กฎ มติ ครม คำสั่ง ข้อบังคับ ระเบียบ หนังสือเวียน แบบแผน นโยบาย การตีความที่เกี่ยวข้องกับประชาชน

โดย
| |
อ่าน : 2,673

๑.

ระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๕๙

๒.

ระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยเงินทดรองจ่ายและเงินยืมทดรองจ่ายของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙

๓.

ระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยสัญญาสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙

๔.

การยกเลิกระเบียบสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าพัสดุสำหรับแผนงาน ชุดโครงการ และโครงการ

๕.

ระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๙

๖.

ระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของกองทุน​สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙

๗.

ระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของกรรมการผู้จัดการ และผู้ปฏิบัติงานในกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙

๘.

ระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและการบริหารงานภายในสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙

๙.

การยกเลิกข้อบังคับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการ​ พ.ศ.๒๕๔๙ พ.ศ.๒๕๕๙

๑๐.

ข้อบังคับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยการมอบอำนาจในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก พ.ศ.๒๕๕๙

๑๑.

ข้อบังคับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยการมอบอำนาจของผู้จัดการในกิจการภายในสำนักงาน

๑๒.

ข้อบังคับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.๒๕๕๙

๑๓.

ข้อบังคับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๙

๑๔.

ข้อบังคับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และทรัพย์สินของกองทุน พ.ศ.๒๕๕๙

๑๕.

 

ข้อบังคับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินเพื่อ​การสนับสนุนโครงการและกิจกรรม พ.ศ.๒๕๕๙

๑๖.

ระเบียบสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการลา พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๗.

ระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพว่าด้วยการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๗

๑๘.

ระเบียบสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับการรับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างกลับเข้าทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๓

๑๙.

ระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพว่าด้วยการตรวจสอบโครงการโดยฝ่ายบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๒

๒๐.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒

๒๑.

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่ปรึกษาของคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๑

๒๒.

ระเบียบสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยการมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้บริหารจัดการโครงการ พ.ศ. ๒๕๕๑

๒๓.

ระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการกรณีมีส่วนได้เสียกับกองทุน พ.ศ. ๒๕๔๙

๒๔.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๗

๒๔.๑

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

๒๔.๒

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

๒๔.๓

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖

๒๕.

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เรื่อง ลักษณะโครงการที่เข้าข่ายให้การสนับสนุน

๒๖.

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการจอดรถภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม