สสส. แจง รายงานประจำปี 2563 ส.ส. ชื่นชมขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพทันสถานการณ์โควิด-19

| |
อ่าน : 1,605

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

สสส. แจง รายงานประจำปี 2563 ส.ส. ชื่นชมขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพทันสถานการณ์โควิด-19 thaihealth

สสส. แจง รายงานประจำปี 2563 ส.ส. ชื่นชมขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพทันสถานการณ์โควิด-19 ผลประเมิน “ธรรมาภิบาล-ความโปร่งใส” ดีเยี่ยม แนะ บูรณาการ ตร. – สธ. แก้ปัญหาถูกล่วงละเมิด สร้างสังคมไร้ความรุนแรง 100% ต้องเดินหน้างานสุขภาวะ LGBTIQN+ ชง ออกแบบกิจกรรมทางกายเหมาะสมชุมชนครอบคลุมทุกพื้น

ที่ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา (เกียกกาย ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 12 สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2 วาระรายงานประจำปี 2563 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 โดยมี ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. เป็นผู้ชี้แจง โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ร่วมอภิปรายและเสนอแนวทางการทำงานเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพให้ สสส. จำนวนมาก

สสส. แจง รายงานประจำปี 2563 ส.ส. ชื่นชมขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพทันสถานการณ์โควิด-19 thaihealth

ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ชื่นชมการทำงานยุติความรุนแรงในผู้หญิง และตัดตอนการล่วงละเมิดทางเพศ งานพัฒนาระบบรายงานข้อมูลจุดเสี่ยงการคุกคามทางเพศในพื้นที่ กทม. ผ่านโปรแกรม Chat bot ที่ช่วยสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทางออนไลน์ ถือเป็นการทำงานเชิงรุกกระตุ้นไม่ให้สังคมเพิกเฉยต่อความรุนแรง สสส.ต้องขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อจุดประกายให้เกิดค่านิยมไร้ความรุนแรง 100%

สสส. แจง รายงานประจำปี 2563 ส.ส. ชื่นชมขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพทันสถานการณ์โควิด-19 thaihealth

นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า สุขภาวะของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นประเด็นที่ สสส. ต้องให้ความสำคัญ ขอชื่นชมการทำงานของ สสส. โดยเฉพาะการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์สุขภาวะกลุ่ม LGBTIQN+ ที่สะท้อนการทำงานเชิงรุกในการสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพ ให้กับผู้มีความหลากหลายทางเพศชัดเจน เสนอให้ สสส. ขับเคลื่อนงานต่อไป ดังนี้ 1.ขับเคลื่อนให้เกิดการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ 2.พัฒนาฐานข้อมูลประชากรกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศให้เข้าถึงระบบริการสุขภาพ 3.สร้างระบบสุขภาพให้ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเข้าถึงคลินิก LGBTIQN+ 4.สร้างเครือข่ายผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศให้มากขึ้น 5.พัฒนาศักยภาพเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศให้มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาวะที่ถูกต้อง

สสส. แจง รายงานประจำปี 2563 ส.ส. ชื่นชมขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพทันสถานการณ์โควิด-19 thaihealth

นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การที่ สสส. ได้รับรางวัลเนลสันแมนเดลา ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ แสดงให้เห็นถึงการทำงานที่โดดเด่นหลายด้าน สสส. ยังเป็นองค์กรที่น่าชื่นชมในด้านการตรวจสอบและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ได้รับการประเมินในระดับสูง 4.92 จากคะแนนเต็ม 5 ทั้งยังมีจัดสรรคัดเลือกผู้รับทุนอย่างเข้มข้น เน้นทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ เมื่อมีสถานการณ์โควิด-19 ก็ได้สนับสนุนอย่างรวดเร็ว มีส่วนสร้างระบบดูแลผู้ป่วยและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ และพัฒนาระบบแพทย์ทางไกล Tele medicine เข้าไปช่วยสอบสวนโรค ติดตามอาการทำให้ได้รับการดูแลใกล้ชิด ถือเป็นบทบาทสำคัญในการทำงานอย่างทันทุกสถานการณ์ และครอบคลุมทุกมิติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

สสส. แจง รายงานประจำปี 2563 ส.ส. ชื่นชมขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพทันสถานการณ์โควิด-19 thaihealth

ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า สสส. มีระบบการติดตามประเมินผลที่ดี ทำงานครอบคลุมทุกพื้นที่ เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นเห็นได้จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ สสส. ทำงานเชิงรุกและมีส่วนทำให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤตไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประเด็นที่ขอชื่นชมคือการณรงค์ให้กินผักผลไม้ที่พบประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป บริโภคมากขึ้น แต่ขอให้ สสส. ขับเคลื่อนงานที่ส่งผลดีต่อสุขภาพคนไทยต่อไป ดังนี้ 1.งานเกษตรกรภายใต้โครงการอาหารปลอดภัยทุกพื้นที่ 2.เพิ่มการณรงค์ให้ชุมชนท้องถิ่นมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับท้องถิ่น 3.ทำงานบูรณาการกิจกรรมทางกายร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 4.เพิ่มพื้นที่สุขภาวะ Happy Work Place ในที่ทำงานตามชุมชนท้องถิ่น  เพื่อลดพฤติกรรมเนือยนิ่งและพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาวะไม่ดีในพื้นที่ต่างจังหวัด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม