แบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ สสส. http://www.thaihealth.or.th/

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลของผู้ใช้บริการ
1. คุณเข้าเวปไซต์ สสส. บ่อยแค่ไหน*
มากกว่า 1 ครั้งต่อวัน
วันละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2 - 3 ครั้งต่อสัปดาห์
เดือนละ 1 ครั้ง
2 - 3 ครั้งต่อเดือน
น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน
2. ท่านรู้จักเว็บไซต์ สสส. ได้อย่างไร* (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ค้นหาจากเว็บค้นหา (เช่น Google, Bing, Yahoo!)
เฟสบุ๊ค (Facebook)
ทวิตเตอร์ (Twitter)
จดหมายข่าวสร้างสุขของ สสส.
เว็บไซต์ภาคี สสส.
3. วัตถุประสงค์ที่คุณเข้าเว็บไซต์ สสส.* (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
อัพเดทข่าวสารสุขภาพ
สนใจกิจกรรมต่างๆ ของ สสส.
สนใจเข้าร่วมเป็นภาคีสร้างเสริมสุขภาวะ
สนใจสื่อสร้างสุขของ สสส.
ใช้ข้อมูลเพื่ออ้างอิงหรือการวิจัย
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลในเวปไซค์
ด้านรูปแบบของเวบไซต์*
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1. หน้าโฮมเพจมีความน่าสนใจ
2. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งาน
3. ความสอดคล้องของภาพและ เนื้อหา
ด้านเนื้อหาในเวบไซต์*
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
4. เนื้อหาและข่าวสารต่าง ๆ มีประโยชน์และตรงกับความต้องการ
5. ความถูกต้องของข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ
6. ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ
7. ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ
8. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด
ส่วนที่ 3 : ความเห็น และข้อเสนอแนะ
ท่านคิดว่าจะใช้บริการเว็บไซค์ต่อไปอีกในอนาคตหรือไม่*
ใช้บริการแน่นอน
ไม่แน่ใจ
ไม่ใช้
ข้อเสนอแนะ

ขอบคุณทุกท่านที่รวมตอบแบบสอบถาม