เปิดตัวยังเฮลธ์ตี้ สุขภาพดี ไม่สนวัย สร้างสรรค์สังคมสูงวัยมีสุขภาพดี

| |
อ่าน : 810

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

เปิดตัวยังเฮลธ์ตี้ สุขภาพดี ไม่สนวัย สร้างสรรค์สังคมสูงวัยมีสุขภาพดี thaihealth

ยังแฮปปี้ จับมือ สสส. - เนสท์เล่ - เซ็นทรัลพัฒนา เปิดตัวโครงการ “ยังเฮลธ์ตี้: สุขภาพดี ไม่สนวัย” ชู 5 กิจกรรมออนไลน์เจาะวัยเก๋าหมื่นคนทั่วไทย สร้างสรรค์สังคมสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ยังแฮปปี้ (YoungHappy) สังคมความสุขของคนวัยเก๋า ร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ “ยังเฮลธ์ตี้: สุขภาพดีไม่สนวัย” มุ่งส่งเสริมสังคมสูงวัยแบบ Healthy Ageing ให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ชู 5 กิจกรรมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลของยังแฮปปี้และกิจกรรมออนทัวร์ครบวงจร โดยจะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เมษายนจนถึงธันวาคม 2565 เพื่อสร้างสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

เปิดตัวยังเฮลธ์ตี้ สุขภาพดี ไม่สนวัย สร้างสรรค์สังคมสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี thaihealth

 

นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ปี 2565 ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ เพราะมีผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด หรือกว่า 12 ล้านคนในปัจจุบัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี การทำให้ผู้สูงอายุทุกกลุ่มมีความเป็นอยู่ที่ดี ดูแลตัวเองได้ คือเป้าหมายสำคัญของ สสส. ที่ผ่านมาได้ขับเคลื่อนงานเพื่อผู้สูงอายุร่วมกับภาคีเครือข่าย ดังนี้ 1.สนับสนุนให้ผู้สูงอายุพัฒนาตัวเองผ่านกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ ผ่านระบบออนไลน์และออนทัวร์  2.พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เทคโนโลยี เช่น หลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ (E-learning) “เกษียณคลาส” ผ่านทางเว็บไซต์ learn.younghappy.com และ 3.สนับสนุนกิจกรรมทางกาย การบริโภคอาหาร และการออกแบบพื้นที่เพื่อผู้สูงอายุ

เปิดตัวยังเฮลธ์ตี้ สุขภาพดี ไม่สนวัย สร้างสรรค์สังคมสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี thaihealth

นางภรณี กล่าวต่อว่า การพัฒนาองค์ความรู้สร้างเสริมสุขภาพ สสส. เห็นประเด็นสำคัญๆ อาทิ การมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม โดยเฉพาะการออกกำลังกายรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ หรือกิจกรรมง่ายๆ อย่างเช่นการเดินอย่างน้อยวันละ 5,000 ก้าว การออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อป้องกันการหกล้ม การบริโภคอาหารที่ครบหมู่อย่างเหมาะสม โดยโครงการยังเฮลธ์ตี้: สุขภาพดี ไม่สนวัย ที่เปิดตัวครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ สสส. เชื่อว่า จะทำให้เกิดฐานข้อมูลสำคัญที่จะทำให้ผู้สูงอายุเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาวะทุกมิติในชีวิตที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ส่งต่อสำหรับการออกแบบชุดกิจกรรม และเครื่องมือต่าง ๆ ร่วมกับยังแฮปปี้ นำไปสู่การขยายผลการใช้งานจริงเพื่อการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ คาดหวังว่าจะมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมและเกิดการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพอย่างเหมาะสมในวัยสูงอายุ

“สสส. มีเจตนารมณ์สร้างพลังสังคมสูงวัย ให้ผู้สูงอายุเตรียมพร้อมกาย-ใจ ให้ใช้ชีวิตได้อย่างยั่งยืน ผ่านการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย สู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตและสุขภาพที่ดีระยะ ขณะที่ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย สสส. ยืนยันว่า จะผลักดันให้เกิดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุและคนในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะทำให้สังคมไทยพร้อมรับมือกับสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ได้อย่างเข้มแข็ง ระหว่างที่จะต้องเผชิญเรื่องราวต่างๆ อีกมากมายนับจากนี้” นางภรณี กล่าว

เปิดตัวยังเฮลธ์ตี้ สุขภาพดี ไม่สนวัย สร้างสรรค์สังคมสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี thaihealth

นายธนากร พรหมยศ ประธานกรรมการบริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง ยังแฮปปี้ กิจการเพื่อสังคมที่มุ่งสร้างคอมมูนิตี้ของผู้สูงวัย กล่าวว่า  5 ปีที่ผ่านมาในฐานะกิจการเพื่อสังคม ได้ร่วมส่งเสริมให้ผู้สูงวัย “สนุก มีคุณค่า และพึ่งพาตัวเองได้” ความร่วมมือในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความเข้าใจพฤติกรรมของผู้สูงวัย ที่เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณแล้ว พลังใจในการดูแลสุขภาพและเริ่มทำสิ่งใหม่อาจลดลง จนกลายไปเป็นการทำกิจวัตรเดิมซ้ำ ๆ และทำให้เกิดการเสื่อมถอยทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ ดังนั้น การที่จะเริ่มต้นสร้างสุขภาพที่ดีในวัยสูงอายุ ต้องเริ่มจากการสร้างพลังใจในตัวของผู้สูงวัย โครงการนี้จึงต้องการสร้างผลลัพธ์ของสังคมผู้สูงวัยที่สุขภาพดีและมีความสุข ผ่านการนำองค์ความรู้จากทั้งภาครัฐและเอกชนมาผนวกรวมกัน พร้อมเติมเต็มด้วยความเข้าใจผู้สูงอายุ เครื่องมือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากยังแฮปปี้ ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือครั้งแรกระหว่างธุรกิจเพื่อสังคม หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับผู้สูงวัยทั่วไทย สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการขององค์การอนามัยโลกในการขับเคลื่อนทศวรรษแห่งการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะ ประจำปี 2564-2573

เปิดตัวยังเฮลธ์ตี้ สุขภาพดี ไม่สนวัย สร้างสรรค์สังคมสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี thaihealth

นางสาวสมฤดี บุญให้เจริญ ผู้อำนวยการด้านการสื่อสารและบริการทางการตลาด บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “เนสท์เล่เชื่อว่า อาหารและโภชนาการที่ดีคือพลังสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตตามเจตนารมณ์ของเรา ตอกย้ำแนวคิด “Good food, Good life” เนสท์เล่มีเป้าหมายเดียวกันกับยังแฮปปี้ที่ต้องการให้ผู้สูงอายุแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและใจ โดยมองว่าการกินอาหารที่ดีควรมีความสมดุล คือได้ทั้งประโยชน์ต่อร่างกาย และได้ทั้งความสุขในการกินซึ่งดีต่อจิตใจ และต้องกินในปริมาณที่พอเหมาะอีกด้วย เนสท์เล่จึงได้สานต่อความร่วมมือในโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง และได้นำความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการที่ดี มาพัฒนาอาหารที่ทั้งอร่อยและมีคุณประโยชน์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้สูงวัย เช่น การเสริมคุณค่าโภชนาการที่เหมาะสม การลดน้ำตาลและโซเดียม ควบคู่ไปกับการถ่ายทอดความรู้และข้อมูลอันถูกต้องให้แก่ผู้สูงวัยผ่านโครงการนี้ เราหวังว่า โครงการนี้จะจุดประกายให้ผู้สูงวัยหันมาเริ่มต้นดูแลสุขภาพตัวเอง เพื่อเป็นก้าวสำคัญในการช่วยให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน”

เปิดตัวยังเฮลธ์ตี้ สุขภาพดี ไม่สนวัย สร้างสรรค์สังคมสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี thaihealth

นายอนุชา จิตะพันธ์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ส่วนงาน Branch Marketing Data Analysis บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า มีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ภายใต้โครงการยังเฮลธ์ตี้ สุขภาพดี ไม่สนวัย ในครั้งนี้   ซึ่งได้สะท้อนบทบาทของเราการเป็น ‘Place Maker’ นักพัฒนาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนทุกแห่ง โดยใช้พื้นที่ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเพื่อมอบประสบการณ์ที่มากกว่าการมาช้อปปิ้ง แต่เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของทุกเพศ ทุกวัย และทุกไลฟ์สไตล์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะกลุ่ม YOLD หรือ Young Old ที่ดูแลใส่ใจสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดี ยังมีเอเนอร์จี้และความแอคทีฟ และมีความ Young at heart อยู่ในตัว ซึ่งโครงการนี้ สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกิจกรรมเฮลตี้ออนทัวร์ (Healthy On Tour) ที่ส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ

โดยเซ็นทรัลพัฒนา ได้สนับสนุนพื้นที่ในศูนย์การค้าทั้ง 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ เซ็นทรัลเวิล์ด เซ็นทรัล ชลบุรี เซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต เซ็นทรัล ขอนแก่น และเซ็นทรัล ภูเก็ต เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วม สามารถเข้าถึงกิจกรรมนี้ได้อย่างสะดวกสบาย และยังช่วยส่งเสริมให้คนไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุหันมาดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น และมีช่องทางที่หลากหลายในการเลือกดูแลสุขภาพ ภายใต้การดูแลความสะอาดและปลอดภัยตามมาตรการ 'เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ Safe Plus+ อีกด้วย

เปิดตัวยังเฮลธ์ตี้ สุขภาพดี ไม่สนวัย สร้างสรรค์สังคมสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี thaihealth

เปิดตัวยังเฮลธ์ตี้ สุขภาพดี ไม่สนวัย สร้างสรรค์สังคมสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี thaihealth

เปิดตัวยังเฮลธ์ตี้ สุขภาพดี ไม่สนวัย สร้างสรรค์สังคมสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี thaihealth

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม