30
September
2020
กระบวนการความคิดสร้างสรรค์งานออกแบบโลโก้ทั้ง 4 ขั้นตอน Categories : ออกแบบโลโก้
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

ออกแบบโลโก้

ดังที่ทราบกันดีว่าความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบโลโก้ เพื่อใช้ในการสร้างแบรนด์ของแต่ละบุคคล ที่ใช้แก้ปัญหาในการออกแบบนั้น ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติส่วนตัวของบุคคลนั้น และความสามารถการรับรู้ต่อสิ่งที่มองเห็น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การตอบสนองทางอารมณ์ รวมถึงความสามารถในการสังเคราะห์ปัญหาต่างๆ และสรุปการเป็นแนวคิดเพียงอันเดียว อย่างไรก็ดีแม้ว่าการคิดวิเคราะห์หรือความรู้สึกจะมีอิทธิพลต่อขั้นตอนความคิดสร้างสรรค์มากน้อยเพียงใดก็ตาม แต่ท้ายที่สุดสิ่งที่เป็นตัวตัดสินก็คือความสามารถของนักออกแบบ และลักษณะของปัญหานั้น กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ออกเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้

1. การวิเคราะห์ ขั้นตอนนี้นับว่าเป็นขั้นตอนที่เข้าใจได้ง่ายที่สุด เนื่องจากเกี่ยวพันกับระดับที่มีการตระหนักรู้ ซึ่งเป็นการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล เพราะตอนนี้จะเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจกับข้อมูลทั้งหมด ในความเป็นจริง และข้อมูลนั้นจะทำให้ไม่สามารถหาข้อสรุปสุดท้ายได้ก็ตาม นักออกแบบโลโก้ที่มีประสบการณ์ จะรู้ว่าคนควรเพิ่มเติม และนำข้อมูลที่ได้มาผนวกกับสิ่งที่รู้อยู่แล้ว เพื่อกำหนดแนวทางในการสร้างสรรค์แบรนด์ออกมา การวิจัยเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาจึงมีบางครั้ง ที่นักออกแบบโลโก้จำเป็นต้องสรุปแนวทางในการออกแบบแบรนด์ ให้ได้แม้มีข้อมูลที่จำกัด โดยอาศัยประสบการณ์ หรือแนวทางการแก้ปัญหาที่ผ่านมาในอดีต อย่างไรก็ดีนักออกแบบโลโก้สามารถสร้างแนวทางการออกแบบแบรนด์ โดยใช้การวิเคราะห์ที่เป็นเหตุเป็นผลเพียงอย่างเดียวได้ แต่แนวทางที่น่าสนใจ มักจากการวิเคราะห์ให้ลึกลงไป ซึ่งจะนำไปสู่มุมมองที่แปลกใหม่และไม่ซ้ำใคร
--------------------------------------------------
อ้างอิง
LogoBigbang
https://g.page/LogoBigbang
https://maps.google.com/maps?cid=4811272155779774540
https://www.bigbang.co.th/Logo-Design
https://webindex.onlineoops.com/blog/1043-ข้อสรุปในขั้นตอนของนักออกแบบโลโก้
ภาพประกอบ: Photo by Julian Hochgesang on Unsplash
เนื้อหา: หนังสือการออกแบบอัตลักษณ์
--------------------------------------------------
2. การพัฒนาความคิด ขั้นตอนนี้เป็นช่วงเวลาของการพัฒนาแนวคิด จากขั้นตอนแรกเพื่อให้อิสระแก่จิตใจ และพ้นจากความกดดันในการวิเคราะห์ โดยเป็นการคิดที่ไม่ต้องอาศัยความเป็นเหตุเป็นผล และยอมให้พลังแห่งการรับรู้ที่มีอยู่ในตัวของแต่ละบุคคล เข้ามามีส่วนร่วมกับระดับที่พร้อมจะรับรู้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาของแบรนด์เดิม บ่อยครั้งที่เราคิดได้ที่นำมาแก้ไขปัญหานั้น เกิดในช่วงที่นักออกแบบเลิกสนใจ ต่อการคิดที่ต้องอาศัยเหตุผล หรือเหตุการณ์บังเอิญจะช่วยให้นักออกแบบสร้างสรรค์งานทำได้ดีกว่าการใช้เหตุผล

3. การสร้างแรงบันดาลใจ ขั้นตอนนี้เป็นการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ เป็นขั้นตอนที่อาจกล่าวได้ว่าสำคัญที่สุด และมากที่สุดที่จะอธิบายให้กระจ่าง ถึงวิธีที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นได้ แต่สำหรับผู้ที่มองหาความคิดที่สดใหม่ ขั้นตอนนี้จะเป็นส่วนผสมที่จำเป็นที่สุด เนื่องจากเป็นการนำจินตนาการการรับรู้ และความเข้าใจมาผสมผสานเข้ากับการวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล เพื่อสังเคราะห์ให้ได้มาซึ่งแนวคิด ที่มีคุณค่าในการออกแบบต่อไป

4. การตรวจสอบแนวเขต เป็นขั้นตอนที่ชั่งน้ำหนักระหว่างแนวคิดในการออกแบบ กับวัตถุประสงค์ และความเป็นจริงของปัญหา ว่านักออกแบบจะใช้น้ำหนัก กับสิ่งใดมากกว่า เป็นการสรุปเพื่อหาสิ่งที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด ในการนำเสนอแบบสุดท้าย ซึ่งการควบคุมต่อเนื่องไปจนถึงความรับผิดชอบ ต่อการใช้งาน นอกจากความเหมาะสม และความเป็นไปได้มากที่สุดดังกล่าวแล้วนั้น ยังมีประเด็นที่นักออกแบบโลโก้ จะต้องคำนึงถึงก็คือ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ และการสื่อความหมายที่แตกต่างกันไปแต่ละเชื้อชาติ สิ่งเหล่านี้จะมีอิทธิพลที่ทำให้งานออกแบบโลโก้นั้น เปลี่ยนแปลงไปได้ เช่น การออกแบบสัญลักษณ์ที่มีทิศทางของเส้นพุ่งลงสู่ด้านล่าง จะไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ว่าจ้าง รู้สึกว่าเป็นโลโก้ที่ให้ความหมายของความไม่เจริญก้าวหน้า หรือการเลือกใช้สีในงานออกแบบ ก็อาจขึ้นอยู่กับความเชื่อเช่นกัน เช่น ในบางชาตินิยมที่จะใช้สีแดง กับคนจีน เป็นต้น

ออกแบบโลโก้,โลโก้,LogoBigbang,ข่าวสร้างสุข
หน้าหลักบล็อก