21
Jul
2020
โรคสมองในเด็กมีอาการที่แสดงออกมายังไงและจะส่งผลเสียต่อตัวเด็กในด้านไหนบ้าง Categories : แม่และเด็ก
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

                โรคสมองพิการ เป็นโรคความผิดปกติทางระบบประสาทที่เกิดขึ้นกับทารกหรือเด็กเล็ก โดยเกิดขึ้นเมื่อสมองส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเกิดความผิดปกติ ได้รับความเสียหาย หรือมีพัฒนาการที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลต่อการควบคุมกล้ามเนื้อ การทรงตัว และการเคลื่อนไหวร่างกายไปตลอดชีวิต โดยอาการของโรคสมองในเด็กนี้อาจมีความรุนแรงมากหรือน้อยต่างกัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของสมองที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งมีอาการที่สามารถพบได้ทั่วไปดังต่อไปนี้

                อาการของโรคสมองในเด็กที่พบได้ทั่วไป

1.พัฒนาการล่าช้า

2.ความผิดปกติของกล้ามเนื้อ เช่น ความตึงตัวของกล้ามเนื้อผิดปกติ กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง ควบคุมกล้ามเนื้อไม่ได้จนทำให้เสียการทรงตัว เคลื่อนไหวน้อย น้ำลายไหลมาก กลั้นปัสสาวะไม่ได้ เป็นต้น

3.อาจมีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้

4.ปัญหาทางการมองเห็นและการได้ยิน หรืออาจมีอาการตาเหล่ร่วมด้วย

5.ปัญหาทางการสื่อสาร การพูดและการใช้ภาษา

6.การรับรู้ความรู้สึกผิดปกติ อย่างความรู้สึกเจ็บ

                โรคสมองในเด็กไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่อาจช่วยปรับปรุงขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ ให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงความเป็นปกติมากที่สุดได้ โดยต้องได้รับการดูแลจากทีมแพทย์เพื่อวางแผนการรักษาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

โรคสมองในเด็ก
หน้าหลักบล็อก