19
Feb
2016
งานอบรมครู ผุ้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา Categories : อบรม
3 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

ภาพบางส่วนจากการอบรมให้ความรู้ ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการออนไลน์อย่างปลอดภัย และกรณีศึกษา พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศออนไลน์ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 

หน้าหลักบล็อก