27
May
2022
ระบบความปลอดภัยต่างๆ ของลิฟท์ Categories : ลิฟท์บ้าน
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

ลิฟท์ Stiltz มีระบบความปลอดภัยที่สมบูรณ์ดังนี้

 

ระบบตรวจสอบความสมดุลของลิฟท์ (Balance level sensor)

 

ระบบตรวจสอบน้ำหนักเกินกำหนด (Overweight sensor)

 

ระบบตรวจสอบความเร็วเกินกำหนด เมื่อสิฟท์เคลื่อนที่ลงด้วยความเร็วที่ผิดปกติ ลิฟท์จะมีกลไกที่เรียกว่า over speed governor หยุดการทำงานของลิฟท์ ด้วยการใช้ล็อคตัวลิฟท์ไว้กับราง

 

Battery backup เมื่อไฟอาคารดับลิฟท์สามารถเคลื่อนที่ลงได้ แต่จะไม่สามารถขึ้นได้

 

https://www.modernstairlifts.com/shaft-less-homelifts-stiltz

https://www.youtube.com/watch?v=onHJ_DkbR0c&t=1s

ลิฟท์บ้าน
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก