Editor's talk

เมื่อชีวิตคือการเดินทาง เรื่องราวที่ผ่านไปในแต่ละวันล้วนมีคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงจัง หรือเรื่องบันเทิง ย่อมเป็นสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้และเก็บเกี่ยวมาเป็นต้นทุนในวันต่อๆไป มาแลกเปลี่ยนบอกกล่าว เรื่องเล่า ให้เป็นบันทึกแห่งความทรงจำกันนะคะ

Editor's talk ก่อนหน้า
หน้าหลักบล็อก