กำหนดการ โครงการ การพัฒนารูปแบบการจัดบริการทางสังคมและสุขภาพ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนพื้นที่ชุมชนเมืองกรุงเทพมหานคร : กรณีผู้สูงอายุ

| |
อ่าน : 800
กำหนดการ
กิจกรรมประเมินภาวะสุขภาพ และสร้างความรอบรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ และผู้ดูแล 
โครงการ “การพัฒนารูปแบบการจัดบริการทางสังคมและสุขภาพ
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนพื้นที่ชุมชนเมืองกรุงเทพมหานคร: กรณีผู้สูงอายุ”
วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน  2564  เวลา 07.00-16.00 น.
ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ชุมชนสุภาพงษ์ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
 
07.00 - 07.15 น.     ลงทะเบียน
07.15 - 09.00 น.     ประเมินภาวะสุขภาพ และค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)
โดย คณะทำงาน 
09.00 - 09.15 น.     พิธีเปิดกิจกรรม
โดย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
(รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทิวา สู่วิทย์)
กล่าวรายงาน 
โดย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิศารัตน์ ชูชาญ)
09.15 - 09.30 น.     แนะนำคณะทำงานและสรุปการดำเนินงานโครงการฯ
โดย ผู้รับผิดชอบโครงการ (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ  ไทยแท้)
09.30 - 09.45 น.     การขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตพระโขนง
โดย ผู้อำนวยการเขตพระโขนง 
09.45 - 10.15 น.     การสนับสนุนและความคาดหวังต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ
โดย ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ (สำนัก 7) 
(แพทย์หญิงขจีรัตน์ ปรักเอโก)  
10.15 - 10.30 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 10.45 น.     เส้นทางสู่ความสำเร็จและผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้สูงอายุ
ในบริบทชุมชนเมือง
โดย ที่ปรึกษาโครงการฯ
(ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง นายแพทย์วงศ์วัฒน์ ลิ่วลักษณ์)
10.45 - 12.00 น.     แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “ร่วมคิด ร่วมทำสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ ชุมชนสุภาพงษ์” และนำเสนอ  
โดย คณะทำงาน         
12.15 - 13.15 น.     รับประทานอาหารกลางวัน 
13.15 - 14.30 น.     ประชุมคณะทำงาน แกนนำสุขภาพของชุมชน ผู้แทนกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ดูแล
และเพื่อสรุปผลการดำเนินกิจกรรมและวางแผนการดำเนินงานต่อไป
14.30 - 14.45 น.     รับประทานอาหารว่าง
 14.45 - 16.00 น.     สรุปผลการดำเนินกิจกรรมและวางแผนการดำเนินงาน (ต่อ)
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม