29
Oct
2020
การกระทำต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลให้เป็นมะเร็งปากมดลูกได้ Categories : สุขภาพ
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

                 มะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งที่เกิดบริเวณปากมดลูกของผู้หญิง โดยจะมีอาการบ่งชี้ คือ ตกขาวมากผิดปกติ ตกขาวคล้ายหนอง เลือดออกจากช่องคลอดอย่างผิดปกติโดยที่ไม่ใช่เลือดประจำเดือน มีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ หรือผู้ที่อยู่ในวัยทองมีเลือดออกหลังจากที่หมดประจำเดือนไปแล้ว และที่แย่ไปกว่านั้นคือมันมักจะไม่แสดงอาการออกมาในระยะแรก ๆ แต่จะมีอาการที่เริ่มแสดงออกมาก็เริ่มเป็นระยะที่รุนแรงขึ้นแล้ว ทำให้ยากต่อการรักษาให้หายขาด ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปากมดลูกก็ควรที่จะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำต่าง ๆ ดังนี้

                สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูก

1.มีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุน้อย

2.มีคู่นอนหลายคนหรือมีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีคู่นอนหลายคน

3.รับประทานยาคุมกำเนิดติดต่อกันเป็นเวลานาน (ถ้านานกว่า 5 ปี จะมีความเสี่ยงสูง)

4.มีจำนวนการตั้งครรภ์และการคลอดลูกมากกว่า 4 ครั้ง

5.มีประวัติการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ซิฟิลิส หนองใน เริม เป็นต้น

6.สูบบุหรี่

7.ขาดการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

8.ขาดสารอาหารบางชนิด โดยฉพาะผู้หญิงที่รับประทานผักและผลไม้น้อย มีโอกาสเป็นมะเร็งชนิดพบบ่อย รวมทั้งมะเร็งปากมดลูกสูงกว่าคนที่รับประทานผักและผลไม้มาก

                อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่ปากมดลูกสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และสามารถให้การรักษาเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปากมดลูกในอนาคตได้ ซึ่งผู้หญิงที่อายุตั้งแต่ 25 - 49 ปี แนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุก 3 ปี และผู้หญิงที่อายุ 50 - 64 ปี แนะนำในตรวจคัดกรองทุก 5 ปี สำหรับผู้หญิงที่อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจคัดกรองเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ตรวจคัดกรองเลยตั้งแต่อายุ 50 ปี หรือให้คัดกรองผู้ที่มีผลการตรวจในครั้งก่อนพบความผิดปกติเกิดขึ้น

มะเร็งปากมดลูก
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก