คลิปวิดีโอ

+ ดูเพ่ิมเติม 

ไม่เบาหวาน จะเบาหวาน

ดาวน์โหลด

17 พฤศจิกายน 2563

หมวด คลิปอื่น ๆ

เบาหวานเป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อ หรือ Non-Communicable diseases (NCDs ) มีสาเหตุจากพฤติกรรมทางสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น การรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ การขาดกิจกรรมทางกาย การสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
.
สสส. และภาคีเครือข่าย กระตุ้นทุกคนให้ความสำคัญกับการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ลดการรับประทานอาหารหวาน มัน เค็ม สั่งหวานน้อยให้ติดเป็นนิสัย มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ลด ละ เลิกปัจจัยเสี่ยงอย่างเหล้า และบุหรี่ เพียงเท่านี้ เราก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคเบาหวานหรือโรคร้ายอื่นๆ ด้วย
คุณหมอมาเตือนด้วยตัวเองขนาดนี้ เห็นทีต้องทำตามกันแล้วล่ะ ถ้าใครไม่อยากเป็นเบาหวาน อย่าลืมเบา(ความ)หวานกันนะคะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม