20
Apr
2020
ไฟป่าช่วงหน้าร้อน Categories : ภูมิอากาศ
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

 

ในช่วงฤดูร้อน
ช่วงฤดูร้อน หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภาวะขาดแคลนน้ำ รวมถึงสภาพอากาศ
ที่แห้งแล้ง ทำให้ปัญหาไฟหมอกควันขยายวงกว้าง อีกทั้งสภาพอากาศแปรปรวน ส่งผลให้
เกิดพายกดูร้อนบ่อยครั้ง รัฐบาลห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัย
จึงได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยช่วงฤดูร้อน
ในทุกมิติอย่างเข้มข้น

ในช่วงฤดูร้อน

ช่วงฤดูร้อน หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภาวะขาดแคลนน้ำ รวมถึงสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ทำให้ปัญหาไฟหมอกควันขยายวงกว้าง อีกทั้งสภาพอากาศแปรปรวน ส่งผลให้เกิดพายกดูร้อนบ่อยครั้ง รัฐบาลห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยจึงได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสล็อต (ปภ.)บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยช่วงฤดูร้อนในทุกมิติอย่างเข้มข้น ไฟป้าและหมอกควัน

แใช้กลไกระบบบัญชาการเหตุการณ์ แก้ไขปัญหาไฟป้าและหมอกควันอย่างเป็นระบบ เน้นมาตรการคุมข้มการผาในพื้นที่ และการประกาศ

เขตห้ามเผาเด็ดขาด รวมถึงปรับแผนปฏิบัติการฯให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด กับผู้ลักลอบเผาในพื้นที่การเกษตร พื้นที่ชุมชนสล็อตออนไลน์ และพื้นที่ริมทาง โดยเฉพาะในช่วงเวลาการประกาศเขตห้ามเผา

6Oแบูรณาการดับไฟป้และลดผลกระทบจากหมอกควัน โดยร่วมกับกองทัพบกจัดส่งเฮลิคอปเตอร์ของปภ. KA-32 ปฏิบัติการดับไฟป้าในพื้นที่กูเขาสูงรวมถึงจัดชุดปฏิบัติการร่วมกับชุดเสือไฟออกปฏิบัติการดับไฟป้าในภาคพื้นดิน พร้อมทั้งจัดชุดปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำลดปริมาณมลพิษในอากาศสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการลดผลกระทบไฟป้าและหมอกควัน โดยเฉพาะมาตรการห้ามเผาป่าและพื้นที่การกษตรห้วงเวลาห้ามเผา และกฎหมายห้ามเผารวมถึงขอความร่วมมือประชาชนงดเว้นการเผาทุกรูปแบบ

 

 

 

Supported Quality content by https://live777th.com

 

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก