วัยรุ่นเสี่ยงเอดส์สูง 50% เมินใช้ถุงยาง

โดย
| |
อ่าน : 1,325

วิตกเด็กสมัยใหม่มีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น เฉลี่ยอายุ 15 ปี

นพ.สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดงานรณรงค์วันรวมใจต้านภัยเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี ในปีนี้องค์การอนามัยโลกได้กำหนดคำขวัญว่า “เอดส์หยุดได้ ร่วมใจรักษาสัญญา” (stop aids. keep the promise) เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ตลอดจนตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ นำพาตนเองและบุคคลใกล้ชิดพร้อมใจกันสร้างเสริมสุขภาพ และรู้จักป้องกันให้ปลอดภัยจากโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

           กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเสวนาเรื่อง “เอดส์ดูเหมือนไกล แต่ใกล้แค่เอื้อม” โดยนายแพทย์สุกมล วิภาวีพลกุล จิตแพทย์และวิทยากรชื่อดัง และกิจกรรมแรลลี่ 5 ฐาน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนจากสถาบันการศึกษาในเขต กทม. และปริมณฑล 200 คน ได้ร่วมแสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเรียนรู้ ทักษะ และกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเอดส์ นอกจากนี้มีการประกวดตัวแทนเยาวชน “หนึ่งเสียงล้านพลังยับยั้งเอดส์” เพื่อเป็นพรีเซ็นเตอร์ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคเอดส์ โดยทำการคัดเลือกเยาวชนจากสถาบันการศึกษาที่ส่งเข้าประกวด ที่มีลักษณะความเป็นผู้นำ เป็นผู้มีน้ำใจ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์อย่างถูกต้อง เพื่อร่วมกิจกรรมสัญจรพบสื่อมวลชน และเผยแพร่สื่อความรู้โรคเอดส์ในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2550

           นพ.สมชัย กล่าวว่า สถานการณ์โรคเอดส์ทั่วโลกปี 2549 พบผู้ติดเชื้อประมาณ 39.5 ล้านคน เป็นเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ประมาณ 2.3 ล้านคน ผู้ใหญ่ 37.2 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตแล้วประมาณ 2.9 ล้านคน คาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในปี 2550 จำนวน 4.3 ล้านคน ในจำนวนนี้ร้อยละ 40 เป็นเด็กวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี

           ส่วนสถานการณ์ในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง คาดว่าในปี 2550 มีจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ประมาณ 14,000 ราย จากเดิมที่เคยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึงปีละประมาณ 140,000 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปี 2550 คาดว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีสะสมกว่า 1 ล้านคน ในจำนวนนี้เสียชีวิตไปแล้วประมาณ 558,895 คน ยังเหลือผู้ติดเชื้อที่มีชีวิตอยู่ประมาณ 546,578 คน และในจำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์รายใหม่ 14,000 ราย เป็นหญิงวัยรุ่นและแม่บ้านประมาณร้อยละ 45 รองลงมาคือชายรักชายประมาณร้อยละ 20

           ปัจจุบันโรคเอดส์ยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญของไทย โดยเฉพาะเยาวชนและวัยรุ่นจำนวนมาก มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น เนื่องจากวัยรุ่นบางคนใช้การมีเพศสัมพันธ์เป็นเหตุผลเพื่อการเข้ากลุ่ม เพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากเพื่อนๆ หรือด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าการติดเชื้อเอชไอวีจะมีมากเฉพาะในหญิงบริการเท่านั้น และคาดเดาเองว่าการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเพื่อนหรือคนรู้จักน่าจะปลอดภัย จึงไม่ได้เตรียมตัวที่จะป้องกัน

           ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงในปี 2549 พบอัตราการใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์แบบชั่วคราวในกลุ่มเยาวชน มีน้อยกว่าร้อยละ 50 และอายุเฉลี่ยในการมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้นเฉลี่ย 15 ปี ซึ่งก่อนหน้านี้อายุการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเฉลี่ย 18 ปี โดยเยาวชนชายร้อยละ 36 และเยาวชนหญิงร้อยละ 28 ผ่านการมีเพศสัมพันธ์แล้ว โดยการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนหรือคู่รัก ในเยาวชนชายร้อยละ 32 และเยาวชนหญิงร้อยละ 27

           พฤติกรรมดังกล่าวอาจนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น ปัญหาการติดเชื้อเอชไอวี การตั้งครรภ์ที่ยังไม่มีความพร้อม ส่งผลให้ขาดโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนและการสร้างอนาคต อีกทั้งยังส่งผลต่อเนื่องไปยังครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศด้วย ข้อมูลจากการสำรวจความรู้เรื่องโรคเอดส์ของเยาวชนไทย ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันกับทั่วโลก ในปี 2549 พบว่ามีเยาวชนชายเพียงร้อยละ 23 และเยาวชนหญิงร้อยละ 26 ที่ตอบได้อย่างถูกต้อง

           ทางด้าน พญ.พัชรา ศิริวงศ์รังสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในการป้องกันควบคุมโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชน กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำด้านการป้องกันเอดส์ ตั้งแต่ปี 2549 ได้อบรมเยาวชนแกนนำไปแล้ว 2 รุ่น เพื่อให้เยาวชนแกนนำจัดตั้งชมรม จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ ทั้งในและนอกสถานศึกษา ซึ่งได้ขยายผลกิจกรรมด้านการป้องกันเอดส์ให้แก่ชุมชน 16 ชุมชน และจัดตั้งชมรมที่ดำเนินงานเรื่องการป้องกันเอดส์ในสถานศึกษาอีก 11 ชมรม

 

 

 

 

ที่มา
ข้อมูลจาก :
โลกวันนี้
ภาพประกอบ :
www.thaihealth.or.th


 

update 30-11-50

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม