ลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 เเห่ง สร้างนักสื่อสารเยาวชนเปลี่ยนเเปลงสุขภาวะชุมชน

| |
อ่าน : 820

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

ลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ 10 เเห่ง สร้างนักสื่อสารเยาวชนเปลี่ยนเเปลงสุขภาวะชุมชน thaihealth

สสส. จับมือ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ลงนาม MOU สร้างนักสื่อสารเยาวชนเปลี่ยนแปลงสุขภาวะชุมชน 10 มหาวิทยาลัย ดัน นักศึกษา รู้ทันปัญหาสุขภาพ พัฒนาต่อยอดผ่านสื่อดิจิทัล แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สู่สังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะยั่งยืน 

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และมหาวิทยาลัยราชภัฎ 10 แห่ง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง“การพัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนสื่อสุขภาวะ” รูปแบบออนไลน์  สร้างเครือข่ายนวัตกรรมสื่อสารเปลี่ยนแปลงสุขภาพในชุมชน เพิ่มศักยภาพทางสังคมสู่การมีสุขภาวะที่ดี 

ลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ 10 เเห่ง สร้างนักสื่อสารเยาวชนเปลี่ยนเเปลงสุขภาวะชุมชน thaihealth

 

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมทางสังคมมีส่วนทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงรอบตัว ซึ่งเด็กและเยาวชนคือกลุ่มที่ต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะอยู่ในช่วงวัยที่อยากรู้อยากลอง เสี่ยงต่อการเข้าไปยุ่งกับอบายมุข เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และสารเสพติด จึงเป็นที่มาของการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาวะ ที่รณรงค์ผ่านเครือข่ายสังคมของชุมชนดิจิทัล มีเป้าหมาย ดังนี้ 1.พัฒนานวัตกรรมการสื่อสารและเพื่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะชุมชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ยูทูบ , ติ๊ก-ต็อก , คลิปวิดีโอ 2.พัฒนา “เครือข่ายนักสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะชุมชน” กับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และสมาคมเคเบิ้ลทีวีในพื้นที่ให้มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ และ 3.พัฒนาองค์ความรู้ที่สนับสนุนการสื่อสารและเปลี่ยนแปลงสุขภาวะชุมชน

 “สสส. ยินดีที่ได้ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะในเด็ก เยาวชน และสังคม ซึ่งตรงกับแผนหลักในอีก 3 ปีข้างหน้าของ สสส. ที่จะบรรจุการสนับสนุนเรื่องใช้เทคโนโลยีและระบบดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ที่จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแนวใหม่ โดยมุ่งหวังว่านักศึกษาที่เข้าร่วมจะรู้เท่าทันปัญหาสุขภาวะ ตระหนักถึงผลกระทบที่จะตามมา และขับเคลื่อนให้เกิดสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี” ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว

ลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ 10 เเห่ง สร้างนักสื่อสารเยาวชนเปลี่ยนเเปลงสุขภาวะชุมชน thaihealth

ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า ปี 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ พบนักดื่มหน้าใหม่อายุเฉลี่ยของผู้ที่ดื่มครั้งแรกเฉลี่ยอยู่ที่อายุ 20.3 ปี ผู้ชายจะดื่มไวกว่าผู้หญิงเล็กน้อย โดยผู้ชายจะดื่มครั้งแรกเฉลี่ยอยู่ที่อายุ 19.3 ปี และผู้หญิง 23.7 ปี ที่น่ากังวลคือ พบเยาวชนไทยเริ่มดื่มครั้งแรกตั้งแต่อายุไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์ สูงถึงร้อยละ 12.2 สะท้อนให้เห็นว่าแต่ละปีมีนักดื่มหน้าใหม่และผลกระทบเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้หลากหลายมาตรการควบคู่กัน การสื่อสารเป็นอีกมาตรการสร้างการรับรู้และความตระหนักได้

“การรับรู้ รับฟังเสียงจากผู้ได้รับผลกระทบจะทำให้เห็นความทุกข์ทรมาน รวมทั้งความสูญเสีย ที่ตามมาหลังการดื่ม แต่ส่วนใหญ่ธุรกิจเลือกที่จะไม่นำเสนอข้อเท็จจริง ทั้งที่การเปิดเผยเรื่องราวจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจะเป็นเครื่องยืนยันที่ดีที่สุด การสื่อสารให้เกิดความตระหนัก รู้ทันการตลาดธุรกิจแอลกอฮอล์ ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ และการผลิตสื่อบนฐานข้อมูลจริง จะช่วยตีแผ่ให้สังคมได้ยินเสียงของผู้ได้รับผลกระทบจากอบายมุข เพื่อสร้างสังคมลด ละ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ภก.สงกรานต์ กล่าว

ลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ 10 เเห่ง สร้างนักสื่อสารเยาวชนเปลี่ยนเเปลงสุขภาวะชุมชน thaihealth

ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ พหลภาคย์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ในฐานนะตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎทั้ง 10 แห่งที่เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง กล่าวว่า  โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมทางสุขภาวะและการดำเนินชีวิต ทำให้โลกออนไลน์เป็นพื้นที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าหากัน สะท้อนว่าการรณรงค์แบบเดิมอาจจะมีพลังไม่เหมือนเดิม จำเป็นต้องติดตั้งความรอบรู้ทางด้านสุขภาพให้เป็น “ต้นทุน”  กับบุคคลในสังคม โดยเฉพาะนักศึกษา และต้องช่วยเพิ่มศักยภาพด้านสุขภาวะต่อไป การลงนามในนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่จะทำให้องค์ความรู้ในการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะชุมชน และทักษะสื่อสารรณรงค์ของนักนิเทศศาสตร์ถูกขยายออกไปในวงกว้าง ที่นำไปสู่การลดผลกระทบเชิงลบและขยายผลผลกระทบเชิงบวกด้านสุขภาวะอย่างยั่งยืน

ลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ 10 เเห่ง สร้างนักสื่อสารเยาวชนเปลี่ยนเเปลงสุขภาวะชุมชน thaihealth

นายธีรภัทร  เอื้ออารีวรกุล  กรรมการนโยบาย บริษัทไทยเคเบิลบรอดแคสติ้งจำกัด Cable Channel 37 HD กล่าวว่า องค์กรให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์สื่อเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จากผลงานเครือข่าย 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นการสร้างสรรค์สื่อสะท้อนเป็นบทเรียนที่น่าชื่นชม ในนามทีวีดิจิทัลท้องถิ่นยินดีสนับสนุนบทบาทสื่อท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนประเด็นทางสังคม ช่วยเชื่อมโยงและขยายการทำงานของภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ สานพลังเครือข่ายเคเบิลดิจิทัลทีวีสู่นักสื่อสารสุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยง และสร้างพื้นที่การเผยแพร่สื่อรณรงค์และประเด็นลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและสังคม  โดยผลงานทุกชิ้นจะเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ Cable Channel 37 HD เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคมร่วมกัน

การดำเนินโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ มรภ.พระนคร, มรภ.หมู่บ้านจอมบึง, มรภ.เทพสตรี, มรภ.รำไพพรรณี, มรภ.สงขลา, มรภ.นครศรีธรรมราช, มรภ.เชียงใหม่, มรภ.พิบูลสงคราม, มรภ.ศรีสะเกษ, มรภ.อุดรธานี ทั้งนี้ ยังมีเครือข่ายเคเบิ้ลทีวีและสื่อในท้องถิ่น ใน 10 จังหวัดนำร่อง โดยการทำงานจะเน้นเรื่องการพัฒนากลไกความร่วมมือและนวัตกรรมในการสื่อสารบนโลกสมัยใหม่ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศได้ตระหนักและร่วมหาวิธีสื่อสารดูแลป้องกันไม่ให้ประชาชน โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนที่เป็นนักศึกษาตกเป็นเหยื่อการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และรู้เท่าทันประเด็นปัญหาทางด้านสุขภาพมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม