หนุนพ่อแม่เป็น Play Worker ชวนเด็กเล่นกระตุ้นพัฒนาการ

โดย
| |
อ่าน : 871

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

หนุนพ่อแม่เป็น Play Worker ชวนเด็กเล่นกระตุ้นพัฒนาการ thaihealth

แฟ้มภาพ

สสส. – เครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก จัด มหกรรมเล่นเปลี่ยนโลก ชวนพ่อ-แม่ เป็น Play Worker ผู้อำนวยการเล่น รู้เท่าทันโลกยุคใหม่ VUCA world กระตุ้นพัฒนาการ ป้องกันพัฒนาการถดถอยจากวิกฤตโควิด-19

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) และเครือข่ายเด็กและครอบครัว จัดมหกรรมเล่นเปลี่ยนโลก ตอน “พากันเล่น” มีเป้าหมายจุดประกายให้พ่อแม่ผู้ปกครองรู้จักและเข้าใจเรื่องการเล่นอิสระ ควบคู่กับการขับเคลื่อนวิถีการทำงานแบบ สสส. (ThaiHealth Way) ให้เกิดสังคมแห่งการใส่ใจสุขภาพ ร่วมคิด ร่วมสร้าง ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสุขภาวะที่ดี

หนุนพ่อแม่เป็น Play Worker ชวนเด็กเล่นกระตุ้นพัฒนาการ thaihealth

น.ส.ณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. กล่าวว่า ปัจจุบันทั่วโลกตระหนักว่า “การเล่น” เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้และพัฒนาการที่สมบูรณ์ของเด็ก ที่สำคัญคือสามารถสร้างทักษะชีวิตเพื่อให้เด็กสามารถอยู่รอดปลอดภัยได้อย่างดีในโลกยุคใหม่ซึ่งเป็นโลกแห่งความผันผวน หรือ  Volatility Uncertainty (VUCA world) สถานการณ์ต่างๆมีความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือ ซึ่งครอบครัวยุคใหม่ตระหนักดีว่าความรู้แบบเดิมนำมาเลี้ยงเด็กยุคใหม่อาจไม่ได้ผล แต่การฝึกฝนทักษะพ่อแม่ยุคใหม่ก็เป็นเรื่องที่ครอบครัวทั่วไปอาจหาได้ยาก ห้องเรียนพ่อแม่ไม่ได้มีอยู่อย่างหลากหลายหรือเข้าถึงได้ง่าย ช่องว่างตรงนี้ทำให้ สสส. มุ่งค้นหาวิธีการที่ง่ายแต่ได้ผลดีในการเลี้ยงดูเด็กให้มีสุขภาวะและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 และพบว่าการเล่นอิสระสามารถทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ สุขภาวะ และทักษะต่างๆ และยังเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย ทำได้ทุกบ้าน ขอเพียงผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง จึงร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก ช่วยกันส่งเสริมให้ “การเล่นอิสระ” เป็นหลักสำคัญของการเลี้ยงเด็กยุคใหม่

สำหรับเป้าหมายของมหกรรมการเล่น ตอน…พากันเล่น ในปีนี้ สสส. ต้องการจุดประกายให้คนในครอบครัวปรับแนวคิดและวิธีการดูแลเด็ก โดยส่งเสริมพ่อแม่ให้เห็นความสำคัญของการเลี้ยงดูและการเล่นควบคู่กัน ไม่ใช่คิดว่าเป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งหรือแม่เพียงลำพัง เพราะสุขภาวะในครอบครัวจะเกิดขึ้นได้ทุกคนในบ้านต้องทำร่วมกัน ทุกบ้านต้องตระหนักว่า ของเล่นที่ดีที่สุดสำหรับลูกคือ “พ่อแม่” ที่จะสร้างพลังบวก ทักษะชีวิต และพัฒนาการด้านต่างๆ ได้เหมาะสมตามวัย

นางสาวณัฐยา กล่าวต่อว่า สสส. สนับสนุนให้เด็กเล่นอิสระ โดยที่เปิดโอกาสให้เด็กเลือกว่า จะเรียนรู้ผ่านการเล่นรูปแบบไหน เล่นแล้วรื้อ เล่นแล้วเล่นใหม่ เล่นแล้วเล่นอีก เพราะ “การเล่นอิสระ” ไม่มีถูกผิด และเป็นแนวคิดที่ไม่ต้องพึ่งพิงเงินทุน เพียงแค่ผู้ปกครองหรือครูเข้าใจพื้นฐานของการเล่นอิสระ ก็สามารถสร้างพื้นที่เล่นให้เด็กได้ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน  ที่โรงเรียน หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และต่อให้ไม่มีงบประมาณซื้อของเล่น แต่เด็กก็ยังเล่นกับสิ่งของรอบคัวได้ เพียงผู้ปกครองและครูมีเวลาและเข้าใจความหมายของคำว่า ผู้ดูแลการเล่น หรือผู้อำนวยการเล่น (Play Worker) สนับสนุนการเล่นของเด็ก โดยที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง และเล่นสนุกสนานกับเด็กในบางครั้ง เพื่อให้เด็กเกิดความสุข สนุกสนาน ปลอดภัย และสร้างคุณค่าความภูมิใจในตัวเอง

โดย สสส. มีเป้าหมายสร้างความรู้ ความเข้าใจในวงกว้างกับผู้ปกครองที่มีเด็กอายุ 0-6 ปี อยู่ในการดูแล เพื่อฟื้นฟูภาวะความรู้และพัฒนาการที่ถดถอยในเด็ก (Learning Loss) จากสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงกว่า 2 ปีที่ผ่านมาโดยจัดทำแผนงานสนับสนุนพื้นที่เรียนรู้เพื่อความสุขเด็ก ร่วมกับภาคีเครือข่ายมากกว่า 60 พื้นที่ทั่วประเทศและขยายผลอย่างยั่งยืนสู่เด็กๆในทุกจังหวัดร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

“สสส. อยากให้เห็นการทำงานร่วมมือกันของทุกภาคส่วน เพื่อช่วยเสริมพลังให้ครอบครัว สามารถทำเรื่องการเล่นอิสระ  กิจกรรมทางกาย และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของลูกได้ด้วยตนเอง และอยากจะสร้างความร่วมมือไปจนถึงภาคแรงงาน  เพราะต้องยอมรับความจริงว่าผู้ปกครอง พ่อแม่ คือ วัยแรงงาน และครึ่งหนึ่งต้องอยู่ในสถานประกอบการ ทำอย่างไรให้นโยบายในที่ทำงานเป็นนโยบายที่เป็นมิตร เอื้อให้พ่อแม่วัยแรงงานเป็นผู้จัดกิจกรรมการเล่นอิสระให้แก่เด็กได้” นางสาวณัฐยา กล่าว

หนุนพ่อแม่เป็น Play Worker ชวนเด็กเล่นกระตุ้นพัฒนาการ thaihealth

นางสาวเข็มพร วิรุณราพันธ์  ผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) กล่าวว่า “การเล่น” คือสิทธิของเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มาตราที่ 31 และการเล่นมีความสำคัญต่อการเติบโตของมนุษย์ ปัญหาที่พบในปัจจุบันคือผู้ใหญ่ในสังคมยังไม่เข้าใจและไม่ให้ความสำคัญต่อการเล่นอย่างแท้จริง จึงเป็นที่มาของแนวคิด “การเล่นอิสระ” สู่การเปลี่ยนให้ผู้ปกครองหรือพ่อแม่ทำหน้าที่เป็น ผู้อำนวยการเล่น (Play worker) และรู้วิธีการเล่นอิสระกับเด็ก (How to Play) อย่างถูกต้องและเหมาะสม   บทบาทสำคัญของ Play worker คือ การเป็นผู้อำนวยความสะดวก   การจัดมุมการเล่นหรือสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเล่น ที่จะกระตุ้นการเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพ ภายใต้แนวคิดรูปแบบ “How to Play… อะไรก็เล่นได้ ที่ไหนก็เล่นได้”   

โดยในงานมหกรรมครั้งนี้ ภาคีเครือข่ายได้นำกิจกรรมและไอเดียต่างๆ ทั้งการเล่นในบ้าน ห้องเล็กๆ พื้นที่แคบๆ  ในซอกมุม  ในซอยเล็ก บนถนน ในลาน ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน  ชุมชน สถานประกอบการ  โรงพยาบาล  พื้นที่เรียนรู้  และพื้นที่สาธารณะ มาให้ผู้ปกครองนำไปประยุกต์จัดการเล่นกับลูกได้ ยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิด-19 การส่งเสริมการเล่นที่บ้านของภาคีเครือข่ายพบว่า การเล่นช่วยให้เด็กมีสุขภาพกายและจิตใจดีขึ้น เพราะมีกิจกรรมทางกาย ได้เคลื่อนไหวอย่างอิสระ ทำให้ร่างกายพร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา สะท้อนให้เห็นว่า “การเล่น” ช่วยฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอยในเด็ก (Learning Loss) จากสถานการณ์โควิด-19 ได้ 

หนุนพ่อแม่เป็น Play Worker ชวนเด็กเล่นกระตุ้นพัฒนาการ thaihealth

นางสาวเข็มพร กล่าวต่อว่า การจะทำให้เด็กมีศักยภาพ รู้ความถนัดและชื่นชอบอะไร ผู้ปกครองและครูมีส่วนสำคัญในการพัฒนา ทำให้ สสส. เครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก สานพลังกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการสร้างทักษะทางสังคม หรือ Soft Skill ให้กับเด็ก โดยผู้ปกครองและครูมีบทบาทสำคัญ ได้แก่ ช่วยเพิ่มการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็ก (Creator), ช่วยจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็ก (Facilitator), ช่วยเติมเต็มการเรียนรู้ให้เด็กอย่างต่อเนื่อง (Learner), ช่วยส่งเสริมความสามารถให้เด็กอย่างเต็มศักยภาพ (Developer), ช่วยให้เด็กปล่อยผ่านความกดดันด้วยตัวเอง รู้สึกปลอดภัยทางจิตใจ และมีตัวตน (Resilience), ช่วยให้เด็กได้รับความปลอดภัยระหว่างเล่น (Safe area)  

“เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ปกครองให้เด็กเล่นอิสระ  และเข้าใจวิธีการดูแลระหว่างเล่น จะทำให้เด็กรู้ว่าตัวเองชอบทำอะไร มีทักษะโดดเด่นด้านไหนได้อย่างรวดเร็ว และที่สำคัญเมื่อเกิดความกดดันหรือเครียดจากการเรียนหรือสภาวะแวดล้อมในสังคม จะป้องกันความสูญเสียจากการฆ่าตัวตายได้ เพราะเด็กรู้วิธีจัดการกับความกดดันและผิดหวัง และภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น จึงอยากเชิญชวนให้ผู้ปกครองเชื่อว่าการปล่อยให้เด็กได้เล่นอิสระ ทำให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขกับชีวิตได้แท้จริง  ใช้เวลาอย่างน้อย 30 นาที เพื่อเล่นอิสระทุกวัน สร้างพลังสุข ” นางสาวเข็มพร กล่าว

มหกรรมเล่นเปลี่ยนโลก ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายการเล่นจากทั่วประเทศในการส่งต่อพลังการเล่นไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองให้รู้จักและเข้าใจเรื่องการเล่นอิสระและลุกขึ้นมาเป็นผู้ก่อการเล่นกับลูก โดยจัดกิจกรรมดาวกระจายส่งเสริมการเล่นกับเด็กไปตามภูมิภาคต่างๆ โดยภาคเหนือสามารถเข้าไปลองพาลูกไปเล่นได้ที่ “โรงเล่น พิพิธภัณฑ์เล่นได้” จ.เชียงราย ภาคอีสานที่ “สวนไฟฝัน เดิ่นยิ้ม พื้นที่เรียนรู้ TK ” จ.นครราชสีมา ภาคกลางที่ “รองเมืองเรืองยิ้ม” มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) จังหวัดกรุงเทพมหานคร  และเรืองเล่นอิสระใน ศพด. ของกลุ่ม We are happy  สามาถเข้ามาเพื่อพบปะผู้ออกแบบการเล่นมืออาชีพได้  หรือจะติดตามข้อมูลข่าวสารการ “เล่นเปลี่ยนโลก” ผ่านเพจ  let’s play more และเพจปิดเทอมสร้างสรรค์ เพียงค้นหาด้วย #letsplaymore ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการเล่นได้อย่างง่ายๆ ที่จะพาคุณและลูกเปลี่ยนโลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นไปด้วยกัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม