งานเสวนา "การขับเคลื่อนงานวิจัยด้านสังคม จากภาคนโยบายสู่การบริหารจัดการทุน การขยายผล และการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : ถอดบทเรียนจากกองทุนส่งเสริม ววน. และกองทุน สสส."

| |
อ่าน : 217
กำหนดการ
งานเสวนา "การขับเคลื่อนงานวิจัยด้านสังคม จากภาคนโยบายสู่การบริหารจัดการทุน การขยายผล และการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : ถอดบทเรียนจากกองทุนส่งเสริม ววน. และกองทุน สสส."
ภายใต้โครงการ "การศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการพัฒนากลยุทธ์
และความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนของ สกสว."
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สกสว. อาคาร SM Tower
สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่าน Facebook Page สำนักกลยุทธ์และพัฒนากองทุน FB5
 
09.00 - 09.15 น.     กล่าวเปิดงาน โดย
• รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล
ผู้อำนวยการ สกสว.
• ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์
ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
09.15 - 09.30 น.     นำเสนอรายละเอียดการดำเนินงานโครงการ กลยุทธ์ 
และแนวทางการพัฒนาความร่วมมือ และเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การดำเนินการระหว่างภาครัฐและเอกชนของ สกสว. โดย
• รศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์
ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการ สกสว. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักกลยุทธ์และพัฒนากองทุน
• ผศ.ดร. คมน์ พันธรักษ์
หัวหน้าโครงการฯ
09.30 - 10.15 น.     บรรยายพิเศษ เรื่อง "กลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน สสส.
และการนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ" โดย
• ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์
รองผู้จัดการกองทุน สสส.
10.15 - 11.45 น.     เสวนาโต๊ะกลม "การขับเคลื่อนงานวิจัยด้านสังคม จากภาคนโยบายสู่การบริหารจัดการทุน
การขยายผลและการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : ถอดบทเรียนจากกองทุนส่งเสริม ววน. และกองทุน สสส." โดย
• ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
• ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา
ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
• รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน. ด้านกำลังคนและสถาบันความรู้ (O-Brain)
• ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง
รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน. ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ และลดความเหลื่อมล้ำ (O-Inclusiveness)
• รศ.ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์
รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบ ววน. ปฏิบัติงานบริหารด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
• คุณณัฐยา บุญภักดี
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) สสส.
• นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ (สำนัก 7) สสส.
11.45 - 12.00 น.     สรุปความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือ และขยายผลสู่การปฏิบัติ โดย
• รศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์
ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการ สกสว. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักกลยุทธ์และพัฒนากองทุน
• ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์
รองผู้จัดการกองทุน สสส.
• ผศ.ดร.คมน์ พันธรักษ์
หัวหน้าโครงการฯ
ถาม-ตอบ กล่าวสรุปผลลัพธ์ที่ได้ กล่าวปิดงาน และถ่ายภาพร่วมกัน
 
 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม