ชูโมเดล Happy Workplace ช่วยองค์กรธุรกิจพ้นวิกฤตโควิด-19 มุ่งขยายผลทั่วประเทศ

| |
อ่าน : 1,155

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

ชูโมเดล Happy Workplace ช่วยองค์กรธุรกิจพ้นวิกฤตโควิด-19 มุ่งขยายผลทั่วประเทศ thaihealth

สมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย ชูโมเดล  Happy Workplace ของ สสส. ช่วย 50 องค์กรธุรกิจพ้นวิกฤตโควิด-19 เชื่อมแนวคิด  Happy Money เพิ่มรายได้พนักงาน ส่งผลความสุขเพิ่มขึ้นทุกมิติ เตรียมผุดชุดความรู้ มุ่งขยายผลองค์กรแห่งความสุขทั่วประเทศ

เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2565  ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย จัดงาน “สุขสร้างได้ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19” ภายใต้โครงการพัฒนาสร้างเสริมเติมสุข สู่การเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน ในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ พร้อมมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรต้นแบบและองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 องค์กร

ชูโมเดล Happy Workplace ช่วยองค์กรธุรกิจพ้นวิกฤตโควิด-19 มุ่งขยายผลทั่วประเทศ thaihealth

นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ผู้ประกอบการในไทยตกอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจหยุดนิ่ง หลายบริษัทจำเป็นต้องมีวิธีรักษาสถานภาพการจ้างงานไม่ให้กระทบกับผู้ใช้แรงงาน เพิ่มความพร้อมให้องค์กรสามารถดำรงอยู่ได้โดยไม่จำเป็นต้องลดขนาดหรือปิดกิจการ สสส. ร่วมกับสมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย เห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาสร้างเสริมเติมสุข สู่การเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน ในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ตั้งแต่ปี 2564 มุ่งสนับสนุนและบูรณาการเพื่อสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในที่ทำงาน ภายใต้แนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) มีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ “คนทำงาน ในองค์กร” ที่ถือเป็นบุคคลสำคัญและเป็นกำลังหลักขององค์กร ครอบครัว ชุมชน และสังคม

ชูโมเดล Happy Workplace ช่วยองค์กรธุรกิจพ้นวิกฤตโควิด-19 มุ่งขยายผลทั่วประเทศ thaihealth

“สสส. มุ่งหวังให้กลุ่มคนวัยทำงานมีความสุข เพื่อให้ความเครียด อุบัติเหตุ และโรคที่เกิดจากการทำงานลดลง เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทยครบทั้ง 4 ด้าน คือ สุขภาพกาย ใจ ทัศนคติในการทำงาน และบรรยากาศในการทำงานหรือสังคม ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้พัฒนาให้เครือข่ายองค์กรสุขภาวะในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 50 องค์กร ผ่านการคัดเลือกให้เป็นองค์กรสุขภาวะต้นแบบ 30 องค์กร โดยมีองค์กรที่สามารถทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำในการดำเนินงานแก่องค์กรอื่นๆ 10 องค์กร ขณะนี้ สสส. ได้เร่งรวบรวมองค์ความรู้จากกระบวนการพัฒนาสุขภาวะในองค์กร เพื่อผลิตเป็นชุดความรู้ที่นำไปใช้ต่อยอดขยายผลในองค์กรภาคสาธารณะ และภาคเอกชนทั่วประเทศให้แล้วเสร็จในปี 2565” นายพงษ์ศักดิ์ กล่าว

ชูโมเดล Happy Workplace ช่วยองค์กรธุรกิจพ้นวิกฤตโควิด-19 มุ่งขยายผลทั่วประเทศ thaihealth

นายจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ นายกสมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย กล่าวว่า โครงการฯ เน้นการสนับสนุนการดำเนินงานในระดับนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ มีการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และวิธีป้องกันตัวเองจากโควิด-19 พร้อมผลิตหน้ากากผ้าแจกฟรีแก่พนักงาน ครอบครัว และชุมชนรอบข้าง รวมถึงเปิดพื้นที่สำหรับการเรียนรู้แนวปฏิบัติและเสริมทักษะชีวิตลดปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ ยังนำแนวคิด Happy Money จัดกิจกรรมช่วยลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือนให้แก่พนักงาน อาทิ ปลูกฝังการออม แปลงปลูกผักเพื่อรับประทานและจำหน่าย อบรมช่างฝีมืองานไม้โดยมีใบประกาศนียบัตรรับรอง ผลจากการดำเนินทำให้พนักงานมีความสุขทุกมิติ ส่งผลต่อการพัฒนาผลิตภาพในมิติด้านคุณภาพ ต้นทุน ความปลอดภัยในการทำงาน ขวัญและกำลังใจของพนักงาน การจัดการสิ่งแวดล้อม และจริยธรรมในการทำงาน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม