24
Apr
2019
Team Categories : เซลล์ต้นกำเนิด
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

 

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2017 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดรายงานว่าเซลล์ต้นกำเนิดกระดูกเมาส์ (SSC) ล่าสุดใน "การแปลทางวิทยาศาสตร์การแพทย์" ทางวิทยาศาสตร์เพื่อปรับปรุงกระดูกของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
เกินกว่า 4.2 มากกว่าก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่ร้ายแรงหลายอย่างรวมถึงความเสียหายของเนื้อเยื่ออ่อนและการรักษาความบกพร่องของกระดูกหัก อย่างไรก็ตามกลไกระดับโมเลกุลที่แน่นอนของการรักษากระดูกที่เสียหายนี้ยังไม่ชัดเจน
เซลล์ต้นกำเนิดจากกระดูกเป็นเซลล์ของประชากรที่มีอยู่ในกระดูกซึ่งมีแนวโน้มที่จะแยกความแตกต่างออกเป็นส่วนประกอบของระบบโครงร่างรวมถึงกระดูกกระดูกอ่อนและสโตรมา การศึกษาพบว่ากระดูกในหนูที่เป็นโรคเบาหวานเช่นเดียวกับในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการเปลี่ยนข้อต่อ ในตัวอย่างกิจกรรมเซลล์ต้นกำเนิดกระดูกลดลง นักวิจัยยังคงพบว่าความสามารถในการรักษารอยแตกของหนูมีความบกพร่องอย่างรุนแรงเมื่อระดับเซลล์ต้นกำเนิดกระดูกต่ำมาก ในการทดลองต่อไปพวกเขาค้นพบโปรตีนที่กระตุ้นเซลล์กระดูก เมื่อพวกเขาใช้โปรตีน เว็บไซต์แตกหัก
นักวิจัยใช้แบบจำลองหนูเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งพัฒนาขึ้นเมื่อสัตว์นั้นมีอายุประมาณ 4 สัปดาห์ สัตว์แสดงความสามารถในการรักษารอยแตกตามปกติก่อนที่โรคจะพัฒนา อย่างไรก็ตามหลังจากเริ่มมีอาการกระดูกที่ซ่อมแซมนั้นปกติมากกว่าหนูที่ไม่เป็นเบาหวาน กระดูกในกระดูกนั้นอ่อนแอและมีความหนาแน่นน้อยกว่า ทีมวิจัยยังพบว่าหนูที่เป็นโรคเบาหวานมีระดับเซลล์ต้นกำเนิดอสุจิต่ำกว่ากระดูกในการรักษากระดูก 7 วันหลังการแตกหักกว่าหนูปกติ หลังจากการทดลองหลายครั้งนักวิจัยได้ระบุเซลล์ต้นกำเนิดด้วยตนเอง การทำงานเสร็จสมบูรณ์และไม่มีสาเหตุที่เป็นระบบของการลดจำนวนของสเต็มเซลล์ เมื่อนักวิจัยมองอย่างใกล้ชิดพวกเขาพบว่าหนูที่เป็นโรคเบาหวานผลิตโปรตีนการส่งสัญญาณ "เม่น" น้อยลงซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาของตัวอ่อนการสร้างเนื้อเยื่อและกระบวนการทางชีวภาพที่สำคัญอื่น ๆ .
 
โรคเบาหวานแตกหัก
ค้นพบสิ่งประดิษฐ์ที่ฝังอยู่
ทีมศึกษาตัวอย่างกระดูกหลังจากการทดแทนข้อต่อในผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ป่วยโรคข้ออักเสบที่ไม่เป็นโรคเบาหวานและเปรียบเทียบการแสดงออกของโปรตีนเม่นที่มีความสำคัญในการส่งสัญญาณทางเดินของเม่นในตัวอย่าง ผลลัพธ์ที่พวกเขาพบมีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่พวกเขาเห็นในหนู ตัวอย่างกระดูกของผู้ป่วยลดลง
การตอบสนองααTN (TNF-α) รักษาการแตกร้าวจากขอบของขอบตามขอบของขอบ
การศึกษานี้ยืนยันเพิ่มเติมว่าเซลล์ต้นกำเนิดเฉพาะเนื้อเยื่ออาจมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูเนื้อเยื่อและการตอบสนองต่อการบาดเจ็บ งานวิจัยด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูกำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็วและคาดว่าเซลล์ต้นกำเนิดจะนำไปสู่การรักษาเชิงคุณภาพในการรักษาโรคเมตาบอลิซึมเรื้อรังที่มีประสิทธิภาพทางคลินิกต่ำ . วิธีการควบคุมสเต็มเซลล์ได้อย่างถูกต้องภายใต้สมมติฐานของความปลอดภัยคือพื้นที่ที่ควรค่าแก่การวิจัยและพัฒนาในเชิงลึกและมีแนวโน้มการใช้งานที่กว้างขวาง

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2017 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดรายงานว่าเซลล์ต้นกำเนิดกระดูกเมาส์ (SSC) ล่าสุดใน "การแปลทางวิทยาศาสตร์การแพทย์" ทางวิทยาศาสตร์เพื่อปรับปรุงกระดูกของผู้ป่วยโรคเบาหวาน

 

เกินกว่า 4.2 มากกว่าก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่ร้ายแรงหลายอย่างรวมถึงความเสียหายของเนื้อเยื่ออ่อนและการรักษาความบกพร่องของกระดูกหัก อย่างไรก็ตามกลไกระดับโมเลกุลที่แน่นอนของการรักษากระดูกที่เสียหายนี้ยังไม่ชัดเจน

 

เซลล์ต้นกำเนิดจากกระดูกเป็นเซลล์ของประชากรที่มีอยู่ในกระดูกซึ่งมีแนวโน้มที่จะแยกความแตกต่างออกเป็นส่วนประกอบของระบบโครงร่างรวมถึงกระดูกกระดูกอ่อนและสโตรมา การศึกษาพบว่ากระดูกในหนูที่เป็นโรคเบาหวานเช่นเดียวกับในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการเปลี่ยนข้อต่อ ในตัวอย่างกิจกรรมเซลล์ต้นกำเนิดกระดูกลดลง นักวิจัยยังคงพบว่าความสามารถในการรักษารอยแตกของหนูมีความบกพร่องอย่างรุนแรงเมื่อระดับเซลล์ต้นกำเนิดกระดูกต่ำมาก ในการทดลองต่อไปพวกเขาค้นพบโปรตีนที่กระตุ้นเซลล์กระดูก เมื่อพวกเขาใช้โปรตีน เว็บไซต์แตกหัก

 

นักวิจัยใช้แบบจำลองหนูเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งพัฒนาขึ้นเมื่อสัตว์นั้นมีอายุประมาณ 4 สัปดาห์ สัตว์แสดงความสามารถในการรักษารอยแตกตามปกติก่อนที่โรคจะพัฒนา อย่างไรก็ตามหลังจากเริ่มมีอาการกระดูกที่ซ่อมแซมนั้นปกติมากกว่าหนูที่ไม่เป็นเบาหวาน กระดูกในกระดูกนั้นอ่อนแอและมีความหนาแน่นน้อยกว่า ทีมวิจัยยังพบว่าหนูที่เป็นโรคเบาหวานมีระดับเซลล์ต้นกำเนิดอสุจิต่ำกว่ากระดูกในการรักษากระดูก 7 วันหลังการแตกหักกว่าหนูปกติ หลังจากการทดลองหลายครั้งนักวิจัยได้ระบุเซลล์ต้นกำเนิดด้วยตนเอง การทำงานเสร็จสมบูรณ์และไม่มีสาเหตุที่เป็นระบบของการลดจำนวนของสเต็มเซลล์ เมื่อนักวิจัยมองอย่างใกล้ชิดพวกเขาพบว่าหนูที่เป็นโรคเบาหวานผลิตโปรตีนการส่งสัญญาณ "เม่น" น้อยลงซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาของตัวอ่อนการสร้างเนื้อเยื่อและกระบวนการทางชีวภาพที่สำคัญอื่น ๆ .

 

 

 

โรคเบาหวานแตกหัก

 

ค้นพบสิ่งประดิษฐ์ที่ฝังอยู่

 

ทีมศึกษาตัวอย่างกระดูกหลังจากการทดแทนข้อต่อในผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ป่วยโรคข้ออักเสบที่ไม่เป็นโรคเบาหวานและเปรียบเทียบการแสดงออกของโปรตีนเม่นที่มีความสำคัญในการส่งสัญญาณทางเดินของเม่นในตัวอย่าง ผลลัพธ์ที่พวกเขาพบมีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่พวกเขาเห็นในหนู ตัวอย่างกระดูกของผู้ป่วยลดลง

 

การตอบสนองααTN (TNF-α) รักษาการแตกร้าวจากขอบของขอบตามขอบของขอบ

 

การศึกษานี้ยืนยันเพิ่มเติมว่าเซลล์ต้นกำเนิดเฉพาะเนื้อเยื่ออาจมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูเนื้อเยื่อและการตอบสนองต่อการบาดเจ็บ งานวิจัยด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูกำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็วและคาดว่าเซลล์ต้นกำเนิดจะนำไปสู่การรักษาเชิงคุณภาพในการรักษาโรคเมตาบอลิซึมเรื้อรังที่มีประสิทธิภาพทางคลินิกต่ำ . วิธีการควบคุมสเต็มเซลล์ได้อย่างถูกต้องภายใต้สมมติฐานของความปลอดภัยคือพื้นที่ที่ควรค่าแก่การวิจัยและพัฒนาในเชิงลึกและมีแนวโน้มการใช้งานที่กว้างขวาง

 

เซลล์ต้นกำเนิด
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก