ความปลอดภัยทางถนน เริ่มที่ชุมชนท้องถิ่น

| |
อ่าน : 2,847

เรื่องโดย เทียนทิพย์ เดียวกี่ Team Content www.thaihealth.or.th

ภาพโดย  ปารมี ขันธ์แก้ว  Team Content www.thaihealth.or.th และแฟ้มภาพ

ความปลอดภัยทางถนน เริ่มที่ชุมชนท้องถิ่น thaihealth

อีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันอีกแล้ว ปัญหาที่ทุกฝ่ายมีความกังวลและพยายามรณรงค์อย่างต่อเนื่องกันทุกปีในเทศกาลนี้ คือ การลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งสร้างความสูญเสียอย่างมากมายหลายมิติ

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้สรุปสถิติอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 รวม 7 วัน พบว่า เกิดอุบัติเหตุรวมมากถึง 3,333 ครั้ง จากข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า อุบัติเหตุยังคงเป็นเรื่องใกล้ตัว และประมาทไม่ได้อยู่เสมอ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบและวางแผนขับเคลื่อน “ตำบลขับขี่ปลอดภัย” โดยชุมชนท้องถิ่น จึงเกิดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการดำเนินงานตำบลขับขี่ปลอดภัยของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่และหนุนเสริมการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศ  เนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนถือเป็น 1 ใน 3 อันดับแรกของปัญหาสาธารณสุขของไทย

ความปลอดภัยทางถนน เริ่มที่ชุมชนท้องถิ่น thaihealth

การลดอัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนเป็น 1 ในทิศทางและเป้าหมาย ระยะ 10 ปี ของ สสส. ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. กล่าวว่า สสส.มีประเด็นที่อยากพัฒนาในการบูรณาการ นั่นคือ เรื่องอุบัติเหตุ ความปลอดภัยทางถนน โดยเริ่มที่ชุมชน เพราะเมื่อใดที่ชุมชนเข้มแข็ง ย่อมส่งผลถึงสุขภาพของคนในชุมชน สสส.ทำงานร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียน กระตุ้นให้เกิดงานสร้างเสริมสุขภาพมากขึ้น จุดสำคัญ คือ ต้องทำให้ชุมชนท้องถิ่นเข็มแข็ง

“เรื่องความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนน สสส.และภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการทำงาน โดยมุ่งลดพฤติกรรมเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางถนนและสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยเพิ่มขึ้น เช่น รณรงค์ขับไม่ดื่ม สวมหมวกนิรภัย และสร้างสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความปลอดภัยในการใช้รถ และใช้ถนน รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการใช้มาตรการทางสังคม เช่น การจัดการจุดเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ การจัดการยานพาหนะเสี่ยง และระบบขนส่งสาธารณะ

ดร.ประกาศิต ยังกล่าวต่ออีกว่า สสส. มีเป้าหมายชัดเจน คือ คุณภาพชีวิตของประชาชนต้องดีขึ้น เชื่อว่าหากดำเนินโครงการต่อเนื่องจะได้รับการเผยแพร่และขยายผลต่อไป 

ความปลอดภัยทางถนน เริ่มที่ชุมชนท้องถิ่น thaihealth

นางก่องกาญจน์ ทักษ์หิรัฐฤทธิ์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส. กล่าวว่า สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส. ดูแลการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน 80% โดย สสส.มีกลไกการทำงานแบบไตรพลัง นั่นคือ วิชาการ นโยบาย และประชาสังคม โดยมุ่งการทำงาน 4 ด้าน ได้แก่ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและจัดการความรู้อุบัติเหตุทางถนน 2.ขยายเครือข่ายภาคีภาคประชาชนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 3.พัฒนาโครงสร้างและการบูรณาการระดับพื้นที่ 4.พัฒนานโยบาย มาตรการและสร้างเป้าหมายร่วม

พฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย

1.ไม่สวมหมวกนิรภัย

2.ขับรถเร็ว ประมาท

3.ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

4.ดื่มสุราและขับขี่ยานพาหนะ

ความปลอดภัยทางถนน เริ่มที่ชุมชนท้องถิ่น thaihealth

เพื่อเป็นการหนุนเสริมศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการลดอุบัติเหตุในระดับพื้นที่ นายภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เล่าถึงการทำงานลดอุบัติเหตุในระดับพื้นที่ว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ ได้วางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้

1.เพิ่มป้ายบอกทางและแจ้งเตือนมากขึ้น

2.เพิ่มการประชาสัมพันธ์ โดยใช้โซเชียลมีเดียช่วยในการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น

3. เรียกผู้นำชุมชนมาร่วมวางแผนในการดำเนินงาน

4.ตั้งด่านชุมชน ตรวจใบขับขี่และการสวมหมวกกันน็อก

5.ทำแผนที่จุดเสี่ยง

ความปลอดภัยทางถนน เริ่มที่ชุมชนท้องถิ่น thaihealth

เช่นเดียวกับพื้นที่ภาคเหนือ โดยนายสมเกียรติ คำแสนยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ที่เล่าว่า ในพื้นที่ตำบลทรายขาวได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้

1.ตั้งจุดจับความเร็ว

2.จัดชุดลาดตระเวร มีการห้ามปรามตักเตือน และจับเป่าวัดค่าแอลกอฮอล์

3.ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของแต่ละหมู่บ้าน

สสส. เเละภาคีเครือข่ายได้ขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความหวังที่จะลดอุบัติเหตุและการสูญเสียให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ อย่างเทศกาลปีใหม่ ซึ่งมีช่วงเวลา 7 วัน อันตรายที่ต้องเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุอย่างใกล้ชิด “ตำบลขับขี่ปลอดภัย” เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนงานป้องกัน แก้ปัญหาอุบัติเหตุ โดยเริ่มจากคนในชุมชน ซึ่งมีความเข้าใจในสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ อาศัยจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นการส่งต่อข้อมูล ความรู้ ร่วมกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาโดยชุมชนเพื่อชุมชน ก่อนขยายผลออกสู่สังคมต่อไป

ปีใหม่ 2565 นี้ มาส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ไปด้วยกัน ด้วยการช่วยกันลดตัวเลขอุบัติเหตุและความสูญเสีย เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งลดภาระบุคลากรทางการแพทย์  ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัย ทำอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์  เริ่มจากตัวเองและพลังเล็ก ๆ ของคนในชุมชน สร้างตำบลขับขี่ปลอดภัย สู่สังคมไร้อุบัติเหตุอย่างยั่งยืน

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม