สสส.สานฝันไกล..ไปให้ถึง ฟ้าใสไร้หมอกควันทั่วไทย

โดย
| |
อ่าน : 1,529

ที่มา : เว็บไซต์ไทยโพสต์

สสส.สานฝันไกล..ไปให้ถึง ฟ้าใสไร้หมอกควันทั่วไทย thaihealth

แฟ้มภาพ

ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทุกคน จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาควิชาการ เข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาคุณภาพอากาศ

"สิทธิในการหายใจอากาศบริสุทธิ์ ต้องช่วยกันคนละไม้ละมือ" องค์การอนามัยโลก(WHO) ประมาณการว่ามีคนทั่วโลกจำนวน 7 ล้านคน/ปีต้องเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรจากมลพิษทางอากาศทั้ง Indoor Air Pollution และ Outdoor Air Pollution ปี 2559 มีผู้เสียชีวิตจาก Outdoor Air Pollution 4.2 ล้านคน ด้วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจขาดเลือด 58% โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 18%  โรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบหายใจส่วนล่าง 18%  โรคมะเร็งปอด 6% ในขณะที่เสียชีวิตจากIndoor Air Pollution 3.8 ล้านคนด้วยโรคปอดอักเสบ 27% โรคหัวใจขาดเลือด 27% โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  20% โรคหลอดเลือดสมอง 18% โรคมะเร็งปอด 8%

ทั้งนี้ WHO ออกเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับคุณภาพอากาศฝุ่น PM2.5 ค่าเฉลี่ยราย 24 ชม. 15 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เป็นสิ่งที่บ่งชี้แล้วว่า ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM/2.5  เป็นปัญหามลพิษทางอากาศที่สำคัญระดับโลก และเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายควรต้องใส่ใจ ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไข

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในพิธีเปิด “ศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ” และเสวนาเรียนรู้“วิถีสุขภาวะกับสิ่งแวดล้อม” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 2564 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.ว่า สสส.ตระหนักถึงปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชากรไทย จึงมุ่งยกระดับความสำคัญของการดำเนินงานลดผลกระทบสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมให้เป็น 1 ใน 7 เรื่องที่กำหนดไว้ในทิศทางและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2565-2574) ผ่านการขับเคลื่อนทำงานตั้งแต่ระดับพื้นที่ไปจนถึงระดับนโยบายเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

“WHO ประกาศให้มลพิษทางอากาศเป็นปัจจัยเสี่ยง 1 ใน 5 ร่วมกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ การไม่มีกิจกรรมทางกาย ที่ส่งผลให้คนทั่วโลกเสียชีวิตจากโรค NCDs ที่ไม่มีเชื้อโรค คนไทยตายด้วยโรคโควิด-19 จำนวน 2 หมื่นคน คนไทยตายด้วยโรคมะเร็งปีละ 7 หมื่นคน ดังนั้นการแก้ไขปัญหาจะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานด้วยการให้ความรู้กับคนไทยอย่างทั่วถึง” ดร.สุปรีดา กล่าว

สสส.จึงได้จัดตั้งศูนย์วิชาการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศวอ.) โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาควิชาการ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิชาการที่ตอบโจทย์บริบทของสังคม เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้เป็นแนวทางการทำงานเชิงพื้นที่ โดยมีแนวทางการทำงานที่สำคัญ 4 ด้าน ดังนี้ 1.สร้างความรู้ ความเข้าใจในการปกป้องสุขภาวะ และส่งเสริมการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและพฤติกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม 2.พัฒนาศักยภาพและขับเคลื่อนชุมชน องค์กร และเครือข่าย เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 3.พัฒนาระบบบริการและสนับสนุนเครื่องมือป้องกันสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 4.พัฒนามาตรการนโยบายสาธารณะและกฎหมายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ข้อมูลทางวิชากามียุทธศาสตร์การแก้ไขกม.ในระดับชาติ การเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์

นายพันศักดิ์ ถิรมงคล ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควคุมมลพิษ กล่าวถึงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง เพื่อลดฝุ่นละอองจากการเผาและผลกระทบต่อสุขภาวะ ในการเสวนาเรื่องฝุ่น PM 2.5 กับผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ และบทบาทของภาคประชาสังคมและภาครัฐ การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ว่ามีการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษทุกปีเริ่มตั้งแต่ปี 2563-2567 และเมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2564 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบให้กระทรวงทรัพยากรฯบริหารจัดการเชื้อเพลิงครบวงจร ในเรื่องปัญหาการเผาที่เป็นต้นเหตุสำคัญอย่างหนึ่ง การบริหารจัดการ app เพื่อควบคุมลดฝุ่นละอองจากการเผา

กรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า ขั้นตอนการทำต้องใช้ app เทคโนโลยีการทำงานคนเดียวไม่สำเร็จจะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน กรมควบคุมมลพิษ จิสด้าฯลฯ โดยมีหน่วยงาน สสส.เป็นผู้สนับสนุนเงินทุน กระทรวงมหาดไทยจะต้องนำไปปฏิบัตินำเครื่องมือไปบริหารจัดการในพื้นที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์ค้นคิดนำเทคโนโลยีมา apply สนับสนุน ทุกวันนี้การเผาในพื้นที่โล่งทำกันในภาคกลาง ภาคอีสาน ในพื้นที่ป่าภาคการเกษตรครึ่งต่อครึ่ง กระทรวงเกษตรฯจะต้องนำappให้เกษตรกรนำไปใช้ กระทรวงทรัพยากรฯ ดำเนินการในพื้นที่ป่าและนอกพื้นที่ป่า การจัดการโดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรฯ เพื่อให้เมืองไทยไร้หมอกควัน

นายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส. กล่าวว่า สสส. เน้นขยายผลจากระดับปัจเจกหรือระดับพื้นที่ นำไปสู่การผลักดันนโยบายเพื่อการแก้ปัญหาฝุ่น  PM 2.5 ที่ผ่านมา สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นในโรงเรียนภาคเหนือ 3 แห่ง มุ่งสร้างความตระหนักและป้องกันปัญหา PM 2.5 ในกลุ่มเด็กและเยาวชน เชื่อมโยงไปสู่ครอบครัวและคนในชุมชน รวมถึงสนับสนุนให้เกิดสภาลมหายใจ 8 จังหวัดภาคเหนือ ขับเคลื่อนงานแก้ปัญหาวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยมในระดับภูมิภาค เช่น ลดการเผาภาคเกษตร จัดทำแนวกันไฟชุมชน การจัดตั้งศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศวอ.) ถือเป็นการรวมนักวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาองค์ความรู้ พร้อมสื่อสารชี้นำสังคม และสนับสนุนมาตรการ นโยบาย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างตรงจุด

ภายในงานมีการจัดบูธแสดงเส้นทางการ Recycle ของสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์ฯ ลดการใช้พลาสติกเพราะมีปัญหาการย่อยสลายใช้เวลา 100 ปี ควรหันมาใช้แก้วกระดาษที่ย่อยสลายได้ง่ายและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม นำไปเพาะชำต้นไม้แล้วย่อยสลายในดินแทนการใช้ถุงดำ การใช้แก้ว Zero Waste กระติกน้ำส่วนตัว ได้นำถ้วยพลาสติก Pet Pet3 Pet5 มาสาธิตว่าในรั้วจุฬาฯ จะนำถ้วยพลาสติกจากอเมซอนคาเฟ่ อินทนิล ฯลฯ นำไปย่อยสลายเป็นพลาสติกใช้แล้วย่อยเป็นพลาสติกชนิดอื่นที่โรงปูนซีเมนต์ตรานกอินทรีย์ สระบุรีมีบูธโครงการนวัตกรรมเตามะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วรักษ์โลก ชาวสวนมะพร้าวบ้านแพ้วนำมะพร้าวอ่อนสดแปรรูปด้วยการเผาเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า การก่อไฟเผาในที่โล่งแจ้งขายริมทางสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายอาจะเกิดอันตรายได้ จึงใช้นวัตกรรมเตามะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วรักษ์โลกไร้ควัน ลดเชื้อเพลิงได้ความร้อนเต็มที่ ไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม