พัฒนาเว็บไซต์ติดเหล้ายัง.com ช่วยป้องกันพฤติกรรมการดื่ม

โดย
| |
อ่าน : 1,624

ที่มา : เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์

พัฒนาเว็บไซต์ติดเหล้ายัง.com ช่วยป้องกันพฤติกรรมการดื่ม thaihealth

แฟ้มภาพ

สสส. และภาคีเครือข่าย รณรงค์เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนผ่านระบบเว็บไซต์ ติดเหล้ายัง.com พร้อมบำบัดรักษาผู้มีปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ที่ห้องประชุม Interactive Learning 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายระดับภูมิภาคเพื่อรณรงค์และเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนผ่านระบบ ติดเหล้ายัง .com ภาคอีสาน

ดร.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า จากการสำรวจอัตราการดื่มแอลกอฮอล์ ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่าในปี พ.ศ.2564 มีการดื่มมากที่สุด อันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดน่าน มากถึงร้อยละ 43.3 ในขณะที่จังหวัดขอนแก่น มีอัตราการดื่มอยู่ที่อันดับ 6 คิดเป็นร้อยละ 39.9 ส่วนการดื่มแอลกอฮอล์สถานที่ที่มีการดื่มมากสุดคือ ที่บ้านตนเอง/ผู้อื่น ร้อยละ 86.8 , ดื่มที่ร้านจำหน่าย ร้อยละ 66.5 และการดื่มที่งานเทศกาล/งานประเพณี ร้อยละ 59.4

ทั้งนี้กลยุทธ์ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาตินั้น จึงต้องเริ่มจากการควบคุมและจำกัดการเข้าถึง ควบคุมพฤติกรรมการขับขี่หลังการดื่ม คัดกรองและบำบัดรักษาผู้มีปัญหาจากสุรา รวมถึงการควบคุมโฆษณาส่งเสริมการขาย ให้ขึ้นราคาระบบภาษี สร้างค่านิยมเพื่อลดการดื่ม และสนับสนุนบริหารการจัดการที่ดี

ดังนั้นเว็บไซต์ ติดเหล้ายัง.com จึงเกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมจัดทำบันทึก และประเมินผลการติดแอลกอฮอล์ ซึ่งในกรณีที่พบว่าติดแอลกอฮอล์ จะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อรักษาอาการจากทางการแพทย์ ทั้งนี้อยู่ที่ความสมัครของประชาชนที่สนใจเลิกเหล้า

ด้าน นพ.พงศ์ธร ชาติพิทักษ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค ระบุแนวทางการดำเนินงานการคัดกรองและบำบัดรักษาและการสื่อสาร ลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ด้วยระบบติดเหล้ายัง.com ว่า SAFER เป็นมาตรการแนะนำสำหรับการจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ คือ การสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมและจำกัดการเข้าถึงทางกายภาพของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ , มีการยกระดับและการบังคับใช้มาตรการควบคุมพฤติกรรมขับขี่ยานพาหนะหลังการดื่มแอลกอฮอล์ , มีการจัดให้มีการเข้าถึงระบบบริการการคัดกรอง การบำบัดแบบสั้นและการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาเกี่ยวกับการดื่มสุรา ,การบังคับใช้กฎหมายห้ามหรือจำกัดโดยครอบคลุมการโฆษณาการให้ทุนอุปถัมภ์และการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการขึ้นราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านระบบภาษีสรรพสามิตและมาตรการทางด้านราคาอื่นๆ

"โดยแผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2564-2570) ได้ระบุ 7 กลยุทธ ในการควบคุม ประกอบด้วย 1.การควบคุมและจำกัดการเข้าถึง 2.ควบคุมพฤติกรรมการขับขี่หลังการดื่ม 3.คัดกรองและบำบัดรักษาผู้มีปัญหาจากสุรา 4.ควบคุมการโฆษณาส่งเสริมการขาย และการให้ทุนอุปถัมภ์ 5.ขึ้นราคาผ่านระบบภาษี 6.สร้างค่านิยมเพื่อลดการดื่ม และ 7.ระบบสนับสนุนและบริการจัดการที่ดี   ซึ่งแอพพิเคชัน 1B6 แบบคัดกรองพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาการอายุ 15 ปีขึ้นไป ทุกคนสามารถคัดกรองและบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุราได้ในอนาคต สามารถดาวน์โหลดเพื่อประเมินพฤติกรรมเสี่ยงได้ทั้งในระบบไอโอเอส และแอนดรอยด์ ถึงเวลาแล้วที่เราต้องช่วยกัน เพื่อลดปัญหาสังคมที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตได้" นพ.พงศ์ธร กล่าว

ด้าน พ.ท.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ นายกสมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภาคอีสาน กล่าวเสริมว่า ในการรณรงค์เรื่องการลด ละ เลิก และรู้เท่าทันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สื่อมวลชนถือเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยเป็นกระบอกเสียงและสร้างการเข้าถึงส่งต่อข่าวสารเรื่องราวดีๆ รวมไปถึงรายงานสถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ อย่างเรื่องเว็บไซต์ ติดเหล้ายัง .com และแอพพลิเคชัน 1B6 นี้ก็เช่นกัน เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องบอกต่อ เพื่อให้สังคมช่วยกันระแวดระวังและสำรวจพฤติกรรมการดื่มของคนรอบตัวได้ จึงอยากเชิญชวนทุกคนเข้าถึงและลองใช้ดู เป็นการสร้างการรู้เท่าทันเรื่องแอลกอฮอล์ให้เกิดขึ้นได้จริงในสังคมได้อย่างแน่นอน หากทุกคนร่วมด้วยช่วยกัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม