9
May
2016
Infographic เพื่องานสร้างเสริมสุขภาวะ Categories : การออกแบบกราฟฟิก
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

Infographic   เพื่องานสร้างเสริมสุขภาวะ

Infographic    ย่อมาจาก Information Graphic คือ การนำข้อมูลหรือความรู้ ที่เข้าใจยาก หรือข้อมูลจำนวนมากสรุปเป็นสารสนเทศ มานำเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์   ในลักษณะของข้อมูลและกราฟิกที่อาจเป็นภาพ  ลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนที่ ฯลฯ ที่ออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อน ไหว เป็นการพัฒนาต่อยอดและปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอ ดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อให้ ผู้อ่านเข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้นำเสนอมาช่วยขยายความให้เข้าใจอีก   ช่วยลดเวลาในการอธิบายเพิ่มเติม ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เรียกว่าเป็นการย่นย่อข้อมูลเพื่อให้ประมวล ผลได้ง่ายเพียงแค่กวาดตามอง ซึ่งเหมาะสำหรับผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจำกัด ( เหตุผลเพราะมนุษย์ชอบและจดจำภาพสวยๆ ได้มากกว่าการอ่าน )  และในปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมในโลกของ Social Network

            Infographic จึงมีอิทธิพลมากในการบอกเล่าเรื่องราวทุกแขนง ทั้งวิทยาการ ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติศาสตร์  ประโยชน์และพลังของ Infographic นั้นมีอยู่มากมาย เพราะด้วยแผนภาพสวยๆนี้ สามารถทำให้คนทั่วๆไปสามารถเข้าถึง เข้าใจ ข้อมูลปริมาณมากๆ ด้วยแผนภาพภาพเดียวเท่านั้น ด้วยข้อมูลที่ถูกคัดกรองและสังเคราะห์มาเป็นอย่างดี ทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย เป็นวิธีการนำเสนอข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเราสามารถหยิบยกเรื่องราวเล็กๆ ไปจนถึงเรื่องราวใหญ่โตมานำเสนอ ในมุมมองที่แปลกตา ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน 

Infographic  มี  7   ประเภทดังนี้

1.The   Visual  Article    เปลี่ยนบทความให้เป็นภาพ

2.The   Flow  Chart   ใช้รูปภาพ (Image) หรือสัญลักษณ์(Symbol) เขียนแทนขั้นตอน คำอธิบาย ข้อความ ... ผังงานโปรแกรม (Program)... การโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง

3.Number  Porn  แสดงสถิติ

4.The Timeline (เส้นเวลา) เป็นแผนผังแสดงการพัฒนาหรือลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับเวลา

5.The   Versus   คู่เปรียบเทียบ

 6. Useful   Bait    อธิบายวิธีการ/ขั้นตอน

 7.Data  Visualization      เก็บข้อมูลนำเสนอเป็น  chart 

หลักการเบื้องต้นในการทำ Infographic 

The  Photo   Graphic

ขั้นตอนในการจัดทำ Infographics  มีดังนี้ 

 1. ด้านข้อมูล

     1.1  Data  รวบรวมข้อมูลที่จะนำมาใช้ข้อมูลที่จะนำเสนอ ต้องมีความหมาย มีความน่าสนใจ เรื่องราวเป็นจริง ถูกต้องน่าเชื่อถือ  มีแหล่งอ้างอิงที่ให้ผู้อ่านหาข้อมูลเพิ่มเติมได้

     1.2  Sorted  จัดเรียบเรียงข้อมูล  

     1.3  Arranged      จัดลำดับความสำคัญ  ของข้อมูลเป็นที่นิยมในการสรุปข้อมูล เป็นการนำผู้อ่านให้มองเห็นภาพ รวมตั้งแต่ ต้นจนจบ เป็นวิธีการจัดการกับข้อมูลในการสร้างอินโฟกราฟิกและตรึงผู้อ่านตามโครงสร้างลำดับชั้นของ ข้อมูล การจัดรูปแบบข้อมูลตามลำดับจะส่งเสริมให้ผู้อ่านเข้าถึงข้อมูลเป็นช่วงระยะของการเล่าเรื่อง ซึ่ง กลายเป็นวิธีการที่แพร่หลายในการออกแบบอินโฟกราฟิกส์

     1.4  Presented   Visually   การหาวิธีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจ อาจจะยุ่งยากในระยะแรก ถ้าเรา คุ้นเคยกับข้อมูลที่มีอยู่จะทำ ให้สามารถเล่าเรื่องราวได้ การใส่ใจกับเนื้อหาที่สำคัญที่จะช่วยให้การนำ เสนอ ข้อมูลมีคุณค่า ระบุปัญหาที่ต้องการนำเสนอ

2. ด้านการออกแบบ    การออกแบบต้องมีรูปแบบ แบบแผน โครงสร้าง หน้าที่การทำ งาน และความสวยงาม โดย ออกแบบให้เข้าใจง่าย ใช้งานง่าย และใช้ได้จริง  นำเสนอให้น่าสนใจ  โดยมีข้อกำหนด 

      2.1 โครงสร้างของ  Infographics  การจัดลำดับโครงสร้างข้อมูล ประกอบด้วย

            1.หัวเรื่อง (Title)  และตัวขยายข้อความ

            2.ข้อมูลหลัก  (Main  Idea)  เป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องการสื่อสารให้รับรู้

            3.ข้อมูลเสริม/สนับสนุน  (Body  Text)  เป็นข้อมูลเพิ่มเติมขยาย/ประกอบข้อมูลหลัก อาจมีมากกว่า 1 ชุด

            4.ทางออกของปัญหา  (Solutionเป็นข้อมูลสำคัญ  รองจาก  Main  Idea

            5. ข้อมูลสรุป  (Core  to  Action)   เป็นข้อความสั้นกินใจทิ้งท้าย

      2.2 การเลือกใช้ภาพ  ในการทำ ให้อินโฟกราฟิกส์ให้ดูดีมีสองแนวคิด คือ ใช้ข้อมูลดิบมาจัดทำ เป็นกราฟ หรือแผนผังให้น่าสนใจ ใช้สี การพิมพ์ และการจัดโครงสร้างในการออกแบบงานให้มีศิลปะ และใช้ลายเส้น วาดภาพหรือคำอุปมาเปรียบเทียบ ไม่แสดงข้อมูลตัวเลขออกมาอย่างชัดเจน จะเห็นเป็นภาพแสดงแทน ข้อมูลคล้ายกับกราฟหรือแผนผังเท่านั้น เราไม่ควรติดยึดกับวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ควรผสมผสานวิธีการใช้กราฟ แผนภาพ และแผนผัง ตกแต่งองค์ประกอบด้วยการวาดลายเส้นหรือนำ ภาพที่เป็นตัวแทนของข้อมูลมาจัดวางซ้อนกัน อาจเสริม ด้วยข้อมูล สื่อ ตราสัญลักษณ์ และเนื้อหาในการออกแบบให้ตรงกับหัวข้อ   เครื่องมือที่ใช้สามารถดาวโหลดได้จาก   www.freepik.com ,   www.flaticon.comwww.freedesignfile.com   http://magic.piktochart.comhttp://infogr.am.com    www.canva.com  

       2.3 การใช้สี    สีที่ใช้ควรเป็นสี pastel  คือสีที่เกิดจากการเอาสีขาวมาผสมเพื่อลดความเข้มข้นของเนื้อสีลง ให้ความรู้สึก นุ่มๆ หวานๆ และโรแมนติก  ไม่ควรเกิน 4 สี   เลือกสีที่ทรงพลัง  สื่อสารชัดเจน  เข้าใจง่าย  รู้อารมณ์สีให้ดี

      2.4 การใช้ตัวอักษร  การใช้ front  ไม่ควรเกิน 2 ชนิด  ควรเป็นแบบตัวอักษรที่ไม่เป็นทางการ  ไม่มีหัว  ทันสมัย  ไม่มีเงา  ไม่มีขอบ   ขนาดตัวอักษรไม่เกิน  4  ขนาด 

      2.5 การใช้ตัวเลข  ควรใช้เท่าที่จำเป็น  ตัวเลขเยอะๆไม่ใช่ดีเสมอไป บางครั้งอาจทำให้สับสน สื่อสารผิดพลาดได้

      2.6 ใช้การเล่าเรื่องที่น่าสนใจ  กระชับเนื้อหา  เรื่องและภาพสอดคล้องกัน

      2.7 การตรวจสอบข้อมูลและทดลองใช้ (Refinement and testing) เมื่อออกแบบอินโฟกราฟิกส์เสร็จแล้วเริ่มตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด รวมทั้งพิสูจน์อักษรให้ถูกต้องเสมอ  ข้อมูลที่ผิดพลาดจะเป็นการบั่นทอนเครดิตของผู้ออกแบบมากที่สุดทดลองให้กลุ่มตัวอย่างชมผลงานและให้ข้อคิด   ผู้ชมจะดูทั้งข้อมูลและ ภาพที่เล่าเรื่องราว เพื่อให้แน่ใจว่าผลงานที่เสร็จแล้วมีคุณภาพตรงกับหัวข้อและเป้าหมาย ประเมินทั้งการ ออกแบบและจุดเน้นจนกระทั่งผลงานชัดเจนและเข้าใจง่าย ประเมินกลับไปกลับมาระหว่าง ผู้ชมและกลุ่มตัวอย่างจนกระทั่งลงตัวได้ข้อยุติ จึงนำ เสนอเผยแพร่สู่สาธารณะ

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก