ย้ำ 7 มาตรการเข้ม เตรียมพร้อมเปิดเรียนแบบ Onsite

| |
อ่าน : 8,647

ที่มา :  กรมอนามัย

ย้ำ 7 มาตรการเข้ม เตรียมพร้อมเปิดเรียนแบบ Onsite thaihealth

เเฟ้มภาพ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ 140 สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ Onsite ขอให้ปฏิบัติตาม 7 มาตรการเข้ม พร้อมย้ำ นักเรียน ครู บุคลากรในสถานศึกษา และผู้ปกครอง ยังคงจำเป็นต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล ด้วย 6 มาตรการหลัก และ 6 มาตรการเสริม

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ความพร้อมในการเปิดเรียน Onsite ภายใต้มาตรการควบคุมโควิด-19 ซึ่งกรุงเทพมหานครได้อนุญาตให้สถานศึกษานำร่องในพื้นที่ จำนวน 140 แห่ง และ สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งขณะนี้มีนักเรียน อายุ 12-17 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว ประมาณ 3.45 ล้านคน โดยช่วงเปิดเรียน ขอความร่วมมือสถานศึกษาที่เปิดเรียนแบบ  Onsite ได้ปฏิบัติตาม  7  มาตรการเข้ม อย่างเคร่งครัด ดังนี้

1) ประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน Thai Stop  COVID Plus และรายงานการติดตามประเมินผลผ่าน MOECOVID

2) จัดกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน และจัดนักเรียนในห้องเรียน ไม่เกิน 25 คน หรือจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร

3) จัดระบบการให้บริการอาหารสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ตามหลักมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ

4) จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามแนวปฏิบัติ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ

5) จัดทำ School isolation แผนเผชิญเหตุ และซักซ้อมเป็นระยะ กรณีโรงเรียนมีการเปิดเรียนแล้วพบการติดเชื้อภายในโรงเรียน

6) ควบคุมดูแลการเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียน (Seal Route) อย่างปลอดภัย 

7) จัดให้มี School pass สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากร ด้วยการประเมินตนเองผ่าน “ไทยเซฟไทย” ตรวจคัดกรองและสุ่มตรวจคัดกรองหาเชื้อ ด้วย ATK  รวมถึงประวัติการได้รับวัคซีน ตามเกณฑ์และบริบทของพื้นที่ ซึ่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานครประกาศ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

ทั้งนี้ แนวทางการพิจารณาการเปิดเรียน Onsite ของแต่ละจังหวัด จะพิจารณาจากสถานการณ์ตามบริบทแต่ละพื้นที่ในชุมชน ตำบล อำเภอ หรือเขตเมืองของจังหวัด เมื่อสถานการณ์คลี่คลายในทางที่ดีขึ้นหรือ ไม่มีผู้ติดเชื้อในชุมชน โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติแบบ Onsite ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด มุ่งให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ทั้งนี้ กรณีสถานการณ์ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 23 จังหวัด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 30 จังหวัด โรงเรียนสามารถเปิดเรียนแบบ Onsite ได้โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันตนเองในช่วงเปิดเทอม   

ขอความร่วมมือนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง ยังคงจำเป็นต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล ด้วย 6 มาตรการหลัก ได้แก่ 1) เว้นระยะห่าง 2) สวมหน้ากากตลอดเวลา 3) ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ 4) คัดกรองอุณหภูมิร่างกาย 5) ลดการแออัด และ 6) ทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสร่วม และ 6 มาตรการเสริม ได้แก่ 1) ดูแลตนเอง มีวินัย 2) ใช้ช้อนกลางส่วนตัว 3) กินอาหารร้อนปรุงสุกใหม่ 4) ลงทะเบียนเข้าออก ด้วยแอปพลิเคชันไทยชนะ 5) ตรวจสอบ บุคคล นักเรียน และกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และ 6) กักกันตัวเองกรณีเสี่ยง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม