ชวนดูแลสุขภาพกาย-ใจให้สมดุล หนุนรัฐสภาต้นแบบองค์กรสุขภาวะ

โดย
| |
อ่าน : 480

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

ชวนดูแลสุขภาพกาย-ใจให้สมดุล หนุนรัฐสภาต้นแบบองค์กรสุขภาวะ thaihealth

สสส. ชวนคนสภาฯ เช็กร่างกาย-จิตใจ ผ่านนิทรรศการสุขภาพ ชู โปรแกรม MIO สร้างสุขด้วยสติในองค์กร หนุน 13 ชมรม สร้างสิ่งแวดล้อมเอื้อสุขภาพดี-ออกกำลังกาย-คอร์สอบรมสุขภาพ “ประธานวุฒิสภา” ดัน รัฐสภาต้นแบบองค์กรสุขภาวะ มุ่งขยายผล ส.ว. คนต้นแบบ

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ที่อาคารรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม นิทรรศการความรู้เพื่อปรับพฤติกรรมสุขภาพ และ Open House ชมรมของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรสุขภาวะต้นแบบ : การสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรในวงงานรัฐสภา สสส.

เสริมสร้างศักยภาพรัฐสภา สู่ต้นแบบองค์กรสุขภาวะ thaihealth

ศ.พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวว่า โครงการฯ สสส. ช่วยเสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ ทำให้บุคลากรเกิดความตระหนักรู้ด้านสุขภาพ รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ เกิดพื้นที่ในการสร้างเสริมสุขภาพ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในวงงานรัฐสภาอย่างยั่งยืนเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่นๆ ต่อไป

เสริมสร้างศักยภาพรัฐสภา สู่ต้นแบบองค์กรสุขภาวะ thaihealth

นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในวงงานรัฐสภา สร้างความตระหนักรู้แนวทางการมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างศักยภาพองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข ตลอดจนการปรับทัศนคติด้านสุขภาพ ซึ่งหากได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ ที่เน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติผ่านกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของรัฐสภา

เสริมสร้างศักยภาพรัฐสภา สู่ต้นแบบองค์กรสุขภาวะ thaihealth

นอกจากจะช่วยให้ร่างกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ ยังส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น เกิดความคิดสร้างสรรค์สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งในระดับตนเอง ทีม องค์กร และประเทศชาติได้ ทั้งนี้ จะมีการประเมินระดับความสุขของบุคลากรในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระหว่างปี 2566-2567

เสริมสร้างศักยภาพรัฐสภา สู่ต้นแบบองค์กรสุขภาวะ thaihealth

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า ความเครียดในองค์กรนำไปสู่ปัญหาสุขภาพกาย จิต ปัญญา และสังคม ทั้งอาการไม่สบายทางกาย หมดความภาคภูมิใจในตนเอง ไม่มีความสุขในการทำงาน จากข้อมูลผลกระทบจากโควิด-19 ต่อสุขภาพจิตของคนวัยทำงาน โดยรายงานสุขภาพคนไทย ปี 2565 พบ 1 ใน 3 มีความเครียดสูง และ 1 ใน 4 เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย สสส. ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพ โดยเฉพาะโปรแกรมสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in Organization : MIO) ภายใต้แนวคิด Happy Workplace

เสริมสร้างศักยภาพรัฐสภา สู่ต้นแบบองค์กรสุขภาวะ thaihealth

เสริมสร้างศักยภาพรัฐสภา สู่ต้นแบบองค์กรสุขภาวะ thaihealth

“โครงการฯ พัฒนากิจกรรมเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตหนุนเสริม 13 ชมรม อาทิ ชมรมตัวโน้ต ชมรมกำลังใจ ชมรมพลังจิตตานุภาพ ชมรมปิงปอง พร้อมจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงจัดอบรมแกนนำบุคลากรในฐานะ “นักสร้างสุของค์กร” เกิดเป็นต้นแบบนักสร้างสุขแห่งรัฐสภา พัฒนาทักษะการปรับตัว มนุษยสัมพันธ์ มีทัศนคติเชิงบวก สร้างแรงบันดาลใจในการส่งเสริมสุขภาวะ (Influencer) และส่งต่อความรู้ด้านสุขภาพ กลายเป็นหน่วยงานต้นแบบในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร มุ่งส่งเสริมให้มีคนความสุขในการทำงาน มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นได้” ดร.สุปรีดา กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม