ขับเคลื่อนนโยบาย 80 ปีฟันดี 20 ซี่ เติมเต็มคุณภาพชีวิต ป้องกันปัญหาสุขภาพช่องปาก

| |
อ่าน : 1,984

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส. 

ขับเคลื่อนนโยบาย 80 ปีฟันดี 20 ซี่ เติมเต็มคุณภาพชีวิต ป้องกันปัญหาสุขภาพช่องปาก thaihealth

26  ภาคีเครือข่ายทันตสุขภาพ  ประกาศเจตนารมณ์  ขับเคลื่อนนโยบาย  “80 ปีฟันดี 20 ซี่ เติมเต็มคุณภาพชีวิต”  ป้องกันปัญหาสุขภาพช่องปาก  สร้างทุกข์เมื่องสูงวัย  สสส.  เผย  ฟันผุ  เสี่ยง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  ผลักดัน  คนทุกกลุ่มเข้าถึงระบบบริการทันตกรรมเท่าเทียม

เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  2564  ที่โรงแรมมิราเคิล  แกรนด์  คอนเวนชั่น  กรุงเทพฯ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.)  ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย  (มส.ผส.)  และเครือข่ายวิชาชีพด้านทันตกรรม  26  องค์กรประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนนโยบาย  80  ปีฟันดี  20  ซี่  เติมเต็มคุณภาพชีวิตเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพช่องปาก  เพื่อลดความเหลื่อมล้ำสิทธิการเข้าถึงระบบบริการด้านทันตกรรม  พร้อมจัดเวทีเสวนาขับเคลื่อนนโยบาย  “80  ปี  ฟันดี  20  ซี่  เติมเต็มคุณภาพชีวิต”

 

ขับเคลื่อนนโยบาย 80 ปีฟันดี 20 ซี่ เติมเต็มคุณภาพชีวิต ป้องกันปัญหาสุขภาพช่องปาก thaihealth

 

ดร.สุปรีดา  อดุลยานนท์  ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้าเสริมสุขภาพ  สสส.  กล่าวว่า  ในปี   2565  ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์  โดยจะมีสัดส่วนประชากรกลุ่มผู้สูงอายุถึงร้อยละ  20  สุขภาพช่องปากเป็นมิติทางสุขภาพที่ต้องให้ความสำคัญ  โดยปัญหาช่องปากที่พบในผู้สูงอายุ  ได้แก่  1. โรคฟันผุและโรคปริทันต์  2. มีฟันธรรมชาติเหลือน้อยกว่า  20  ซี่  สสส.  และภาคีเครือข่าย  จึงเร่งผลักดันให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทันตกรรมเท่าเทียม  มีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุ  60  –  75  ปี  ต้องมีฟันธรรมชาติและฟันเทียมเหลือใช้อย่างน้อย  20  ซี่  เพราะการมีปัญหาช่องปากหรือมีฟันไม่เพียงพอ  สร้างความทุกข์ให้กับผู้สูงอายุในอนาคต

 

ขับเคลื่อนนโยบาย 80 ปีฟันดี 20 ซี่ เติมเต็มคุณภาพชีวิต ป้องกันปัญหาสุขภาพช่องปาก thaihealth

 

ดร.สุปรีดา  กล่าวต่อว่า   สุขภาพช่องปากมีความสัมพันธ์กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  (NCDs)  เพราะอาจทำให้เกิดโรค  เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจและหลอดเลือด  เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดในสมองตีบตัน  รวมถึงการสูญเสียฟันจำนวนมาก  ทำให้เกิดภาวะทุพโภชนา  ที่มีผลต่อน้ำหนักตัว  และสุขภาพจิตของทุกคน  สสส.  ได้ร่วมบูรณาการทำงานกับหลายหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้สังคมเห็นความสำคัญของสุขภาพฟันที่ดี  การประกาศเจตนารมณ์ครั้งนี้  จึงเป็นโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นเดินหน้ารณรงค์นโยบายฟันดีสำหรับคนทุกช่วงวัย  เพื่อสุขภาวะที่ดี

 

ขับเคลื่อนนโยบาย 80 ปีฟันดี 20 ซี่ เติมเต็มคุณภาพชีวิต ป้องกันปัญหาสุขภาพช่องปาก thaihealth

 

ทพญ.วรางคนา  เวชวิถี  ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  กล่าวว่า  การจะให้ผู้สูงอายุในวัย  80  ปี  มีฟัน  20  ซี่  ต้องทำไปพร้อม ๆ  กันหลายมิติ  ทั้งการดูแลด้วยตนเองเบื้องต้นว่าควรไปรับบริการทันตกรรมเมื่อใด  โดยต้องรู้สิทธิพื้นฐาน  และอีกส่วนคือการเข้าถึงบริการที่ควรเน้นด้านการส่งเสริมและป้องกัน  ซึ่งในส่วนนี้ภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องร่วมมือกัน

ทั้งนี้  การดูแลสุขภาพในช่องปากควรเริ่มตั้งแต่วัยก่อนสูงอายุ  ด้วยการพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ   1   ครั้ง  จากข้อมูลพบว่าคนส่วนใหญ่สูญเสียฟันในช่วงวัยทำงานตอนปลายไปจนถึงอายุ  60  ปี  ประมาณ  10  ซี่  และหลังจากนั้นตั้งแต่ช่วงอายุ  60-80  ปี  จะสูญเสียฟันอีกประมาณ  10  ซี่  แต่หากตรวจสอบและพบความผิดปกติในช่องปากเบื้องต้นได้  การป้องกันและรักษาจะไม่ยุ่งยากซับซ้อน  ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสูงวัยได้  และสามารถเก็บรักษาฟันไว้ได้ตามนโยบาย  80  ปี  ฟันดี  20  ซี่ 

 

ขับเคลื่อนนโยบาย 80 ปีฟันดี 20 ซี่ เติมเต็มคุณภาพชีวิต ป้องกันปัญหาสุขภาพช่องปาก thaihealth

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม