วิถีความปลอดภัยทางถนน เริ่มต้นได้ที่ตัวเรา

โดย
| |
อ่าน : 1,318

เรื่องโดย ฉัตร์ชัย นกดี Team Content www.thaihealth.or.th

ภาพโดย ชยวี ลิ้มถาวรรักษ์ Team Content www.thaihealth.or.th

วิถีความปลอดภัยทางถนน เริ่มต้นได้ที่ตัวเรา thaihealth

ตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดูเหมือนจะมีแนวโน้มที่ลดลง แต่ในทางกลับกันยอดตัวเลขผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูง อีกทั้งมีสัญญาณบ่งชี้ว่าการเกิดอุบัติเหตุในปัจจุบันมีความหลากหลายและรุนแรงขึ้น

ด้วยเหตุนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุทางถนน จึงร่วมกันจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน” โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

“สสส. ให้ความสำคัญกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยการเพิ่มความปลอดภัยทางถนน ซึ่งจัดอยู่ใน 7 เป้าหมายการทำงานในทศวรรษหน้าของ สสส. เพราะความสูญเสียจากอุบัติเหตุเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการมีสุขภาวะที่ดีของคนไทย” เป็นมุมมองของ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส.

วิถีความปลอดภัยทางถนน เริ่มต้นได้ที่ตัวเรา thaihealth

ดร.สุปรีดา  กล่าวถึงบทบาทการขับเคลื่อนงานสุขภาพด้านความปลอดภัยทางถนนว่า ต้องยอมรับว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ถ้าเรามีการจัดวางระบบความปลอดภัยที่ดูแลถนนและยานพาหนะ ควบคุมการใช้ความเร็ว รวมไปถึงตัวผู้ใช้รถใช้ถนน ก็จะสามารถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุลงได้ โดยที่ผ่านมา สสส. ร่วมกับแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด หรือ สอจร. สนับสนุนการทำงานของหน่วยงานในระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นกลไกแนวนอนในการขับเคลื่อนงานสร้างความปลอดภัยทางถนนในชุมชน โดยส่งเสริมจังหวัดต้นแบบนำร่องลดอุบัติเหตุ และขยายลงไปสู่ระดับอำเภอและตำบลต้นแบบ รวมไปถึงส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ

นอกจากนี้ สสส. ยังได้เข้าไปส่งเสริมทักษะถึงในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก เพื่อปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนน และใส่ใจวินัยจราจร

วิถีความปลอดภัยทางถนน เริ่มต้นได้ที่ตัวเรา thaihealth

ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวต่อว่า ครึ่งปีจากนี้ สสส. และภาคีเครือข่าย ชวนตั้งเป้าหมายท้าทาย ช่วยกันดูแล 3 พฤติกรรมเสี่ยงสำคัญ คือ

1. ทุกจังหวัดตั้งเป้าหมาย สวมหมวกนิรภัย 99%

2. ควบคุมพฤติกรรมการดื่มแล้วขับ ดื่มต้องไม่ขับ

3. ลดความเร็วในเขตเมืองและชุมชน โดยต้องไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยเฉพาะเขตพื้นที่ โรงเรียน โรงพยาบาล ตลาด และชุมชน         วิถีความปลอดภัยทางถนน เริ่มต้นได้ที่ตัวเรา thaihealth

ด้าน นพ.จอส ฟอนเดลาร์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ให้ข้อมูลว่า ความปลอดภัยทางถนนเป็นเรื่องของทุกคน  ปัจจุบันเราได้เข้าสู่ความปลอดภัยทางถนนในทศวรรษที่ 2 แล้ว โดยที่ประชุมองค์การสหประชาชาติได้มีมติให้ดำเนินการเรื่องนี้ต่อไป เพราะในทศวรรษที่เพิ่งจบไป ประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทย ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายลดอุบัติเหตุได้ ทางองค์การอนามัยโลก  จึงได้กำหนดหลักการสากลในเรื่อง วิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย หรือ Safe System Approach ซึ่งสามารถเข้ามามีส่วนช่วยลดความรุนแรงที่เกิดจากอุบัติเหตุจากความผิดพลาดของคนได้ เช่น การออกแบบถนนให้มีความเหมาะสม ยานพาหนะและความเร็วที่ปลอดภัย เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับการจัดการ ควบคู่กับการมีระบบกำกับติดตามที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น

วิถีความปลอดภัยทางถนน เริ่มต้นได้ที่ตัวเรา thaihealth

ขณะที่ นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) กล่าวว่า กลุ่มเสี่ยงใหม่ ๆ จากวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมที่เปลี่ยนไป เช่น การเพิ่มขึ้นของกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เดลิเวอรี กลุ่มไรเดอร์ส่งของ ส่งอาหาร หรือการมีสัญญาณของดัชนีความรุนแรงและการเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุที่มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นนั้น  สาเหตุหลักมาจากเรื่องความเร็ว และปัจจัยร่วม เช่น การไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัยขณะขับขี่

“สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ บ่งชี้ว่าเรื่องอุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นโจทย์ท้าทายที่สำคัญของประเทศไทยโดยทุกฝ่ายต้องมุ่งเน้นสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย เพื่อปรับเปลี่ยนให้เกิดสภาพแวดล้อมในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ทั้งด้านกายภาพ ด้านสังคม ด้านกฎหมาย และการบังคับใช้ รวมไปถึงส่งเสริมทักษะความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อยกระดับสู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัยวิถีใหม่ โดยมีเป้าหมายลดจำนวนการตายจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 12 คนต่อประชากรแสนคน หรือลดการตายลงครึ่งหนึ่ง ภายในปี 2570” นพ.ธนะพงศ์ กล่าว

วิถีความปลอดภัยทางถนน เริ่มต้นได้ที่ตัวเรา thaihealth

สำหรับแนวทางเพิ่มความปลอดภัยทางถนน ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนน ได้แก่

1. ส่งเสริมให้ผู้ขับขี่มีความตระหนักถึงการขับขี่รถในสภาพที่ร่างกายมีความพร้อม และอยู่ในภาวะตื่นตัว

2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจกับผู้ใช้รถใช้ถนน ให้ปฏิบัติตามกฎจราจร

3. สร้างความเข้าใจในทุกภาคส่วนถึงหลักความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อความปลอดภัยทางถนน

4. บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยเฉพาะกับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

5. มีการจัดการในการนำผู้ขับขี่หน้าใหม่เข้าสู่ระบบอย่างค่อยเป็นค่อยไป และดูแลให้สอดคล้องกับระดับความสามารถของผู้ขับขี่              วิถีความปลอดภัยทางถนน เริ่มต้นได้ที่ตัวเรา thaihealth

ความรอบรู้ทางวิชาการ การถอดบทเรียนจากกรณีศึกษา การออกกฎระเบียบเพื่อควบคุมป้องปราม รวมไปถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยทางถนน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแต่ต้องอาศัยระยะเวลา และความพร้อมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คือ การลดลงของอุบัติเหตุ แต่สิ่งที่สามารถเริ่มต้นได้เลย คือ การขับขี่อย่างปลอดภัย ด้วยการใส่ใจกฎจราจร และมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทาง

เพราะความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญในการใช้รถใช้ถนน สสส. และภาคีเครือข่าย ชวนคนไทยมาร่วมสร้างทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ร่วมกันลดตัวเลขความสูญเสียจากอุบัติเหตุ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างแท้จริง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม