การสัมมนา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ยุทธศาสตร์ของไทยและบทบาทของรัฐสภา

| |
อ่าน : 171
กำหนดการสัมมนา
เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ยุทธศาสตร์ของไทยและบทบาทของรัฐสภา”
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 
ณ ห้องประชุมสัมมนา บี 1-1 ชั้น 1 โซนกลาง อาคารรัฐสภา
และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom)
 
08.00 - 08.40 น.     ลงทะเบียน
08.40 - 08.45 น.     กล่าวรายงานในพิธีเปิดการสัมมนา
โดย นายศราวุธ เพชรพนมพร ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
08.45 - 09.00 น.     กล่าวเปิดการสัมมนา โดย ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา
09.00 - 09.10 น.     กล่าวปาฐกถา “ยุทธศาสตร์ระยะยาวการพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำ ของประเทศไทย” 
โดย ฯพณฯ วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน
09.10 - 09.20 น.     กล่าวนำการเสวนา “การเข้าร่วมเป็นภาคีและการอนุวัติการตามพันธกรณี
ในความตกลงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
โดย ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ และกรรมการบริหารสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
09.20 - 09.35 น.     กล่าวนำการเสวนา “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ความท้าทายด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ”
โดย นายเกียรติ สิทธีอมร
รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร และอดีตประธานผู้แทนการค้าไทย
09.35 - 09.45 น.     กล่าวนำการเสวนา “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับผลกระทบ ต่อสุขภาพ”
โดย ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์
ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
09.45 - 11.00 น.     ร่างกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โดย 
• ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• นายนิติพล ผิวเหมาะ โฆษกคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร
• ดร. พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ผู้ดำเนินรายการ ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน และ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
11.00 - 12.15 น.     ความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาความขัดแย้งจากผลกระทบจาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดย
• นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ พิจารณาและติดตามความคืบหน้าของการดาเนินการ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติและ การดาเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา
• นายนิติพล ผิวเหมำะ โฆษกคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร
• ดร. อัศมน ลิ่มสกุล กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• นายธารา บัวคำศรี Green Peace ประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ
ดร. กฤษฎา บุญชัย ผู้ประสานงาน Thai Climate Justice for All (TCJA)
12.15 - 13.30 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 14.30 น.     การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model)
โดย
• ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว
• ดร. วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา
• ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
• ดร. สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกลุ่มพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ
ผศ. ชล บุนนาค อาจารย์ประจาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move)
14.30 - 15.30 น.     มาตรการด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อรองรับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Finance)
โดย
• นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร
• นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
• ดร. กรรณิการ์ ธรรมพาณิชวงศ์ นักวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
ผู้ดำเนินรายการ 
ผศ. ชล บุนนาค อาจารย์ประจาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move)
15.30 - 15.45 น.     กล่าวปิดการสัมมนา 
โดย รศ. ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือผู้แทน
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม