การประเมินประสิธิผลของหลักธรรมาภิบาลด้านนโยบายสุขภาพในทุกระดับผ่านกรอบการประเมินด้านการสร้างเสริมสุขภาพ(Assessing the effectiveness of governance for health in all policies )

โดย
| |
อ่าน : 5,132

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม