16
Dec
2019
“การพัฒนาระบบสุขภาพช่องปากคนพิการ จังหวัดพิษณุโลก” Categories : กิจกรรมเครือข่าย คนพิการฟันดี free style
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

โครงการ พัฒนานวัตกรรมกระบวนการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของคนพิการใน ประเทศไทย ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาระบบสุขภาพช่องปากคนพิการ จังหวัดพิษณุโลก” ตามวัตถุประสงค์ที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดบริการเพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการสำหรับประเทศไทย กิจกรรม ที่ 2.1 ศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพช่องปากคนพิการ   
จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ในวันพุธที่ 11 และ วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562  ดังมีรายละเอียดของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาระบบสุขภาพช่องปากคนพิการ จังหวัดพิษณุโลก” ดังนี้วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562  
ณ. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาระบบสุขภาพช่องปากคนพิการ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2  จังหวัดพิษณุโลก” กับ ทพ.สันติ ศิริวัฒนไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562
ณ. โรงพยาบาลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “บทบาทของทันตบุคลากรกับการพัฒนาระบบสุขภาพช่องปากคนพิการของโรงพยาบาลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก” กับ ฝ่ายทันตสาธารณสุขโรงพยาบาลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก