สสส.จับมือไทยพีบีเอส ดันพลังสื่อปฏิรูปประเทศไทย

โดย
| |
อ่าน : 1,615

เพิ่มรายการเด็ก-ครอบครัวถึง 15%

 

          นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการสสส. กล่าวว่า ประเทศไทยเผชิญวิกฤติรอบด้าน ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง ที่ทำสังคมแตกร้าว และปัญหาทางสังคมและจริยธรรมในวงการต่างๆ การจะพ้นภาวะนี้ได้ ต้องปฏิรูประบบ โดย พลังของสื่อ คือหนึ่งในกลไกสำคัญ ที่จะกระตุ้นให้สังคมตื่นตัว รับรู้ มีส่วนร่วม รวมถึงสร้างจิตสำนึก คุณธรรม ให้เด็ก เยาวชน ในฐานะที่เป็นทรัพยากรอันมีค่าต่อการเปลี่ยนแปลงประเทศ

 

          ซึ่ง ส.ส.ท. และ สสส. เป็นองค์กรที่มีเป้าหมาย ที่จะสร้างสังคมคุณภาพและมีคุณธรรม ที่ต่างมีภาคีเครือข่ายภาคสังคมสนับสนุน ดังนั้น เชื่อมั่นว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ส่งเสริมสื่อเพื่อปฏิรูปประเทศไทย ของ 2 องค์กร บนหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จะสามารถปฏิรูปประเทศไทยได้

 

          นพ.สุภกร กล่าวอีกว่า ความร่วมมือจะเน้นใน 3 ด้าน คือ 1.การสื่อสารเพื่อสร้างจิตสำนึก คุณธรรม การมีส่วนร่วมในสังคม 2.ส่งเสริมสื่อสร้างสรรค์ พัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว ส่งเสริมองค์ความรู้และสร้างศักยภาพของนักสื่อสารเพื่อปฏิรูปประเทศ

 

          โดยก้าวแรกคือในต้นปี 2552 ส.ส.ท. และ สสส. จะร่วมกันสนับสนุนให้มีรายการสำหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัว ตลอดทั้งวันเสาร์-อาทิตย์ ทางสถานีโทรทัศน์ ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ เพื่อทำให้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับทั้งครอบครัวและร่วมจัดทำงานวิจัย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายต่างๆ

 

          โดยคาดว่า ภายใน 1 ปี  โทรทัศน์สาธารณะแห่งนี้ เป็นสื่อที่เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมปฏิรูปประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับจากสาธารณชนทั่วไปมากกว่า 70% และสามารถทำให้ประชาชนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิรูปประเทศไทย

 

          ด้าน นายเทพชัย หย่อง ผู้อำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)  กล่าวว่า ส.ส.ท. และ สสส. เป็นองค์กรทางสังคมที่มีพันธกิจหลักร่วมกัน  คือสร้างสังคมที่มีคุณภาพและคุณธรรม นอกจากนี้องค์การยังมีเป้าหมายสำคัญคือเป็นเครื่องมือแห่งการเรียนรู้  เสริมสร้างสติปัญญาให้ประชาชนให้เป็นพลเมืองคุณภาพ

 

          โดยเบื้องต้นจะเพิ่มสัดส่วนรายการเด็ก-ครอบครัวเป็น 15% ในปี 2552  โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  การได้ร่วมมือกับสสส.ครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ จะมีเครือข่ายซึ่งมีอุดมการณ์ในแนวทางเดียวกันมาทำงานด้วยกัน

 

          ส.ส.ท. ตั้งเป้าหมายว่า จะใช้ศักยภาพของสื่อที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์สูงสุด ไม่เพียงให้ข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังต้องทำหน้าที่ให้ความรู้และสาระประโยชน์  นอกจากรายการเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวแล้ว ส.ส.ท.จะมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เริ่มจากทีวีไทย ต่อไปก็คือวิทยุและสื่อออนไลน์ที่กำลังอยู่ระหว่างเตรียมการ ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคม

 

          สำหรับแผนงานระยะต่อไป องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  (ส.ส.ท.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.)  จะร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการต่างๆ โดยมีระบบติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะส่งเสริมสื่อเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยต่อไป

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

update 25-12-51

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม