สสส. เปิดตัววารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย ฉบับปฐมฤกษ์ ครบรอบ 20 ปี

| |
อ่าน : 1,066

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

สสส. เปิดตัววารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย ฉบับปฐมฤกษ์ ครบรอบ 20 ปี thaihealth

สสส. เปิดตัววารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal ฉบับปฐมฤกษ์ ครบรอบ 20 ปี เสริมแกร่งยกระดับงานวิชาการสร้างเสริมสุขภาพของไทย พร้อมเปิดรับผลงานวิชาการร่วมขับเคลื่อนสู่สังคมสุขภาวะ

สสส. เปิดตัววารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย ฉบับปฐมฤกษ์ ครบรอบ 20 ปี thaihealth

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า ในโอกาส สสส. ครบรอบ 20 ปี ได้สั่งสมประสบการณ์การทำงานสร้างเสริมสุขภาพ มีภาคีเครือข่ายร่วมทำงานทั่วประเทศมากกว่า 20,000 คน/องค์กร มีองค์ความรู้สร้างเสริมสุขภาพทั้งทางวิชาการและแนวปฏิบัติที่สามารถทำได้จริงเห็นผลเชิงประจักษ์ สสส. จึงมีแนวคิดในการจัดทำวารสารวิชาการชื่อ “วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย” (Thai Health Promotion Journal) โดยกำหนดเผยแพร่วารสารฯ ฉบับปฐมฤกษ์ ในเดือนมกราคม-มีนาคม ปี 2565 แต่เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ทศวรรษของ สสส. จะมีการนำมาเผยแพร่ในวันที่ 10 พฤศจิกายนเป็นครั้งแรก ซึ่งวารสารวิชาการนี้ ถือเป็นการพัฒนางานการสร้างเสริมสุขภาพของภาคีเครือข่ายและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามยุทธศาสตร์ “ไตรพลัง” ขับเคลื่อนงานด้านวิชาการ จุดประกายให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อเป็นฐานในการสร้างนโยบายและการขับเคลื่อนสังคมให้เกิดการเปลี่ยนค่านิยม วิถีชีวิต และพฤติกรรมอย่างยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมาสสส. พัฒนาให้เกิดศูนย์วิชาการเฉพาะด้านขึ้น อาทิ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา: Center of Alcohol Studies ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย(TPAK) ฯลฯ พร้อมกับการสร้างเครือข่ายวิชาการที่มีจุดเด่นในการนำข้อมูลเชิงวิชาการมาใช้ได้ตรงจุดเพื่อสร้างเสริมสุขภาพในหน้างานจริงของสังคมไทย ทั้งนี้ วารสารวิชาการนี้จะเป็นฐานสำคัญในการเสริมพลังปัญญาการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะอย่างต่อเนื่อง

สสส. เปิดตัววารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย ฉบับปฐมฤกษ์ ครบรอบ 20 ปี thaihealth

ด้าน นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร บรรณาธิการวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย กล่าวว่า การจัดทำวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเชิงและยกระดับวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพของไทย สู่มาตรฐานวารสารวิชาการระดับสากล โดยมีกระบวนการรวบรวม คัดกรองผลงานทางวิชาการของบุคลากรและเครือข่ายที่ทำงานด้านสร้างเสริมสุขภาพในหลากหลายมิติและเผยแพร่บทความวิชาการผ่านวารสารฉบับนี้ โดยผลงานที่ได้คัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารฯ ฉบับปฐมฤกษ์ที่จะเผยแพร่ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2564 ที่น่าสนใจ ได้แก่ 1.การขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีความละเอียดอ่อนต่อมิติเพศภาวะและความเป็นชาติพันธุ์ของผู้หญิงชาติพันธ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน 2.รายงานกรณีศึกษา ประเด็นสถานการณ์การสร้างเสริมสุขภาวะคนไร้บ้านในประเทศไทยปัจจุบัน และ 3.บทความพิเศษ เช่น การออกแบบโรงพยาบาลสร้างสุข (ภาวะ) ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม

สสส. เปิดตัววารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย ฉบับปฐมฤกษ์ ครบรอบ 20 ปี thaihealth

นพ.วิวัฒน์ กล่าวต่อว่า วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย เป็นวารสารฉบับราย 3 เดือน จัดทำ 4 ฉบับต่อปี โดยฉบับปฐมฤกษ์เผยแพร่ในเดือน คือ มกราคม-มีนาคม ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน และฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปี โดยเผยแพร่ในรูปแบบวารสารรูปเล่ม และอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) โดย สสส. เปิดรับบทความวิชาการจากนักวิชาการสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ โดยต้องเป็นบทความวิชาการที่ไม่เคยเผยแพร่หรือตีพิมพ์งานวิชาการมาก่อน ทั้งนี้ การพิจารณาบทความวิชาการ มีกระบวนการคัดกรอง ประเมินคุณภาพ และให้คำแนะนำ ซึ่งเป็นไปตามคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพของไทย ได้ที่ THPJ@thaihealth.or.th

สสส. เปิดตัววารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย ฉบับปฐมฤกษ์ ครบรอบ 20 ปี thaihealth

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม