ห่วงบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย เพิ่มเสี่ยงป่วย NCDs

โดย
| |
อ่าน : 514

ที่มาและภาพประกอบจาก : สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย

ห่วงบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย เพิ่มเสี่ยงป่วย NCDs thaihealth

สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย ออกแถลงการณ์คัดค้านการอนุญาตให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมาย ชี้บุหรี่ทุกชนิดก่อโรค NCDs ผลิตสารก่อมะเร็ง 70 ชนิด WHO ระบุบุหรี่ไฟฟ้าภัยคุกคามควบคุมยาสูบ ทำให้คนเลิกบุหรี่ยากขึ้น

สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย (Association of Thai NCD Alliance) นำโดย ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี  นิธิยานันท์ นายกสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย แสดงเจตจำนงลงนามร่วมกับ 17 คณะแพทย์ผู้ดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และบุคลากรวิชาชีพที่สนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ ออกแถลงการณ์คัดค้านการอนุญาตให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมายในประเทศไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ให้พิจารณาบุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมาย สามารถจำหน่ายได้โดยทั่วไป

ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย กล่าวว่า ขอให้พิจารณาระงับข้อเสนอดังกล่าวเพื่อประโยชน์ต่อคนไทยและประเทศชาติโดยรวม เนื่องจากปัจจุบันโรคไม่ติดต่อ (NCDs: Non-Communicable Diseases) 5 กลุ่มโรคหลัก คือ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคมะเร็ง และสุขภาพจิต เป็นปัญหาระดับโลกที่คุกคามสุขภาพ และส่งผลกระทบถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ขณะที่ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2561 พบคนไทยมีอัตราเสียชีวิตจากโรค NCDs ราวปีละ 398,860  คน หรือร้อยละ 74 ของการเสียชีวิตทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้น ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีผู้เสียชีวิตในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เป็นโรค NCDs ตั้งแต่ ม.ค. 2563 - 13 ก.ย. 2564 มีผู้เสียชีวิต 14,485 คน โดยเป็นโรคเรื้อรังร้อยละ 67 หรือ จำนวน 9,705 คน นอกจากนี้โรค NCDs เป็นโรคเรื้อรังที่ต้องรับการรักษาต่อเนื่องมีค่าใช้จ่ายดูแลรักษาสูง ส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพการทำงาน สุขภาวะ และคุณภาพชีวิตของบุคคล รวมทั้งเศรษฐกิจของครัวเรือนและประเทศ

ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี กล่าวต่อว่า ในแถลงการณ์ระบุด้วยว่า บุหรี่เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อ ร่วมกับการบริโภคอาหารมากเกิน การออกแรงกายไม่เพียงพอ การบริโภคแอลกอฮอล์เกินกำหนด และการอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีมลพิษ ซึ่งการเสพยาสูบไม่ว่าวิธีใดๆ ทั้งบุหรี่มวน บุหรี่ไฟฟ้า ชิชาหรือบารากู่  ผู้เสพได้รับสารนิโคตินเป็นหลัก  นอกจากนี้ยังมีสารพิษอื่นกว่าพันชนิด และสารก่อมะเร็งอีก 70 ชนิด เกิดขึ้นในกระบวนการเสพ ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการเสพนิโคตินด้วยวิธีการใด สารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทำให้หลอดเลือดตีบแข็งทั่วร่างกาย ตลอดจนถึงปลายเท้า ที่สำคัญคือ หลอดเลือดหัวใจตีบแข็งเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย หลอดเลือดสมองเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต อีกทั้งส่งผลให้เยื่อบุหลอดลมและถุงลมเกิดการอักเสบเรื้อรัง เกิดโรคทางเดินหายใจอุดกั้น ถุงลมโป่งพอง เกิดมะเร็งปอดและในอวัยวะอื่นอีกมากถึง 14 อวัยวะ บุหรี่มีส่วนทำให้เกิดโรคเบาหวานเร็วกว่าปกติ และก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงและรวดเร็ว

“องค์การอนามัยโลก (WHO) ไม่สามารถบอกว่า บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดา และมีความเห็นว่า บุหรี่ไฟฟ้าเป็นภัยคุกคามต่อการควบคุมยาสูบ ทำให้การลดจำนวนคนที่เสพติดบุหรี่ยากยิ่งขึ้น ที่น่ากังวลคือธุรกิจยาสูบออกแบบผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าและพุ่งเป้าการตลาดไปที่เด็กและเยาวชน รวมทั้งการให้ข้อมูลที่บิดเบือนถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยวิธีการเดียวกันกับการส่งเสริมการสูบบุหรี่ธรรมดาในอดีต” ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี กล่าว

ทั้งนี้ สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย (Association of Thai NCD Alliance) ประกอบด้วย ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี  นิธิยานันท์ นายกสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย, พล.อ.ท นพ. อนุตตร  จิตตินันทน์ ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย, ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์  โล่เลขา ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, รศ.นพ.วิเชาว์ กอจรัญจิตต์ ผู้อำนวยการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย, รศ.นพ.เพชร รอดอารีย์ เลขาธิการสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, รศ.พญ.นลินี  จงวิริยะพันธุ์ นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, พล.ต.หญิง ศ.คลินิก พญ. อัมพา สุทธิจำรูญ รองประธานคณะกรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง, รศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ เครือข่ายลดบริโภคเค็ม, ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

รศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ นายกมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย, รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย, ศ.นพ.รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์ นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, ภญ.ดร.ศิริรัตน์ ตันติปิชาติ นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย), รศ.นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา กรรมการสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย, ทพญ. ปิยะดา ประเสริฐสม ประธานเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน, รศ. สุปาณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและประธานเครือข่ายพยาบาลเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และศ.วุฒิคุณ ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม