๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง

“๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง”

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ดำเนินโครงการแรงบันดาลใจการสร้างเสริมสุขภาวะจากพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยได้บันทึกและรวบรวมภาพถ่ายเหตุการณ์ บทความ บทกวี และสื่ออื่นๆ ที่เกิดขึ้นในห้วงเวลา ๑๐๐ วันแรกของการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรซึ่งเป็นห้วงเวลาของความเศร้าโศกเสียใจอย่างสุดซึ้งของพสกนิกรชาวไทย ประชาชนทั่วราชอาณาจักรต่างแสดงออกซึ่งความอาลัยต่อการจากไปของพระองค์ท่าน การรวบรวมและบันทึกปรากฏการณ์ทางสังคมในช่วงนี้จึงเป็นไปเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ สร้างความทรงจำร่วมกันและเป็นแรงบันดาลใจให้กับอนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้

นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขึ้นครองราชย์ใน พ.ศ. ๒๔๘๙ พระราชกรณียกิจในระยะแรกเกือบทั้งหมดล้วนแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและการพัฒนาสุขภาพของประชาชนทั้งสิ้น นับตั้งแต่การพระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์ “ยามเย็น” ให้กับสมาคมการต่อต้านวัณโรคแห่งประเทศไทยใช้ในการหาทุนของทางสมาคมใน พ.ศ. ๒๔๘๙ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการสร้างตึกมหิดลวงศานุสรณ์ขึ้นให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อพัฒนาวัคซีนวัณโรคด้วยใน พ.ศ. ๒๔๙๓ นอกจากนั้น พระองค์ยังทรงสนับสนุนการทำงานด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อน โดยการก่อตั้งราชประชาสมาสัยขึ้นด้วยทุนสนับสนุนส่วนพระองค์ ในด้านการสร้างโรงพยาบาล พระองค์ได้ทรงริเริ่มการหาทุนเพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลต่างๆ มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๑ ซึ่งได้มีการนำภาพยนตร์ส่วนพระองค์ที่เสด็จไปในสถานที่ต่างๆ ออกฉายเพื่อหารายได้มาสร้างโรงพยาบาลต่างๆ เช่น อาคารผู้ป่วย โรงพยาบาลแพร่ อาคาร “ราชสาทิส” โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ธนบุรี อาคารวิจัยประสาทวิทยา โรงพยาบาลประสาท พญาไท อาคารราชประชานุสรณ์ โรงพยาบาลปราจีนบุรี และอาคารราชทัย โรงพยาบาลบุรีรัมย์

แม้จะมีการสร้างโรงพยาบาลแต่ก็ไม่เป็นสิ่งที่เพียงพอสำหรับการรองรับประชาชนที่ต้องเดินทางมาจากถิ่นที่ไกลๆ พระองค์จึงริเริ่มเรื่องหน่วยแพทย์พระราชทานขึ้นใน พ.ศ.๒๕๑๐ โดยนำแพทย์ไปให้การรักษาถึงท้องถิ่นที่ห่างไกลนั้นๆ มีการก่อตั้งโครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทานออกตรวจรักษาราษฎรจนเป็นต้นกำเนิดของคำว่า “แพทย์พระราชทาน” และกลายเป็นจุดกำเนิดของแนวคิดอาสาสมัครและการทำงานเพื่อมนุษยธรรมในวงการแพทย์ ซึ่งต่อมามีทั้ง ศัลยแพทย์อาสา ทันตแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน ภารกิจด้านมนุษยธรรมที่เกิดขึ้นทำให้จิตวิญญาณของการเป็นอาสาสมัครได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของงานด้านมนุษยธรรมของวงการแพทย์ในระยะต่อมา

พระองค์ทรงให้ความสำคัญและตระหนักในการสร้างสุขภาพและปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชน เห็นได้จากพระราชดำรัสที่ว่า “ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ ก็คือ พลเมือง นั่นเอง” พระองค์ได้วางรากฐาน "สังคมสุขภาวะ" ไว้ให้กับประเทศไทย ดังเช่น ใน พ.ศ. ๒๕๔๗ พระองค์ให้แนวทางแก่ผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในหมู่เยาวชนและพิษภัยของบุหรี่ พร้อมกับการเปลี่ยนค่านิยมจากการเห็นการสูบบุหรี่เป็นเรื่องเท่ กลายเป็นเห็นการสูบเป็นเรื่องไม่เป็นที่ยอมรับในสังคม และเป็นอันตรายต่อสุขภาพของตนเองและคนรอบข้าง ภารกิจที่ทรงดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาเป็นต้นแบบและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนได้เป็นอย่างมากในการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพลังสำคัญในการที่จะให้ผู้คนได้เรียนรู้และสร้างสรรค์สุขภาวะจากต้นแบบของพระองค์ อันจะนำไปสู่การมีภูมิคุ้มกันต่อการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางด้านสุขภาพ เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา และการติดสารเสพติดต่อไป

คณะผู้จัดทำหวังว่า การบันทึกเรื่องราวความอาลัยที่พสกนิกรได้แสดงออกในช่วง ๑๐๐ วันแรกของการสวรรคตนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่จะร่วมกัน “เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง” เพื่อสานต่อในสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงเป็นแบบอย่าง เพื่อให้ความดีงามที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นนั้นสถิตสถาพรอยู่คู่สังคมไทยไปตราบนานเท่านาน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข


ภาพประทับใจ

+

เรื่องเล่าจากความทรงจำ

+

คลิปวิดีโอ

+

หนังสั้น

+