Editor's talk

บริษัท เพอร์เฟค โซลูชั่น แอนด์ คอนเซาส์แตนท์ จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของเพอร์เฟคกรุ๊ป ที่ให้บริการเป็นที่ปรึกษา วางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ระบบกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรม การทำผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ รวมทั้งจัดจำหน่ายนาโนเคมีที่มีประสิทธิภาพทั้งทางด้านคุณภาพและด้านต้นทุนอีกด้วย ภายใต้การดูแลของทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละด้าน เพียงให้ข้อมูล ณ ปัจจุบันกับทางเรา ทางเราจะส่งทีมงานเข้าไปวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม นำเสนอแผนการบริหารจัดการให้กับท่านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

Editor's talk ก่อนหน้า
หน้าหลักบล็อก