นโยบายต่อต้านคอรัปชั่นของ สสส.

 • นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น ของ สสส. - นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น ของ สสส.

 • กิจกรรม/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


  กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรมจริยธรรมการป้องกันทุจริตของ สสส.


  รายชื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
   
  ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
  1. พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 ดาวน์โหลด
  2.หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2547 ดาวน์โหลด
  3. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่ปรึกษาของคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2551 ดาวน์โหลด
  4. ระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการกรณีมีส่วนได้เสียกับกองทุน พ.ศ.2549 ดาวน์โหลด
  5. ข้อบังคับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
  6. ระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารการพัสดุ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
  7. ข้อบังคับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินเพื่อการสนับสนุนโครงการและกิจกรรม พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
  8. ระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยเงินทดรองจ่ายและเงินยืมทดรองจ่ายของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
  9. ข้อบังคับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และทรัพย์สินของกองทุน พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
  10. ระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
  11. ระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของกรรมการ ผู้จัดการ และผู้ปฏิบัติงานในกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
  12. ระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยสัญญาสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
  13. มาตรฐานการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด
  14. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ดาวน์โหลด