29
Jun
2019
The Eco Tourism Hero ชวนจิตอาสาร่วมพลิกฟื้นและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม Categories : Travel
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

การท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม ชวนจิตอาสาร่วมพลิกฟื้นและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม สร้างพลังการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกับประชาชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน

การท่องเที่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นความสัมพันธ์กัน หากสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมการท่องเที่ยวก็ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ ดังนั้น การท่องเที่ยวของไทยจะสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว ต้นทุนทางการท่องเที่ยวจึงควรที่จะได้รับการดูแล รักษาและอนุรักษ์ไว้ แหล่งท่องเที่ยวต้องมีสภาพที่น่าเที่ยว ชุมชนที่ร่วมมือกันคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ และขาดไม่ได้คือ ความร่วมมือของประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคนในการช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมต่อไป

The-Eco-Toursim-Hero

กรมการท่องเที่ยวได้จัดโครงการ "The Eco Tourism Hero" กิจกรรมรณงค์การท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมภายในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และดึงภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม ผ่าน 3 กิจกรรม ดังนี้

1. ปลูกจิตสำนึกรักธรรมชาติและปลอดขยะแก่ทะเลไทย ด้วยปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจ เข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศไทยกว่า 19.6 ล้านคนต่อปี จึงทำให้ปัญหาขยะเป็นหนึ่งในปัญหาหลักที่ทำให้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเปลี่ยนไป เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด ก็เป็นหนึ่งในพื้นที่หลักในการดำเนินกิจกรรม มีขยะจำนวนมากลอยขึ้นบนชายหาดเป็นระยะทางยาว และมีปริมาณเฉลี่ย 500 กิโลกรัมต่อวัน ทั้งขยะตามธรรมชาติและขยะที่เกิดจากมนุษย์ ภาระกิจคือการจัดเก็บขยะ การแยกขยะ รวมไปถึงการรีไซเคิล เพื่อเป็นต้นแบบให้กับอุทยานแห่งชาติอื่นๆ ต่อไป

2. ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวชุมชน สะอาด ปลอดภัย และน่าประทับใจ ปัจจุบันการท่องเที่ยววิถีชุมชนได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัญหาความสะอาดในแหล่งชุมชนอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ชุมชนรวมไปถึงภูมิทัศน์ในแหล่งท่องเที่ยว สำหรับพื้นที่เป้าหมายนี้คือ ชุมชนปากน้ำประแส จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและเป็นเอกลักษณ์ ภาระกิจสำคัญคือ การทำความสะอาดห้องน้ำและตลาด การจัดทำป้ายบอกทาง และสถานที่ต่างๆ ภายในชุมชน

3. พัฒนาเส้นทางการเดินป่าให้น่าเที่ยว การเดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติเป็นอีกหนึ่งการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่ด้วยบางเส้นทางมีความอันตรายและอุปสรรคมากมาย รวมไปถึงการเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่ได้เตรียมการรองรับอาจเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศภายในป่าได้ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อรักษาระบบนิเวศในป่า จึงเป็นภารกิจสำคัญ โดยการจัดทำป้ายบอกเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ป้ายบอกระยะทาง ป้ายบอกกฎระเบียบ และป้ายข้อมูลจุดสำคัญ พื้นที่บริเวณอุทยานเฉลิมรัตนโกสินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ในเส้นทาง ถ้ำธารลอดน้อย – น้ำตกไตรตรึงษ์ – ถ้ำธารลอดใหญ่ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร ที่ยังคงมีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และงดงาม

boldista

โครงการ "The Eco Tourism Hero" เป็นกิจกรรมรณรงค์การท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วมภายในหน่วยงาน และดึงภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม โดยดึง 3 ศิลปินได้แก่ เกรซ วรินทร ปัญหกาญจน์ อิน - สาริน รณเกียรติ และนาย - นภัทร เสียงสมบุญ ร่วมเป็นนักอนุรักษ์ลงพื้นที่ทำภารกิจ ซ่อม - เสริม - สร้าง ทั้งนี้เพื่อสร้างให้เกิดความยั่งยืนและความร่วมมือกันทุกภาคส่วน รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : The Eco Tourism Hero

ที่มา: LOVstay Vacation Rentals, 7 Rentals

การท่องเที่ยว,ท่องเที่ยว,สิ่งแวดล้อม,Eco Tourism,Eco, Tourism, Tour, Tours, Travel
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก