สร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เด็กปฐมวัย จ.บุรีรัมย์

โดย
| |
อ่าน : 1,013

ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐ

สร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เด็กปฐมวัย จ.บุรีรัมย์ thaihealth

แฟ้มภาพ

ศธจ.บุรีรัมย์ ผนึกกำลังร่วม สสส. ปลูกสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย ขยายวงกว้างสร้างพลเมืองดีสู่สังคม

ที่โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์ ดร.สัมนาการณ์ บุญเรือง ศธจ.บุรีรัมย์ นำทีมผนึกกำลังกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายแกนนำผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูปฐมวัยในจังหวัดบุรีรัมย์ จากทุกสังกัดกระทรวง จำนวน 100 คน ร่วมโครงการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึก ภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง สำหรับเด็กเล็ก(ปฐมวัย) โดยได้รับเกียรติจากนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการ

ดร.สัมนาการณ์ กล่าวว่า "โครงการปลูกพลังบวก สร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง สำหรับเด็กปฐมวัย" สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ดำเนินการขึ้นจากการศึกษาสภาพปัญหาของประเทศไทย พบว่ามีนักดื่ม นักสูบหน้าใหม่จำนวนเพิ่มขึ้นกว่าปีละ 2.5 แสนคน ที่เป็นเด็กและเยาวชนอายุน้อย เพื่อเป็นการดำเนินงานในเชิงรุก แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมแนวทางในการพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพดี มีทักษะชีวิต มีทักษะการคิด มีเหตุผล รู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยง และสามารถแยกแยะ สิ่งที่ดี กับสิ่งไม่ดี รู้จักปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดี ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะพึ่งประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

โดยมีเป้าประสงค์ให้เด็กปฐมวัย มีพลังบวก มีภูมิคุ้มกันจากปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ พัฒนาสถานศึกษาต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขยายผลและพัฒนาภาคีเครือข่ายสู่สถานศึกษาทุกสังกัดและเผยแพร่โครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงสำหรับเด็กปฐมวัย สู่สื่อสาธารณะ

ดร.สัมนาการณ์ กล่าวว่า การจัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 29-30 มี.ค.65 ที่โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูปฐมวัยในจังหวัดบุรีรัมย์ จากทุกสังกัดกระทรวง ที่เกี่ยวข้องกับเด็กเล็กที่มีอายุระหว่าง 2-7 ปี เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโดยการใช้ชุดกิจกรรมปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึก ภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย ในสถานศึกษาทุกสังกัดกระทรวงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับคือ เด็กปฐมวัยทุกคนในสถานศึกษาทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการปลูกพลังบวกฯ ได้แสดงพฤติกรรมและความสามารถด้านทักษะชีวิตและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมกับวัย

ในส่วนครูผู้สอนระดับปฐมวัยได้แนวทางและนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย ส่วนในระดับผู้บริหารสถานศึกษาได้แนวทางในการบริหารจัดการและให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมปลูกพลังบวกฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญผู้ปกครองและชุมชนมีความมั่นใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีทักษะชีวิตและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

ดร.สัมนาการณ์ กล่าวอีกว่า ตนได้เชิญผู้เกี่ยวข้องมามีส่วนร่วม คือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ทั้ง 4 เขต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และผู้แทนสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)

“ผมตระหนักถึงการจะขยายวงกว้างสร้างพลเมืองดีสู่สังคม ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาร่วมสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างแนวทางสานต่อโครงการดีๆ เพื่อสร้างลูกหลาน เยาวชน ให้ห่างไกลจากเหล้า บุหรี่ เริ่มต้นตั้งแต่การจดจำในวัยเด็ก จำแนกแยกแยะโทษของสิ่งเหล่านี้ได้ ทุกฝ่ายช่วยกัน จะเป็นแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างดี ให้เด็กเหล่านี้ได้เติบโตและใช้ชีวิตในสังคมเป็นพลเมืองดีต่อไปได้อย่างแน่นอน” ดร.สัมนาการณ์ กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม