ชุมชนร่วมใจ สูงวัยห่างไกล NCDs

| |
อ่าน : 1,487

เรื่องโดย ฐิติพร โยทาพันธ์ Team Content www.thaihealth.or.th

ข้อมูลบางส่วนจาก โครงการ “การพัฒนารูปแบบการจัดบริการทางสังคมและสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพประชาชนพื้นที่ชุมชนเมืองกรุงเทพมหานคร: กรณีผู้สูงอายุ”

ภาพโดย ชยวี ลิ้มถาวรรักษ์ Team Content www.thaihealth.or.th  และแฟ้มภาพ

         ชุมชนร่วมใจ สูงวัยห่างไกล NCDs thaihealth

“สุขภาพดีไม่มีขาย หากอยากได้ต้องเริ่มที่ตัวเอง” ในปี 2565 นี้ ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ด้วยสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัยและการดำเนินชีวิต อายุที่สูงขึ้นสภาพร่างกายเกิดความเสื่อมถอย การปฏิบัติตนในการดูสุขภาพที่ไม่ถูกต้องส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วย การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในทุกมิติจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่พบมากที่สุด

ปี 2564 มีจำนวนผู้สูงอายุเกิน 20% ของประชากร คิดเป็นจำนวน 13 ล้านคน และจะเพิ่มเป็น 28% ในปี 2574 จากการสำรวจประชากรในประเทศไทย พ.ศ. 2554 พบว่า โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง/ คลอเลสเตอรอลสูง เป็นโรคที่ผู้สูงอายุเจ็บป่วยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.69 รองลงมาเป็นโรคเบาหวาน ร้อยละ 15.03 ซึ่งกลุ่มโรคที่พบมากล้วนอยู่ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สำนักสถิติพยากรณ์, 2555)

 

ชุมชนร่วมใจ สูงวัยห่างไกล NCDs thaihealth

พญ.ขจีรัตน์ ปรักเอโก ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การลดจำนวนผู้ป่วยจากกลุ่มโรค NCDs เป็นภารกิจสำคัญ สสส. โดย สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ จึงได้ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ดำเนินโครงการการพัฒนารูปแบบการจัดบริการทางสังคมและสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนพื้นที่ชุมชนเมืองกรุงเทพมหานคร: กรณีผู้สูงอายุ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการจัดการทางสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุภายใต้บริบทความเป็นชุมชนเมือง ครอบคลุมทั้งทางสังคมและสุขภาพ

โดยเป็นรูปแบบที่เกิดจากการศึกษาสถานการณ์ทางสุขภาพและความต้องการจำเป็นของผู้สูงอายุ และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ โดยมีศูนย์สุขภาพชุมชนสุภาพงษ์ ซอยวชิรธรรมสาธิต 68 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนต้นแบบที่มีความเข้มแข็งและเห็นความเปลี่ยนแปลงมากที่สุด พญ.ขจีรัตน์ กล่าว

 

ชุมชนร่วมใจ สูงวัยห่างไกล NCDs thaihealth

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ไทยแท้ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวถึงโครงการนี้ว่า โครงการสูงวัย OK ศูนย์สุขภาพชุมชมสุภาพงษ์ ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ที่เข้ามา จะเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีพื้นฐานทางสุขภาพเลย คนชอบคิดว่าถ้าไม่ป่วยก็ไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาล ถ้าป่วยถึงจะไป ก่อนหน้านี้ไม่มีการทำโครงการเรื่องสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนเลย ทางโครงการจึงได้ร่วมกับสำนักงานเขตพระโขนงในการจัดทำแบบฟอร์มคัดกรองทางสุขภาพ สำหรับใช้สำรวจและคัดกรองสุขภาพของประชาชนในเขตพระโขนง และทำงานเชื่อมประสานกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข ตัวแทนผู้สูงอายุ ผู้ดูแล กลุ่มอาสาสมัคร  ร่วมกันดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

 1. เปิดรับสมัครและลงทะเบียนผู้สูงอายุที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
 2. ตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับผู้สูงอายุและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
 3. หลังตรวจคัดกรองสุขภาพให้แล้ว จะทำการนัดฟังผลสุขภาพของแต่ละบุคคล
 4. หากพบว่าผู้สูงอายุคนไหนที่ภาวะของโรคที่รุนแรง จำเป็นต้องเร่งดำเนินการรักษา ทางศูนย์สุขภาพจะประสานงานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ดำเนินการรักษาต่อไป แต่หากผู้สูงอายุท่านใดที่อาการไม่รุนแรง สามารถดูแลตนเองได้ ทางศูนย์จะมีเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขให้ความรู้ คำแนะนำในการปฏิบัติตัว
 5. ศูนย์สุขภาพชุมชนจะติดตามผลทุก 3 สัปดาห์ โดยจะมีไลน์กลุ่มคอยติดตามผล และให้คำแนะนำ หากผู้สูงอายุท่านใดมีคำถามหรือต้องการปรึกษา ก็จะดำเนินการผ่านไลน์กลุ่ม
 6. มีการประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้ความรู้ในการป้องกันกลุ่มโรค NCDs ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนเป็นระยะ
 7. มีกิจกรรมที่กระตุ้นให้คนในชุมชนมีการตื่นตัวดูแลสุขภาพตนเอง หันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต

 

ชุมชนร่วมใจ สูงวัยห่างไกล NCDs thaihealth

ดร.สุภาพ กล่าวต่ออีกว่า จากเดิมที่เริ่มทำโครงการมีผู้เข้าร่วมเพียงแค่ 20 คน ผู้เข้าร่วมโครงการมาจากการชักชวนกัน บอกกล่าวต่อ ๆ กันว่าเข้าร่วมโครงการนี้ดี มีกิจกรรมให้ทำ มีผลตอบรับดีขึ้นเรื่อย ๆ หลังจากดำเนินโครงการไปได้ระยะหนึ่ง ตอนนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 70 คน ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพที่ดีขึ้น เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

 

ชุมชนร่วมใจ สูงวัยห่างไกล NCDs thaihealth

 

10 ภารกิจสูงวัยทำได้ Active 60 Challenge สู้โควิด-19

 1. ดื่มน้ำสะอาด 8 แก้วต่อวัน
 2. แกว่งแขนอย่างถูกวิธี
 3. ทำงานบ้าน ดูแลสวน
 4. ออกกำกลังกาย ป้องกันการหกล้ม เพิ่มกิจกรรมทางกาย
 5. เล่นเกมฝึกทักษะสมอง ป้องกันสมองเสื่อม
 6. กินอาหารถูกหลักโภชนาการ สูตร 2:1:1 ลดอาหารหวาน มัน เค็ม
 7. ยืดเหยียดเบา ๆ สัมผัสแสงแดดยามเช้า
 8. นั่งสมาธิผ่อนคลายความเครียด
 9. กินธัญพืช ผักผลไม้ 5 สี ที่สะอาดและปลอดสารเคมี
 10. อ่านหนังสือ ติดตามข่าวสารแต่พอดี

 

ชุมชนร่วมใจ สูงวัยห่างไกล NCDs thaihealth

 

งานป้องกันและลดจำนวนผู้ป่วยในกลุ่มโรค NCDs เป็นภารกิจสำคัญที่ สสส. และภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันรณรงค์ ผลักดันและสนับสนุนให้คนไทยหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ทั้งการบริโภค การมีกิจกรรมทางกาย และการมีสุขภาพจิตที่ดี ร่วมสร้างสังคมผู้สูงอายุคุให้มีสุขภาวะที่ดีครบในทุกมิติ

ชุมชนร่วมใจ สูงวัยห่างไกล NCDs thaihealth

 

ชุมชนร่วมใจ สูงวัยห่างไกล NCDs thaihealth

​​

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)