คนพิการก็ทำงานได้

| |
อ่าน : 1,132

เรื่องโดย ฐิติพร โยทาพันธ์ Team Content www.thaihealth.or.th

ข้อมูลบางส่วนจาก มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

ภาพโดย ชยวี ลิ้มถาวรรักษ์ Team Content www.thaihealth.or.th  และแฟ้มภาพ

 
 

ใครว่าคนพิการ จะทำงานไม่ได้ ถึงแม้จะมีข้อจำกัดทางร่างกาย แต่พวกเขาล้วนแล้วแต่มีศักยภาพในตัวที่ไม่แพ้กับคนปกติ  มีความสามารถ และทักษะการทำงานเฉพาะตัว มีจิตใจที่มุ่งมั่น เข้มแข็ง ไม่ย่อท้อต่อโชคชะตา เพราะพวกเขาเหล่านั้นเชื่อมั่นเสมอว่า  “ความสมบูรณ์แบบสร้างได้ที่ใจของตัวเอง”

จากรายงานสถานการณ์คนพิการในประเทศไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2564 พบคนพิการวัยทำงานที่ยังไม่มีอาชีพ จำนวน 72,466 คน จากจำนวนคนพิการวัยทำงานทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ 857,253 คน และด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะการถูกเลิกจ้าง ส่งผลให้รายได้ลดน้อยลง ซึ่งปัญหานี้กลุ่มคนพิการเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากจากวิกฤตนี้ กลุ่มคนพิการ เป็นประชากรกลุ่มเฉพาะที่ สสส. ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ  เพราะเป็นกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการทางสุขภาพและสังคม โดย สสส. ได้ให้การสนับสนุนและทำงานร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้มีงานทำ มีอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและสามารถพึ่งพาตนเองได้

นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า คนพิการเป็นประชากรกลุ่มเฉพาะที่ควรได้รับความเป็นธรรมทางสุขภาพในทุกมิติ ทั้งกาย จิต ปัญญา และสังคม โดยที่ผ่านมา สสส. ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้คนพิการได้รับโอกาสจ้างาน มีรายได้จากการทำงานเหมือนกับคนทั่วไป สามารถพึ่งพาตนเองได้ ดูแลครอบครัวได้ ทำให้เกิดความภูมิใจในตัวเอง เกิดการยอมรับจากสังคม นอกจากการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำแล้ว สสส.และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมยังได้ส่งเสริมเรื่องความมั่นคงทางอาหาร ที่ช่วยให้คนพิการสามารถเลี้ยงชีพได้ มีรายได้จากการทำเกษตรและอยู่ได้ในสถานการณ์โควิด-19 นี้

นายอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม กล่าวว่า มูลนิธิเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2555 โดยการสนับสนุนของ สสส. ในการขับเคลื่อนให้คนพิการได้เข้าถึงโอกาสงานและอาชีพมากขึ้น พัฒนารูปแบบการจ้างงานคนพิการในชุมชนและองค์กรสาธารณประโยชน์ ส่งเสริมคนพิการทั่วประเทศให้มีงานทำ ปีละ 6,000 คน มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

“การจ้างงานของเราเป็นรูปแบบของการที่บริษัทนำหน้าที่การจ้างงานไปเสนอให้กับคนพิการได้สามารถทำงานในท้องถิ่นของตนเอง และเป็นอีกรูปแบบการจ้างที่ตอบโจทย์ได้ดีในสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้ มูลนิธิฯ ได้ใช้มาตรา 35 
เข้าไปนำร่องในพื้นที่บ้านยางชุม จังหวัดสุรินทร์ เข้าไปส่งเสริมโครงการความมั่นคงทางอาหาร คนพิการจะได้รับเงินทุนสนับสนุนจากมาตรา 35 ไปทำอาชีพโดยเน้นความมั่นคงทางอาหาร กลไกนี้สามารถทำให้คนพิการและครอบครัวสามารถอยู่ได้ มีอาหารสำหรับบริโภค ส่วนที่เหลือก็นำไปขายสร้างรายได้”
นายอภิชาติ กล่าว

ถ้าคนพิการอยากมีงานทำ ต้องทำอย่างไรบ้าง
• คนพิการ อายุ 18- 60 ปี มีศักยภาพทำงานได้  
• ไปติดต่อที่หน่วยงานใกล้บ้าน 
• หน่วยงานที่ต้องการรับคนพิการเข้าทำงานติดต่อมาที่มูลนิธิ
• มูลนิธิเป็นตัวกลางช่วยประสานในการจ้างงานให้
 
ลักษณะงาน/รูปแบบงานที่สนับสนุนคนพิการ มีอะไรบ้าง
งานลักษณะที่ 1 งานที่สนับสนุนหน่วยงานเป็นประจำ

เป็นลักษณะงานที่เน้นคนพิการที่มีความพร้อมเดินทางไปปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นประจำสม่ำเสมอ ลักษณะงาน อาทิ งานคัดกรองผู้ป่วย งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ครูช่วยสอน ช่างชุมชน นักการภารโรง และงานแม่บ้าน เป็นต้น

งานลักษณะที่ 2 งานบริการสังคมที่ต้องลงพื้นที่ (คนพิการต้องกำกับดูแลงานของตนเอง)

ลักษณะงานเป็นงานบริการ ทำงานเพื่อสังคม อาทิ การเยี่ยมให้กำลังใจ คนพิการและผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง การประสานการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่คนพิการและผู้สูงอายุพึงมี ลักษณะงาน อาทิ งานรณรงค์ลดอุบัติเหตุ, งานประสานสิทธิ์บรรเทาทุกข์, งานpeer-counselling เป็นต้น

งานลักษณะที่ 3 งานส่งเสริมอาชีพ (ประกอบอาชีพอิสระ)

เป็นการสนับสนุนอาชีพให้กับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ที่มีความสนใจและทำอาชีพอิสระอยู่แล้ว ให้สามารถดำเนินกิจกรรมนั้นได้อย่างต่อเนื่อง อาทิ งานด้านการเกษตร งานด้านการค้าและการบริการ งานด้านการผลิต รูปแบบการดำเนินงาน คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ สามารถดำเนินการได้ทั้งที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มและแบบเดี่ยวได้

สำหรับคนพิการที่ต้องการมีงานทำ และบริษัทใดที่ต้องการคนพิการเข้าร่วมทำงานในบริษัท สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม https://www.sif.or.th/ หรือที่ เพจ Facebook คนพิการต้องมีงานทำ - มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

สสส. ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม พัฒนารูปแบบการจ้างงานเชิงสังคม มาตรา 33 และ มาตรา 35 ช่วยให้คนพิการมีงานทำ มีรายได้เลี้ยงชีพ พึ่งพาตนเองได้อย่างภาคภูมิใจ เกิดการยอมรับในสังคม มีสุขภาวะที่ดีครบทั้ง 4 ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม และเป็นกำลังใจให้คนพิการทุกคนผ่านพ้นจากวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม