เวทีจัดการความรู้และลงนามความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนรู้รับปรับตัว

| |
อ่าน : 177
กำหนดการ
เวทีจัดการความรู้และลงนามความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนรู้รับปรับตัว
วันที่ 5 - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
 
วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565
10.30 - 11.00 น.     แนะนำชุมชนตำบลพิมาน 
โดย นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน /หัวหน้าโครงการ
11.00 - 12.30 น.     แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- สถาบันการเงินบ้านพิมานเพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ
12.30 - 13.30 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 17.00 น.     แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- สภาเด็กและเยาวชน ป่าภูพานน้อย
- การท่องเที่ยววิถีชุมชน
 
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565
08.30 - 09.00 น.     ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
09.00 - 09.10 น.     ทีมสร้างสุขม่วนซื่นคนพิมาน
09.10 - 09.20 น.     กล่าวต้อนรับและเล่าเรื่องงานพัฒนาตำบลพิมาน
โดย นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน /หัวหน้าโครงการ
09.20 - 09.30 น.     ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม
โดย นางสาวจุตุพร พ่ออามาตย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน/ผู้จัดการโครงการ
09.30 - 10.00 น.     นำเสนอแผนการดำเนินงานและเป้าหมายขับเคลื่อนชุมชนรู้รับปรับตัว 
โดย นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน/หัวหน้าโครงการ
10.00 - 10.30 น.     ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
10.30 - 11.00 น.     บทบาท สสส.ในการหนุนเสริมการดำเนินงาน
โดย นายประกาศิต กายะสิทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3)
11.00 - 11.20 น.     ส่งกำลังใจร่วมสร้างชุมชนรู้รับปรับตัว
โดย นางจันทนา อึ้งชูศักดิ์ คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 3 และประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11.20 - 11.45 น.     แถลง “ความมุ่งมั่นร่วมสร้างชุมชนรู้รับปรับตัว”
โดย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 13 แห่ง 
11.45 - 12.00 น.     พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย ประกอบด้วย
1. องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ในฐานะ “ศูนย์จัดการเครือข่าย”
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย 12 อปท.
3. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
12.00 - 13.00 น.     พักรับประทานอาหาร
13.00 - 14.00 น.     แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเด่นการปรับตัวต่อสถานการณ์สำคัญของพื้นที่
- นิทรรศการมีชีวิต โดย องค์กรปกครองส่วนที่ถิ่นเครือข่าย
สถานที่ ภายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลพิมาน
14.00 - 15.00 น.     Ground Tour ตำบลพิมาน
การปรับตัวเพื่อแก้ปัญหาและจัดการเศรษฐกิจยั่งยืน  ณ สถาบันการเงินบ้านพิมานเพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม