ต่อยอดวัดบันดาลใจ สู่ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้วัดศรีทวี สร้างเสริมสุขภาวะวิถีพุทธ ชุมชนในเมืองใหญ่

| |
อ่าน : 675

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

ต่อยอดวัดบันดาลใจ สู่ต้นแบบ ศูนย์การเรียนรู้วัดศรีทวี สร้างเสริมสุขภาวะวิถีพุทธ ชุมชนในเมืองใหญ่ thaihealth

สสส. ต่อยอดวัดบันดาลใจ สู่ต้นแบบ “ศูนย์การเรียนรู้วัดศรีทวี” ตอบโจทย์สุขภาวะ 4 มิติร่วมสมัย สร้างเสริมสุขภาวะวิถีพุทธ “วัดวิถี บ ว ร (บ้าน วัด โรงเรียน) ของชุมชนในเมืองใหญ่” เรียนรู้พัฒนาวัด ตามหลักสัปปายะ 4 ตั้งเป้าเพิ่มอีก 20 แห่ง ในปี 2565

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ที่วัดศรีทวี จ.นครศรีธรรมราช โดย พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี กล่าวว่า วัดศรีทวี ถือเป็น 1 ใน 9 วัดต้นแบบที่ได้ดำเนินงานภายใต้โครงการวัดบันดาลใจ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ในปี 2564 ได้ปรับเป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งแรกของโครงการวัดบันดาลใจ ชื่อว่า “ศูนย์การรีเยนรู้วัดศรีทวี” จัดตั้งขึ้นเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการสร้างเสริมสุขภาวะในบริบทของ “วัดวิถี บ ว ร (บ้าน วัด โรงเรียน) ของชุมชนในเมืองใหญ่ ที่ยังครบเครื่องวิถีพุทธ และเป็นพื้นที่ชีวิตของคนในชุมชน”

ต่อยอดวัดบันดาลใจ สู่ต้นแบบ ศูนย์การเรียนรู้วัดศรีทวี สร้างเสริมสุขภาวะวิถีพุทธ ชุมชนในเมืองใหญ่ thaihealth

ศูนย์การเรียนรู้วัดศรีทวี ประกอบด้วย นิทรรศการการเรียนรู้ ความสำเร็จของการปรับวัดให้เป็น “บวร” รวมถึงจัดทำเส้นทางการเรียนรู้การสร้างสัปปายะ 4 ได้แก่ อาวาสสัปปายะ อาหารสัปปายะ ธรรมะสัปปายะ และบุคคลสัปปายะ มีลานกิจกรรมที่เป็นพื้นที่บริการสังคม โดยให้ความสงบ และร่มรื่น ศูนย์การเรียนรู้วัดศรีทวีมุ่งให้ผู้เข้าชม ทั้งพระภิกษุสงฆ์ หรือฆราวาส สามารถนำบทเรียนและแรงบันดาลใจที่ได้ไปปรับใช้ทั้งในการดูแลพัฒนาวัด หรือนำกลับไปปรับใช้กับชีวิตวิถีใหม่ที่บ้านและที่ทำงานได้

ต่อยอดวัดบันดาลใจ สู่ต้นแบบ ศูนย์การเรียนรู้วัดศรีทวี สร้างเสริมสุขภาวะวิถีพุทธ ชุมชนในเมืองใหญ่ thaihealth

นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. กล่าวว่า โครงการวัดบันดาลใจ ริเริ่มจาก สสส. ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ ที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการสร้างสุขภาวะองค์รวมให้กับสังคม โดยนำฐานทุนของวัด ที่ถือเป็นรากฐานในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นเครื่องชี้นำทางปัญญาและการปฏิบัติตน นำไปสู่การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีทั้ง 4 มิติ ได้แก่ สุขภาวะทางกาย ใจ ปัญญา และสังคม ที่ผ่านมา ได้ผลักดันให้เกิดกลไกการพัฒนาทรัพยากรวัดต้นแบบ 9 แห่งในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยพัฒนาทั้งทางด้านกายภาพ กิจกรรม และการจัดการทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ พัฒนาชุดความรู้ หลักสูตรวัดบันดาลใจ คู่มือการเรียนรู้จากการถอดบทเรียนการทำงาน เผยแพร่ในรูปแบบสื่อต่างๆ เพื่อให้พระและชุมชน สามารถนำเครื่องมือ ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาวัดได้ในอนาคต โดยมุ่งเป้าให้เกิดวัดในโครงการวัดบันดาลใจจาก 9 แห่งเป็น 29 แห่ง ภายในปี 2565

ต่อยอดวัดบันดาลใจ สู่ต้นแบบ ศูนย์การเรียนรู้วัดศรีทวี สร้างเสริมสุขภาวะวิถีพุทธ ชุมชนในเมืองใหญ่ thaihealth

นายประยงค์ โพธิ์ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโครงการวัดบันดาลใจ สสส. กล่าวว่า โครงการวัดบันดาลใจ สสส. มีแนวทางการทำงาน 6 ข้อ ดังนี้ 1.สนับสนุนวัดในโครงการวัดบันดาลใจเป็นศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาวัด ตามหลักสัปปายะ 4 จำนวน 5 แห่ง โดยมีวัดศรีทวี จ.นครศรีธรรมราช เป็นแห่งแรก 2.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเผยแผ่ธรรมและสร้างขับเคลื่อนการเรียนรู้การพัฒนาสุขภาวะของสงฆ์ ชุมชนและเยาวชน เช่น กิจกรรมตักบาตรสาธิตสมัยพุทธกาล กิจกรรมดูหนังหาแก่นธรรม กิจกรรมจริยศิลป์ 3.จัดการความรู้ด้านการออกแบบกิจกรรม การจัดการ ผ่านการถอดบทเรียนจากการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย 4.สื่อสารกิจกรรมผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “วัดบันดาลใจ” และยูทูบ Wat Bun Dan Jai 5.จัดพื้นที่กลางการประสานงาน ให้คำปรึกษา และพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาวัด ให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ธรรม ตามหลักของพุทธศาสนา ให้กับวัด สถาบันการศึกษาและองค์กรที่สนใจ และ 6.พัฒนาหลักสูตรการอบรม ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม