1
Jun
2019
ปัญหาด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้างที่ใช้ก่อน และหลังจากการก่อสร้าง Categories : ร้านวัสดุก่อสร้าง
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

ปัญหาด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้างที่ใช้ก่อน และหลังจากการก่อสร้าง

 

 

 

 

วัสดุก่อสร้างที่ถูกใช้ในงานก่อสร้างอาคารอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแก่ผู้ที่อยู่อาศัย และคนงานที่เกี่ยวข้องในการก่อส้ราง, การบำรุงรักษา, การรือถอน และการตกแต่งภายใน เป็นต้น แม้กระทั่งผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง และบรรจุภัณฑ์ที่ถูกระบุว่า “ดีต่อสิ่งแวดล้อม” ก็ยังส่งผลต่อสุขภาพ และสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย ซึ่งอาจจะเกิดจากปัจจัยเหล่านี้ เช่น


 

 

 • ปัจจัยด้านการสั่นสะเทือน

 

 

 • พฤติกรรมเสียงของอาคาร (Acoustical Characteristic)

 

 

 • แสงไฟผิดปกติ

 

 

 • ความชื้นที่มากเกินไป

 

 

 • อากาศถ่ายเทไม่เพียงพอ

 

 

 • สภาพดินเป็นพิษ หรือมีสารเคมีตกค้างมากเกินไป
 • ปัจจัยข้างต้นเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ที่มีผลต่ออายุการใช้งานของอาคาร และสุขภาพร่างกายของผู้อยู่อาศัยภายในด้วย

 

 

 

วัสดุก่อสร้างสู่การเปลี่ยนเป็นวัสดุที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 

อายุการใช้งานของวัสดุก่อสร้างที่เลือกใช้ในการก่อสร้างควรจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อที่จะเข้าใจผลกระทบที่มีต่อสุขภาพผู้ที่อยู่อาศัย และสภาพแวดล้อมโดยรอบ ซึ่งสิ่งที่ควรตรวจสอบหลักๆมีดังนี้


 

 

 • ผลกระทบด้านสุขภาพ และสภาพแวดล้อมเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงการจัดซื้อจนไปถึงการกำจัดสิ่เหลือใช้ หรือขยะ หลังจากการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

 

 

 

 • ผลกระทบที่อาจะเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นกับพนักงานก่อสร้าง หรือสภาพแวดล้อมโดยรอบ

 

 

 

 

 • อันตรายจากการติดตั้งวัสดุก่อสร้าง

 

 

 • อันตรายจากการบำรุงรักษา, ปรับปรุง และซ่อมแซม ที่อาจมีต่อช่างก่อสร้าง, ช่างประปา, ช่างไฟฟ้า และพนักงานตกแต่งภายใน
 • อันตรายที่อาจเกิดจากการทิ้งของเหลือใช และ เศษวัสดุก่อสร้าง

 

วัสดุก่อสร้าง, ร้านวัสดุก่อสร้าง, ร้านวัสดุก่อสร้างเชียงใหม่
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก