เปิดแล้ว...แผนงานพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

โดย
| |
อ่าน : 12,888

(หรือ แผนงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ระยะที่ 2) โดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

 

ประเทศไทย มีแรงงานที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม (ข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม พ.ศ. 2552) รวมทั้งสิ้น 8,680,359 คน จากจำนวนสถานประกอบการทั่วราชอาณาจักรทั้งสิ้น 389,953 แห่ง (สถานประกอบการทุกขนาด) ขณะที่มีจำนวนแรงงานเฉพาะในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 13,864 แห่ง (แรงงาน 100 คนขึ้นไป) ที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ มีอยู่ทั้งสิ้น 5,017,027 คน การสร้างเสริมสุขภาพของแรงงานในสถานประกอบการด้วยการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น การบริโภคยาสูบ การดื่มสุรา การพนัน และการเกิดอุบัติเหตุ ฯลฯ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถขยายผลได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง จำเป็นต้องทำให้เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน โดยอาศัยการดำเนินงานของสถานประกอบการ ซึ่งประกอบด้วย เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นหลัก ในขณะที่มีการส่งเสริม สนับสนุนทั้งทางด้านองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ การจัดการ และงบประมาณ จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

 

            ในระหว่างปี 2551-2553 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สพส.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดทำแผนงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้สถานประกอบการ ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง เป็นสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ที่สามารถควบคุมการสูบบุหรี่ได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน นำไปสู่การเป็นสถานประกอบการที่สามารถคุ้มครองสุขภาพของพนักงาน (โดยเฉพาะพนักงานที่ไม่สูบบุหรี่) จากควันบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 จากการดำเนินงานของแผนงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ที่เน้นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของสถานประกอบการ ต่อการควบคุมการสูบบุหรี่แบบมีส่วนร่วมและอย่างเป็นระบบ ทำให้สถานประกอบการที่เข้าร่วมแผนงานฯ รวมทั้งสิ้น 122 แห่ง สามารถคุ้มครองสุขภาพของพนักงานที่ไม่สูบบุหรี่ได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังทำให้พนักงานส่วนหนึ่งสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ

 

เพื่อเป็นการตอกย้ำความสำเร็จ และสานต่อแผนงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ นอกจากการควบคุมการสูบบุหรี่ในสถานประกอบการแล้ว ยังขยายผลสู่การเป็น “แผนงานพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ” ขึ้น เพื่อดำเนินงานด้านการควบคุมปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ อาทิ การดื่มสุรา การพนัน และการเกิดอุบัติเหตุ ฯลฯ พร้อมๆ กันไปอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบการ และเพื่อหาแนวทางในการบูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลเป็นวงกว้างต่อไป

 

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของจัดตั้งแผนงานพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ก็เพื่อดำเนินการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพ เช่น การควบคุมการสูบบุหรี่ เหล้า การพนัน อุบัติเหตุ ฯลฯ ในสถานประกอบการ ร่วมพัฒนาและเผยแพร่คู่มือในการขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่ : จุดเปลี่ยนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ รวมทั้ง การศึกษาและพัฒนาแนวทางในการบูรณาการ การสร้างเสริมสุขภาพ (เชิงประเด็น) ในสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของสถานประกอบการในการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

 

 

การดำเนินงานของแผนงานฯ ประกอบด้วยการจัดทำโครงการต่างๆ ดังนี้ โครงการพัฒนาเครื่องมือในการขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่ เป็นการพัฒนาบทเรียนที่ได้จากการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ระยะที่ 1 ให้เป็น model ที่จะให้สถานประกอบการอื่นๆ ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่ของหน่วยงานตนเอง หรือให้ภาคีเครือข่าย ใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพด้วยการ บูรณาการประเด็นด้านบุหรี่เข้าไปในงานที่กำลังทำอยู่ โดยจะมีการจัดพิมพ์หรือทำเป็นชุดความรู้ที่ประกอบด้วยคู่มือในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ตัวอย่างกิจกรรมการขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่ (best practices) ในรูปของ electronic files บันทึกในแผ่น cd เผยแพร่ให้กับสถานประกอบการเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน และให้แก่ภาคีเครือข่ายเพื่อใช้ต่อยอดงานของตนเอง เช่น ภาคีด้านเหล้า ด้านการลดอุบัติเหตุ เป็นต้น

 

โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางในการบูรณาการ การสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (โครงการสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ) เป็นการศึกษาและพัฒนาแนวทางในการบูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ด้วยการบูรณาการการควบคุมยาสูบกับประเด็นอื่นๆ อาทิ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อุบัติเหตุ และการพนัน ประเด็นประเด็นหนึ่งหรือทั้งหมดตามความพร้อมของสถานประกอบการ (สถานประกอบการจะต้องทำเรื่องการควบคุมการสูบบุหรี่ก่อน)  พร้อมกันนั้นจัดให้มีการศึกษาแนวทางในบูรณาการ การสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการดังกล่าว เพื่อเป็นบทเรียนสำหรับการขยายผลต่อไป โดยในโครงการนี้จะมีกลุ่มเป้าหมายเป็น สถานประกอบการปลอดบุหรี่ เดิม 122 แห่ง และสถานประกอบการที่จะรับเข้าร่วมโครงการตามแผนงานใหม่นี้อีก 60 แห่ง

 

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้านการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยเฉพาะคณะทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพของสถานประกอบการ ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้การขับเคลื่อนสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ ในรูปแบบของการจัดฝึกอบรม อาทิ การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร กระบวนการขับเคลื่อนสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางในการจัดตั้งคลินิกในสถานประกอบการ ให้กับพยาบาล หรือบุคลากรด้านสุขภาพ หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

 

สถานประกอบการที่มีความสนใจในการเพิ่มผลผลิตของหน่วยงาน ด้วยการสร้างเสริมสุขภาพของพนักงาน สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีรายละเอียดของการสมัครดังต่อไปนี้

 

1. เป็นสถานประกอบการที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่

สถานประกอบการทุกประเภท ที่มีพนักงานจำนวน 100 คนขึ้นไป ที่ยังไม่มีการดำเนินงานด้านการควบคุมการสูบบุหรี่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และมีความต้องการสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานด้วยการให้หน่วยงานตนเองปลอดจากควันบุหรี่ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยสถานประกอบการสามารถสมัครเข้าร่วมแผนงานฯ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งท่านสามารถสมัครด้วยตนเองหรือ สามารถ download ใบสมัครจาก website ของโครงการฯ ที่ www.smokefreeenterprise.org โดยการกรอกใบสมัคร และแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป พร้อมทั้งเลือกระดับการดำเนินงานด้านการควบคุมการสูบบุหรี่ ในสถานประกอบการ พร้อมทั้งเลือกประเด็นสร้างเสริมสุขภาพประเด็นอื่นๆ ที่จะดำเนินการไปพร้อมๆ กับการควบคุมการสูบบุหรี่ แล้วส่งมาที่ศูนย์ประสานงาน แผนงานพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

 

2. สถานประกอบการปลอดบุหรี่ทุกระดับ (พลาตินั่ม ทอง และเงิน) ตามแผนงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ เป็นการส่งเสริมให้สถานประกอบการดำเนินการควบคุมการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้สถานประกอบการที่สามารถควบคุมการสูบบุหรี่ได้เป็นรูปธรรมแล้ว บูรณาการด้านการควบคุมยาสูบกับประเด็นอื่นๆ เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การพนัน หรืออุบัติเหตุ ทั้งนี้ ยังคงยึดหลักที่การดำเนินงานตามความพร้อมและความสมัครใจของสถานประกอบการ 

 

 

พลาดไม่ได้!! สถานประกอบการใดที่สนใจ สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับการเป็นสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ที่ ศูนย์ประสานงานแผนงานพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.)
เลขที่ 25/25 พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ (02) 441-9232, (02)441-5000 ต่อ 2317 (082) 3584614, (082) 3584616

โทรสาร (02) 441-9232     

website : www.smokefreeenterprise.org
e-mail:
info@smokefreeenterprise.org

 

 

 

 

 

ที่มา : ศูนย์ประสานงานแผนงานพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

 

update : 25-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม