเฉพาะเนื้อหาข้อมูลเท่านั้น  การออกแบบแบบโครงสร้าง layout จะมี 2 รูปแบบคือการใช้ layer  และการใช้ตาราง ซึ่งในที่นี้การใช้ตารางออกแบบจะช่วยให้การจัดรูปแบบมีความแน่นอนไม่เคลื่อนเมื่อนำเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ต ตามที่ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับการออกแบบโครงร่าง layout โดยส่วนใหญ่จะประกอบด้วย 4 ส่วนคือส่วนที่เป็นด้านบนของเว็บไซต์จะเรียกกันว่า Header, ส่วนที่เป็นเมนู Menu, ส่วนที่เป็นรายละเอียด Content, และส่วนด้านล่างของเว็บไซต์ Footer ทำในการออกแบบโครงร่าง layout จะมี 2 รูปแบบคือการออกแบบโครงร่างด้วยเลเซอร์ และการออกแบบของล้างด้วยตาราง ซึ่งการออกแบบด้วยเลเซอร์นั้นทำได้ง่ายกว่าแต่อาจมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายเมื่อนำขึ้นเข้าสู่อินเทอร์เน็ตจะเป็นลักษณะการจัดวางตำแหน่งเลื่อนไปเลื่อนมา แต่การออกแบบด้วยตารางรูปแบบจะไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะทำให้การออกแบบเป็นไปตามต้องการ ไม่ได้ออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์แล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสร้างโครงร่าง layout โดยใช้ตาราง

เกร็ดความรู้
โดเมนชื่อเว็บไซต์หรือที่เข้าใจกันทั่วไปคือ ชื่อเรื่องเว็บไซต์นั่นเอง การจดทะเบียนโดเมนเนมหรือชื่อเว็บไซต์จึงเป็นการลงทะเบียนชื่อให้กับเว็บไซต์ของเราในโลกอินเตอร์เน็ต โดเมนเนมหรือชื่อเว็บไซต์ที่ขอจดทะเบียนจะต้องไม่ซ้ำกับผู้อื่นและควรตั้งให้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาภายในเว็บไซต์หรือเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการตลอดจนใช้คำง่ายๆให้จำได้

ข่าวสร้างสุข
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก