สร้างแหล่งอาหารปลอดภัย สร้างสูงวัยสุขภาพดี

โดย
| |
อ่าน : 1,352

เรื่องโดย ฉัตร์ชัย นกดี Team Content www.thaihealth.or.th

ภาพโดย ชยวี ลิ้มถาวรรักษ์ Team Content www.thaihealth.or.th

สร้างแหล่งอาหารปลอดภัย สร้างสูงวัยสุขภาพดี thaihealth

ผู้สูงอายุในชุมชนเมืองมักประสบปัญหา เรื่องมีเวลาแต่ไม่มีรายได้ ขาดกิจกรรมทำระหว่างวัน    อย่างไรก็ตามเพื่อลดผลกระทบจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การปลูกพืชผักสวนครัว ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่ช่วยให้กลุ่มผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยังสามารถนำผลผลิตไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้

ด้วยเหตุนี้ ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงร่วมกับภาคีเครือข่าย นำคณะผู้บริหารและสื่อมวลชน เดินทางไปยังชุมชนวัดเกาะ แขวงบางเชือกหนัง และแขวงบางระมาด ตลาดน้ำคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน เพื่อลงพื้นที่เยี่ยมติดตามโครงการผลักดันนโยบายขยายพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ด้วยอาหารและการมีกิจกรรมทางกาย สู่ภารกิจหน่วยงานยุทธศาสตร์ในพื้นที่

สร้างแหล่งอาหารปลอดภัย สร้างสูงวัยสุขภาพดี thaihealth

ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์ ประธานกรรมการกำกับทิศทางแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส. เล่าว่า ในยุคที่สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การสร้างพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารในเขตชุมชนเมือง เป็นสิ่งที่แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. ให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งอาหารปลอดภัย และเพียงพอกับทุกคน ซึ่งจากการเยี่ยมชมพื้นที่ ก็ได้เห็นถึงความร่วมมือของฝ่ายต่าง ๆ ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอาหารปลอดภัย ขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน ก็มีศักยภาพและถือเป็นพลังที่จะช่วยพัฒนาชุมชนแห่งนี้ ให้กลายเป็นแหล่งผลิตอาหารของคนกรุงเทพได้ อย่างไรก็ตามเราจะต้องทำให้คนในชุมชนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ ซึ่งจะทำให้โครงการพัฒนาต่าง ๆ มีความเจริญอย่างยั่งยืน

สร้างแหล่งอาหารปลอดภัย สร้างสูงวัยสุขภาพดี thaihealth

สอดคล้องกับ ดร.สง่า ดามาพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. ให้ข้อมูลว่า การสร้างความมั่นคงทางอาหารในเขตเมือง โดยเฉพาะในยุคที่มีโควิด-19 เช่นนี้ ถือเป็นสิ่งจำเป็นมาก เพราะพืชผักที่ปลูกกินเองโดยไม่ใช้สารเคมี นอกจากจะดีต่อสุขภาพแล้ว ยังช่วยลดค่าครองชีพ ให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพได้เป็นอย่างดี ซึ่งพื้นที่เขตตลิ่งชัน ถือเป็นชุมชนต้นแบบ ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร สามารถพึ่งพาตัวเองและชุมชนให้อยู่รอดในช่วงวิกฤติ

สร้างแหล่งอาหารปลอดภัย สร้างสูงวัยสุขภาพดี thaihealth

สร้างแหล่งอาหารปลอดภัย สร้างสูงวัยสุขภาพดี thaihealth

ดร.สง่า บอกว่า หลายชุมชนมีใจที่จะปลูกพืชผักไว้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัย แต่ยังขาดความรู้ทางการเกษตรอยู่ ซึ่งอาจจะแก้ไขได้โดยการไปศึกษาดูงาน ดูวิธีการจัดการจากศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ต่าง ๆ แล้วนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับชุมชนของตัวเอง ขณะเดียวกันต้องสร้างตลาดสีเขียว ให้เกิดขึ้นในทุกชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ใส่ใจดูแลสุขภาพ

สร้างแหล่งอาหารปลอดภัย สร้างสูงวัยสุขภาพดี thaihealth

ด้าน นายชวน ชูจันทร์ แกนนำเครือข่ายผู้สูงอายุ ศูนย์เรียนรู้การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษเขตตลิ่งชัน แขวงบางระมาด ตลาดน้ำคลองลัดมะยม เล่าว่า การขับเคลื่อนงานของเครือข่ายผู้สูงอายุตลาดน้ำคลองลัดมะยม ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. และภาคีเครือข่าย ร่วมกันส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารเคมี โดยมีการตั้งศูนย์เรียนรู้การผลิตผักปลอดภัย เพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้ด้านการเพาะปลูก แก่เกษตรกรในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุกินผักเพิ่มขึ้น มีกิจกรรมทางกาย และเพิ่มช่องทางสร้างรายได้

สร้างแหล่งอาหารปลอดภัย สร้างสูงวัยสุขภาพดี thaihealth

สร้างแหล่งอาหารปลอดภัย สร้างสูงวัยสุขภาพดี thaihealth

“ที่นี่ถือเป็นแหล่งเครื่องต้มยำของกรุงเทพ เพราะไม่ว่าจะเป็นพริก ขิง ข่า ตะไคร้ มะนาว มะกรูด จะมีกลิ่นดีมาก ซึ่งเกิดจากความอุดมสมบูรณ์ของดินดี น้ำและแสงแดดดี สามารถสร้างอาหารเลี้ยงคนกรุงเทพได้เหลือเฟือเลย ขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุ เราพยายามส่งเสริมการนำความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์ เพราะแต่ก่อนพื้นที่นี้ก็ปลูกผักกินเองอยู่แล้ว ความรู้ดั้งเดิมเหล่านี้ สามารถนำมาต่อยอดสร้างงานให้ผู้สูงอายุมีรายได้ พึ่งพาตัวเองได้” นายชวน กล่าว

สร้างแหล่งอาหารปลอดภัย สร้างสูงวัยสุขภาพดี thaihealth

ขณะที่ น.ส.เมรี ยินดี ประธานเครือข่ายกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนแขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กทม. บอกถึงแนวทางการสร้างแหล่งอาหารให้เกิดขึ้นในชุมชน ประกอบด้วย

1. ชักชวนผู้สูงอายุในชุมชน มาช่วยกันปรับปรุงพื้นที่ เพื่อปลูกผักสวนครัว โดยจะช่วยกันมาดูแลแปลงปลูกผักส่วนกลางของชุมชนทุกวัน

2. ผักที่ปลูกจะเป็นพืชผักสวนครัวทั่ว ๆ ไป เช่น พริก มะกรูด มะนาว มะเขือ ถั่วฝักยาว ขิง ข่า ตะไคร้ กะเพรา โหระพา ผักบุ้ง ผักคะน้า และผักสลัด เป็นต้น

สร้างแหล่งอาหารปลอดภัย สร้างสูงวัยสุขภาพดี thaihealth

3. สมาชิกกลุ่มสามารถเก็บไปทำอาหารได้ ขณะที่ผักบางชนิด ก็จะขายให้กับคนในชุมชนราคาถูก เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน และส่งเสริมการบริโภคผัก

4. ผักที่ปลูกจะไม่ใช้สารเคมีทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง และยาฆ่าหญ้า เน้นบำรุงดินด้วยวิธีธรรมชาติ ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก เป็นต้น ทำให้มั่นใจได้ว่าผักสด สะอาด ปลอดภัยต่อสุขภาพ

สร้างแหล่งอาหารปลอดภัย สร้างสูงวัยสุขภาพดี thaihealth

5. สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ   พืชผักสวนครัวที่ปลูก นอกจากกินเองแล้ว ยังสามารถนำไปขายในชุมชนได้อีกด้วย

การปลูกพืชผักเพื่อสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยในชุมชน นับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้สูงวัย ที่จะเป็นพลังร่วมสร้างสังคมไทยไปสู่สังคมสุขภาวะดี นอกจากนี้ สสส. ขอรณรงค์ชวนปรับพฤติกรรมการกินง่าย ๆ  ด้วยการยึดหลักทุกมื้อให้ผักนำ อย่างน้อย 400 กรัมต่อวัน เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลโรค

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม