ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนน

| |
อ่าน : 781

เรื่องโดย ปัญจวรา บุญสร้างสม Team Content www.thaihealth.or.th

ข้อมูลบางส่วนจาก งานแถลงข่าวการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน”

ภาพโดย ชยวี ลิ้มถาวรรักษ์ Team Content www.thaihealth.or.th และ สสส.

ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนน thaihealth

แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะยังคงอยู่ แต่เราทุกคนก็เกิดการปรับตัว เรียนรู้ และหวังว่าจะสามารถอยู่ร่วมกับโควิดได้ ในสถานะโรคประจำถิ่นอีกหนึ่งโรค แต่อุบัติเหตุทางถนน ยังคงเป็นปัญหาสำคัญของประเทศที่น่ากังวลอยู่เสมอ และไม่มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งสามารถทำได้สำเร็จ ทุกภาคส่วนจะต้องหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุด

ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของงานแถลงข่าวการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 15 หัวข้อ “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน” โดยความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทย (มท.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) พร้อมด้วยภาคีป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเป็นพื้นที่ในการรับฟัง ร่วมเสนอนโยบายสาธารณะ และบูรณาการการทำงานร่วมกันของผู้ปฏิบัติงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนทุกภาคส่วน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน

ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนน thaihealth

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า "นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะเกิดการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 นี้ เพื่อร่วมกันแสวงหาแนวทางที่จะลดความสูญเสีย ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน หรือสิ่งอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตาม “ปฏิญญาสตอกโฮล์ม” ที่กำหนดว่าในปี 2570 คนไทยจะต้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 12 คนต่อแสนประชากร ซึ่งเป็นเป้าหมายร่วมกันที่จะต้องเดินไปให้ถึงให้ได้ ขอบคุณทุกภาคส่วนในการร่วมมือแสวงหาแนวทางและมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนลงให้ได้

ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนน thaihealth

รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้จัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ฉบับที่ 5 ตั้งเป้าหมายลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยลง 50% ภายในปี 2573 โดยมี 4 จุดเน้นสำคัญ ได้แก่

1. การจัดการอุบัติเหตุในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์

2. การจัดการอุบัติเหตุและการเสียชีวิตในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน

3. การจัดการความเร็ว (speed management)

4. การติดตามและประเมินผล (monitoring and evaluation)

ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนน thaihealth

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า ภาพรวมในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนของ สสส. ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอด 20 ปีที่ผ่านมา โดยใช้วิชาการเป็นตัวนำในการหาวิธีสร้างความปลอดภัยทางถนนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ  สสส. ได้ผลักดันงานความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับทุกภาคส่วนผ่านยุทธศาสตร์ไตรพลัง คือ นำพลังปัญญา พลังสังคม และพลังนโยบาย ในการออกมาตรการ นโยบาย กติกาทางสังคม เพื่อทำให้ถนนมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

การทำงานในทศวรรษที่ 3 ของ สสส. มุ่งสร้างสังคมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ส่งเสริมพฤติกรรมขับขี่ปลอดภัยและลดพฤติกรรมเสี่ยง เน้นป้องกันกลุ่มเด็กและเยาวชน วัยแรงงาน ดำเนินการในพื้นที่เสี่ยงเพื่อลดความสูญเสียให้ได้ผลสูงสุด ร่วมสนับสนุนให้เกิดวิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย (Safe System Approach) โดย สสส.จะดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้” ดร.สุปรีดา กล่าว

ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนน thaihealth

นางสิริรัตน์  วีรวิศาล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ข้อมูลจากการบูรณาการข้อมูลการเสียชีวิต 3 ฐาน จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาระหว่างปี 2554 - 2564 ประเทศไทยมีผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนรวมกันกว่า 200,000 ราย ซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนอายุ 15 - 24 ปีสูงถึง 40,000 กว่าราย โดยมีสาเหตุหลักมาจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวล สำหรับกรมการขนส่งทางบกมีภารกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและนวัตกรรมสำหรับการควบคุม กำกับดูแลระบบการขนส่งทางถนนให้มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัย รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย และส่งเสริมให้บริการการขนส่งทางถนนมีคุณภาพ โดยปีนี้จะเน้นเรื่องรถจักรยานยนต์ที่ถูกกำหนดเป็นเป้าหมายสำคัญในการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบก

ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนน thaihealth

"อย่างที่กล่าวมาแล้วว่า ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นอันดับหนึ่ง คือ กลุ่มเยาวชน ที่ผ่านมา กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้สนับสนุนโครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายเยาวชนปฏิบัติการเพิ่มความปลอดภัยทางถนนจากสถานศึกษาสู่ชุมชน “YOURS Network” ช่วยพัฒนาให้เยาวชนทำหน้าที่เป็นกลไกเฝ้าระวัง สะท้อนความเสี่ยง จากสถานศึกษาสู่ชุมชน และตระหนักถึงความสำคัญของการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย พฤติกรรมเสี่ยงลดลง ส่งผลให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงตามไปด้วย" นางสิริรัตน์กล่าว

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 15 หัวข้อ “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน” จะมีขึ้นในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2565 นี้ ที่ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

สสส. และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน ขอเชิญชวนทุกคนร่วมหาคำตอบ มาตรการ และวิธีการในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนไปพร้อม ๆ กัน ก้าวสู่ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ เพื่อลดความสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิด ร่วมเป็นพลังขับเคลื่อน สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม