เสริมศักยภาพนักศึกษาแพทย์ ทำงานเชิงรุกเข้าถึงชุมชน

โดย
| |
อ่าน : 560

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

เสริมศักยภาพนักศึกษาแพทย์ ทำงานเชิงรุกเข้าถึงชุมชน thaihealth

สสส. ร่วมกับสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์ฯ พัฒนาศักยภาพในอนาคต เข้าถึงชุมชน-ทำงานเชิงรุก-เข้าถึงพฤติกรรม-ดูแลสุขภาพผู้ป่วยแบบองค์รวม เสริมสร้างรากฐานระบบสุขภาพ-สร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน

นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในการสัมมนาออนไลน์ “2nd Online Workshop by IFMSA Bootcamp 2022” ว่า  สสส. ร่วมกับ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA-Thailand) ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาแพทย์จาก 23 โรงเรียนแพทย์ทั่วประเทศ โดย Bootcamp เป็นหนึ่งใน “เครื่องมือเชิงกระบวนการ” เพื่อการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาแพทย์ที่จะเป็นกำลังสำคัญด้านบุคลากรในระบบสุขภาพในอนาคตด้านการทำงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเข้าไปถึงพื้นที่เพื่อให้คนในชุมชนเข้าถึงการสร้างเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของพื้นที่

เสริมศักยภาพนักศึกษาแพทย์ ทำงานเชิงรุกเข้าถึงชุมชน thaihealth

“ปัจจุบันแพทย์จะต้องมีความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม (Holistic Approach) การมีสุขภาพที่ดี ไม่เพียงแต่แค่ไม่มีโรคทางกายเพียงเท่านั้น จะต้องรวมไปถึง อารมณ์ จิตใจ ผู้ป่วยบางรายเมื่อใจป่วย กายก็ป่วย เช่นทุกข์มาก ทานอาหารไม่ได้ เป็นโรคกระเพาะ แพทย์จึงจะต้องดูแลให้คนไข้มีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมด้วย ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาแพทย์ ให้มีความเข้าใจตั้งแต่ยังศึกษาอยู่ จึงมีความสำคัญอย่างมาก ในการทำงานสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ในระดับปฐมภูมิ ที่เน้นการทำงานเชิงรุกที่เข้าไปสู่ชุมชน รวมถึงการมององค์รวมอื่น ๆ เช่น เพศ เชื้อชาติ ความพิการ การศึกษา สถานะทางทะเบียน ซึ่งจะทำให้เห็นความซับซ้อนของปัญหา มองสถานการณ์สุขภาพอย่างรอบด้าน และสามารถพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพใหม่ๆ เพื่อขจัดปัจจัยทางสังคมที่เป็นอุปสรรค หรือเสริมปัจจัยที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี เป็นการเสริมสร้างรากฐานงานสร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน” นพ.พงศ์เทพ กล่าว

เสริมศักยภาพนักศึกษาแพทย์ ทำงานเชิงรุกเข้าถึงชุมชน thaihealth

พญ.ขจีรัตน์ ปรักเอโก ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ สสส. ได้บรรยายให้ความรู้ในการสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ว่า “การเรียนรู้ปัญหาของโครงสร้างสาธารณสุขตั้งแต่ชุมชน จะทำให้สามารถเข้าถึงสุขภาพของคนในชุมชนได้มากขึ้น ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอ เทศบาล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) ที่จะร่วมกันทำงานแก้ปัญหาระบบสุขภาพอย่างเป็นระบบ รวมถึงการพัฒนาระบบสุขภาพของคนในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนซึ่งเป็นต้นทุนในการต่อยอดเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพทุกระดับในอนาคตต่อไป”

เสริมศักยภาพนักศึกษาแพทย์ ทำงานเชิงรุกเข้าถึงชุมชน thaihealth

ผศ.ดร.รณภูมิ สามัคคีคารมย์ อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาแพทย์ สู่การเป็นแพทย์ในอนาคต จะต้องมีความเข้าใจพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล พฤติกรรมของชุมชน และเห็นพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นผลมาจากระบบโครงสร้างสังคมวัฒนธรรม สามารถวิเคราะห์ มองเห็นแนวโน้มของการเกิดพฤติกรรม เช่น แนวโน้มการเกิดการระบาดของไข้เลือดออก แนวโน้มพฤติกรรมการทานอาหารที่นำมาสู่โรคติดต่อไม่เรื้อรัง หรือ NCDs หากเข้าใจสาเหตุของพฤติกรรม จะสามารถนำมาวางแผนป้องกัน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนทุกช่วงวัย และสอดคล้องกับความแตกต่างหลากหลาย ในแต่ละบริบทของเพื่อนำมาสู่การแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนในสังคมได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม