20
May
2020
10 ข้อสังเกตอาการเตือนมะเร็งปากมดลูก Categories : สุขภาพ
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

 

               มะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ์ที่เกิดบริเวณปากมดลูกของผู้หญิง ซึ่งเซลล์เนื่องอกสามารถพัฒนาไปเป็นเซลล์มะเร็งในอนาคตได้ อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่ปากมดลูกสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และสามารถรักษาเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปากมดลูกในอนาคตได้ ดังนั้นควรใส่ใจดูแลตนเองให้ดีเพราะโรคมะเร็งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งโรคที่มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และเราควรที่จะต้องรู้ถึงอาการเบื้องต้นหรือสัญญาณเตือนต่าง ๆ ที่ถูกแสดงออกมาทางร่างกายว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกหรือไม่ โดยเราจะสังเกตจากอาการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ค่ะ

              10 ข้อสังเกตเตือนมะเร็งปากมดลูก

  1. มีเลือดออกจากช่องคลอดอย่างไม่ทราบสาเหตุ เช่น หลังตรวจภายในยังคงมีเลือดออกจากช่องคลอด หรือประจำเดือนมากะปริดกะปรอยผิดปกติ หรือเลือดออกทางช่องคลอดที่ไม่ใช่รอบประจำเดือน
  2. มีตกขาวอย่างเห็นได้ชัด และอาจมีเลือดปนหรือ ตกขาวมากขึ้น มีกลิ่นเหม็น
  3. มีอาการเจ็บ ขณะมีเพศสัมพันธ์ เลือดออกหลังจากมีเพศสัมพันธ์
  4. มีสารคัดหลั่งออกมาจากช่องคลอดมากผิดปกติ หรืออาจปนเลือด
  5. ปัสสาวะบ่อย หรืออาจปวดบวม ปัสสาวะไม่ออก
  6. อ่อนเพลีย ไม่มีแรง
  7. เบื่ออาหาร ซูบผอม น้ำหนักลงอย่างไม่ทราบสาเหตุ
  8. ปวดท้องน้อยหากอาการรุนแรงขึ้น อาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น ขาบวม ปวดหลัง ปัสสาวะมีเลือดปน เป็นต้น
  9. เลือดออกทางช่องคลอดหลังจากหมดประจำเดือนไปนานแล้ว (วัยทอง)
  10. ปวดท้องน้อย หรืออุ้งเชิงกราน

              ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา เซลล์เยื่อบุผิวปากมดลูกจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ซึ่งมีกรณีที่พบได้ไม่มากนักที่พบว่าเซลล์ก่อนเป็นมะเร็ง (precancerous cells) จะพัฒนาไปเป็นเซลล์มะเร็งในอนาคต อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่ปากมดลูกสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และสามารถให้การรักษาเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปากมดลูกในอนาคตได้ ซึ่งผู้หญิงที่อายุตั้งแต่ 25 - 49 ปี แนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุก 3 ปี และผู้หญิงที่อายุ 50 - 64 ปี แนะนำในตรวจคัดกรองทุก 5 ปี สำหรับผู้หญิงที่อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจคัดกรองเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ตรวจคัดกรองเลยตั้งแต่อายุ 50 ปี หรือให้คัดกรองในผู้ที่มีผลการตรวจในครั้งก่อนพบความผิดปกติเกิดขึ้นค่ะ

มะเร็งปากมดลูก
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก