25
May
2020
คนพิการกับการดำเนินชีวิตในช่วง covid-19 Categories : โควิด-19
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

คนพิการกับการดำเนินชีวิตในช่วง covid-19
หน่วยงานคนพิการในแต่ละพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการทำข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และจัดรูปแบบการดูแลให้เหมาะสม

1.มีรูปแบบการให้บริการด้านสุขภาพสำหรับคนพิการที่ปลอดภัย
2.มีความช่วยเหลือส่วนตัว(ผู้ช่วยคนพิการ)สำหรับคนพิการ
3.มีข้อมูลการดูแลตนเองด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำหรับคนพิการแต่ละประเภท
4.ได้รับข้อมูลการจัดการตนเองเพื่อลดความเสี่ยงจากการเป็นผู้ติดเชื้อ
5.มีอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมสำหรับความพิการแต่ละประเภท 
6.มีการเพิ่มการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ในบริเวณที่คนพิการใช้ หรือมีพื้นที่สงวนไว้สำหรับคนพิการใช้
7.เพิ่มการดูแลสำหรับคนพิการที่มีความเสี่ยง

ในกรณีที่ครอบครัวถูกกักกัน หรือถูกแยกตัว มีหน่วยสนับสนุนเข้าไปทำหน้าที่รับผิดชอบผู้พิการแทนได้ทันที
ในกรณีที่คนพิการถูกกักกัน ผู้ช่วยหรือผู้ดูแลต้องเดินทางไปกับคนพิการด้วย

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก